Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Ändrade regler för löpande avkastning av vissa tillgångar samt värdering av lager och liknande tillgångar vid beskattningsinträde – hemställan om lagändring

Datum: 2014-09-29

Dnr/målnr/löpnr:

131 529803-14/113

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att införa bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229) som innebär att annan avkastning på delägarrätter och fordringsrätter än ränta, utdelning eller kapitalvinst ska behandlas som ränta om avkastningen ska tillgodoräknas eller betalas ut en gång per år eller oftare.

Skatteverket hemställer vidare att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i inkomstskattelagen så att som anskaffningsvärde för lager och liknande tillgångar vid beskattningsinträde ska anses det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemorian, ”Ändrade regler för löpande avkastning av vissa tillgångar samt värdering av lager och liknande tillgångar vid beskattningsinträde”.