Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Svar från RSV på redovisnings- och skattefrågor 2003:10

Räkenskapsenlig avskrivning vid upprepad överavskrivning

Dnr. 9110-03/100

1 Bakgrund

Ett företag som årligen nyanskaffar datautrustning aktiverar anskaffningsutgifterna i bokföringen. Planenlig avskrivning sker efter en ekonomisk livslängd på tre år. Eftersom företaget vid beskattningen använder sig av räkenskapsenlig avskrivning uppkommer en överavskrivning enligt 18 kap. 19 § inkomstskattelagen (IL). Detta överskjutande belopp skrivs i deklarationen av enligt en särskild plan med 20 procent per år fr.o.m. det efterföljande beskattningsåret.

2 Frågeställning

Företagets avskrivningsmetod i bokföringen i kombination med reglerna för räkenskapsenlig avskrivning innebär att det vid varje års taxering finns ett högre avskrivningsbelopp i räkenskaperna än vad som kan godtas vid beskattningen. Innebär detta att rätten till räkenskapsenlig avskrivning går förlorad?

3 Underlag för RSV:s bedömning och svar

3.1 Rättsregler och praxis beträffande beskattning

Enligt RSV:s svar på fråga 2001:4 Avskrivning på korttidsinventarier ska, i det fall utgifter för korttidsinventarier (ekonomisk livslängd på högst tre år)inte kostnadsförs under anskaffningsåret, inventarierna skrivas av enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdeavskrivning.

Vid räkenskapsenlig avskrivning kan RSV:s ställningstagande leda till att en överavskrivning uppstår enligt 18 kap. 19 § IL.

Av prop. 1980/81:68 (s. 115) framgår att det i princip krävs tillstånd av skattemyndigheten (vid den tiden taxeringsnämnden) för att räkenskapsenlig avskrivning ska få användas. Vidare framgår att den som tillämpar systemet felaktigt kan vägras rätt till att utnyttja metoden.

4 RSV:s bedömning och svar

Den nu aktuella frågan gäller huruvida en sådan upprepad överavskrivning leder till att rätten till räkenskapsenlig avskrivningsmetod går förlorad.

Enligt RSV:s bedömning är bestämmelsen i 18 kap. 19 § IL avsedd för att en korrigering ska kunna göras vid enstaka år, när avskrivningarna i bokslutet avviker från de skattemässiga. Regeln har inte tillkommit för att ett företag regelbundet ska kunna göra denna typ av deklarationsjustering, utan tar sikte på de fall då oavsiktliga fel uppkommit i samspelet mellan redovisning och beskattning.

Den räkenskapsenliga avskrivningsmetoden grundar sig på att avdraget motsvarar avskrivningen i räkenskaperna. RSV:s uppfattning är, att när ett företag systematiskt utnyttjar korrigeringsregeln i 18 kap. 19 § IL, så föreligger inte längre förutsättning för räkenskapsenlig avskrivning. Företaget får i stället tillämpa restvärdeavskrivning enligt 18 kap. 13 § IL.