Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Skattereglerna för skogsbruk – anpassning till EU-rätten

Datum: 2014-06-23

Dnr/målnr/löpnr:

131 330992-14/113

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i

  • inkomstskattelagen (1999:1229) så att skogsavdrag får göras på en lantbruksenhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, och att skogskonto och skogskadekonto får tillhandahållas också av kreditinstitut som hör hemma inom EES,
  • skatteförfarandelagen (2011:1244) så att skattskyldiga personer och kontoförande kreditinstitut blir skyldiga att lämna uppgifter som säkerställer att de inkomster som tillfälligt undantas från beskattning genom skogsavdrag och insättning på skogs- eller skogsskadekonton kan återföras till beskattning, och
  • lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. så att skatten kan tas ut av de skattskyldiga som placerar skogskontomedel hos ett kreditinstitut som hör hemma i en annan stat inom EES.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria, ”Skatteregler för skogsbruk – Anpassning till EU-rätten”.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit överdirektören Helena Dyrssen, avdelningschefen Inga-Lill Askersjö och rättsliga utredaren Åsa Vindrot Thell, föredragande.

Ingemar Hansson

                                   Åsa Vindrot Thell