Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets riktlinjer

Riktlinje för fördjupad dialog

Datum: 2014-03-10

Dnr/målnr/löpnr:

131 409414-13/111

Inledning

1. Syftet med fördjupad dialog är att den ska bidra till att företagens redovisning av skatter och avgifter ska bli rätt från början.

I de fall där denna arbetsform är lämplig underlättar den arbetet i beskattningsverksamheten och medför effektivitetsvinster i företagens skattehantering.

I fördjupad dialog lämnar Skatteverket stöd och upplysningar inom beskattningsverksamheten.

Kommentarer till dessa riktlinjer finns i bilaga 1.

2. Arbetsformen fördjupad dialog bygger på att det finns ett löpande kommunikationsbehov som bäst hanteras genom en samverkan mellan företaget och Skatteverket. För att arbetsformen ska vara motiverad förutsätts att både företaget och Skatteverket kan förväntas dra fördelar av dialogen som väger upp kostnaderna.

Fördjupad dialog passar därför bäst för de företag där det finns ett stort och löpande kommunikationsbehov. Detta bedöms utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Med uttrycket

företag avses i detta dokument även koncern.

Beslut om fördjupad dialog

3. Initiativ till fördjupad dialog kan tas av såväl företag som Skatteverket.

4. Skatteverket beslutar efter samråd med företaget om fördjupad dialog ska inledas i det aktuella fallet.

Fördjupad dialog

5. Vid fördjupad dialog ska Skatteverket utse en person som är ansvarig för fördjupad dialog gentemot företaget.

6. Den fördjupade dialogen ska genomföras i samförstånd och vara framåtsyftande.

7. Arbetsformen bygger på att företaget tar upp skattefrågor på ett tidigt stadium. Komplexa och svårbedömda frågor tas emot inom fördjupad dialog men besvaras enligt befintliga rutiner för sådana frågor.

8. Skatteverket kan i den fördjupade dialogen

  • redovisa sin bedömning av risker i fråga om företagets möjligheter att uppfylla sina skyldigheter enligt skattelagstiftningen,
  • stödja företaget i dess interna arbete med att säkerställa system och rutiner så att rätt
  • uppgifter kan lämnas till Skatteverket samt
  • hjälpa företaget att minska osäkerheten om vilka skatter och avgifter det ska betala, genom att ge tydliga och snabba svar.

Skatteverket kan inte som en del av fördjupad dialog begära att få ta del av material eller uppgifter eller på annat sätt genomföra kontroller.

9. Företaget bidrar till fördjupad dialog genom att

  • på eget initiativ redovisa förhållanden som har betydelse för bedömningen av företagets möjligheter att uppfylla sina skyldigheter enligt skattelagstiftningen, samt
  • lyfta frågor om hur interna system och rutiner vad gäller skatter och avgifter kan förbättras

10. Frågor och svar som ges inom fördjupad dialog ska dokumenteras i ärendet.

Övriga riktlinjer

11. Överenskommelser om fördjupad dialog som har ingåtts innan dessa riktlinjer fastställts ska betraktas som ett underlag för beslut om fördjupad dialog enligt 4.

12. Företaget kan när som helst begära att en fördjupad dialog ska avslutas.

Ett avslut av en fördjupad dialog kan även initieras genom en gemensam förklaring om att dialogen ska upphöra.

Om Skatteverket i annat fall avser att avsluta en fördjupad dialog ska företaget få ett motiverat övervägande. Företaget ska ha möjlighet att yttra sig inom tre veckor från det att övervägandet översänts.

Den fördjupade dialogen avslutas genom ett beslut av Skatteverket.

13. När en fördjupad dialog har avslutats ska ärendet avslutas och handlingarna ska arkiveras. Bestämmelser om offentlighet och sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bilaga 1

Kommentarer till riktlinjer för fördjupad dialog

till 1.

Med företag avses i detta dokument även koncern. En koncern är inte en egen juridisk person. För att en koncern ska kunna delta i fördjupad dialog måste samtliga i koncernen ingående företag ha godkänt detta genom en fullmakt.

Skatteverket lämnar stöd och upplysningar inom beskattningsverksamheten i många olika former. Dessa former passar olika väl för skilda grupper. Fördjupad dialog är i detta avseende en ytterligare arbetsform som utgör ett komplement till övrig verksamhet.

till 2.

Faktorer som kan påverka bedömningen av om arbetsformen är lämplig i ett visst fall är bl.a. företagets storlek, volymer och komplexiteten i affärstransaktionerna och företagets ägarstruktur.

I praktiken torde fördjupad dialog vara en lämplig form företrädesvis för de största koncernerna.

till 4.

Skatteverket ska besluta om fördjupad dialog ska inledas eller inte.

Fördjupad dialog är ett arbetssätt som bygger på att både företaget och Skatteverket ser fördelar i att använda denna arbetsform framför andra sätt för företaget att få stöd och upplysningar från Skatteverket.

till 5.

Skatteverket utser en person som är ansvarig för fördjupad dialog gentemot företaget. Vidare utser Skatteverket en biträdande ansvarig. Ett förordnande som ansvarig eller biträdande ansvarig tidsbegränsas till maximalt fyra år. Dessa förordnanden får inte omfatta samma tidsintervall utan ska börja respektive löpa ut vid olika tidpunkter. En biträdande ansvarig kan i ett senare skede förordnas som ansvarig. Den sammanlagda tiden för förordnandena för en och samma person får då inte överstiga fyra år. Ansvarig person får inte utöver detta uppdrag vara handläggare av företagets ärenden.

till 6.

En fördjupad dialog är en arbetsform som bygger på ett samarbete mellan företaget och Skatteverket. Företaget bidrar med att självmant lämna information till Skatteverket. Grundat på denna information har Skatteverket bättre möjligheter att i olika avseenden bistå företaget än myndigheten annars skulle ha haft. Detta ska leda fram till en riktig beskattning med mindre arbete för både företaget och Skatteverket. Fördjupad dialog förutsätter därför att den bedrivs i samförstånd.

Att fördjupad dialog ska vara framåtsyftande innebär att Skatteverket ska stödja företaget med att göra rätt framöver. Syftet är inte att rätta till fel i förfluten tid. Frågor om förhållanden i förfluten tid är således inte ett område för fördjupad dialog. Frågor som avser ett pågående ärende faller således utanför området för fördjupad dialog. Det gäller också frågor som avser transaktioner för vilka skyldighet att lämna deklaration redan har inträtt.

Även om frågor avseende förfluten tid inte ska behandlas inom fördjupad dialog, kan uppgifter som även avser förfluten tid komma att ingå. Det kan inte uteslutas att sådana uppgifter kan komma att användas i ett konkret ärende om att fastställa underlag för beskattning eller bestämmande av skatt. Att uppgiften (rättelsen) lämnats på eget initiativ av företaget kan, enligt vanliga regler, i förekommande fall få betydelse för en eventuell sanktionsavgift.

till 7.

Frågor som hanteras inom fördjupad dialog är t.ex. hanteringsfrågor och sådana kan besvaras av ansvarig person som också kan lämna information och upplysningar.

till 8.

I fördjupad dialog kommer Skatteverket att stödja företagets interna arbete med att säkerställa system och rutiner för att säkra företagets skattehantering. Skatteverket kommer dock inte att aktivt hjälpa till med att ta fram eller införa dessa system eller rutiner.

Skatteverket kommer inte att på eget initiativ söka uppgifter hos företaget. En överenskommelse om fördjupad dialog påverkar inte Skatteverkets möjligheter att genomföra kontroller på vanligt sätt utanför fördjupad dialog.

I fördjupad dialog kommer Skatteverket att ge tydliga och snabba svar. Det innebär inte att Skatteverket lämnar råd om hur företaget kan göra för att minimera sin skatt.

Lämnade svar utgör inte bindande förhandsbesked. I all Skatteverkets verksamhet med råd och upplysning är dock en given förutsättning att lämnade svar ska vara så väl underbyggda att mottagaren ska kunna förvänta sig att svaret kommer att gälla.

Frågor som bara kan hanteras i en särskild ordning, så som internprissättningsfrågor enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner, måste hanteras i den ordningen och kan inte i stället besvaras i fördjupad dialog. I enlighet med vad som uttalas i prop. 2009/10:47 s. 70 f. får inte heller sådana frågor vars besvarande kan uppfattas som ett unilateralt prissättningsbesked besvaras i fördjupad dialog. Om företag vill ha säkerhet i en internprissättningsfråga bör Skatteverket upplysa om att möjligheten att söka ett prissättningsbesked finns.

till 10.

Bedömningar i frågor som har ett allmänt intresse ska när så är lämpligt även redovisas av rättsavdelningen i ett ställningstagande eller i ett allmänt råd. Redovisningen ska därvid vara i en generell form och ska inte innehålla några uppgifter om eller koppling till något enskilt företag.

till 12.

Det finns skäl att avsluta fördjupad dialog om denna inte längre kan bedrivas på ett för båda parter effektivt sätt. Företaget ska kunna begära att fördjupad dialog ska upphöra. Begäran är i sig ett tillräckligt skäl för att Skatteverket ska besluta att fördjupad dialog ska avslutas.

till 13.

Frågor, inklusive dialogfrågor, som innehåller uppgifter som har nära samband med frågeställarens kommande beskattning samt Skatteverkets svar är en del av den verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt som Skatteverket bedriver. I denna verksamhet gäller, enligt 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), sekretess för uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Sekretessen är absolut. Det innebär att sekretess gäller även om det inte skulle medföra någon skada att uppgiften lämnas ut.

Handlingar/uppgifter som i övrigt förekommer inom fördjupad dialog är en del av den rådgivning som Skatteverket lämnar till deltagande företag. Sådan verksamhet omfattas inte av bestämmelserna om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen.