Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Förlust enkronasförsäljning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-11-05

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
4041-06

Avdrag har medgetts för förlust på regressfordran som sålts för en krona flera år efter det att bolaget upplösts efter en konkurs.

Regeringsrättens dom den 5 november 2008

Inkomsttaxeringen 2003
 
Ett bolag försattes i konkurs i december 1993. Aktieägaren i bolaget infriade sitt borgensåtagande i slutet av år 1994 och fick då en regressfordran på bolaget. Konkursen avslutades utan överskott den 6 mars 1997 och bolaget upphörde då att existera. Aktieägaren sålde sin regressfordran för 1 kr den 20 december 2002, dvs. vid en tidpunkt då bolaget inte längre fanns.
 
Kammarrätten GBG anförde följande: Den omständigheten att bolaget upplösts genom konkurs innebär visserligen att bolaget inte är rättskapabelt i den meningen att bolaget saknar möjlighet att grundlägga nya rättigheter och skyldigheter och dessutom, såvida inte särskilda omständigheter föreligger, inte kan uppträda som part i rättegång. Enligt kammarrättens mening medför emellertid bolagets upplösning inte att bolagets ansvar för oreglerade skulder upphör. Aktieägaren får därför genom sin regressfordran anses ha en existerande fordran på bolaget, som är avyttringsbar. Han är därmed berättigad till avdrag för kapitalförlust...
 
Regeringsrätten gjorde samma bedömning som kammarrätten.
 
Kommentar:
Rättsfallet avser en skuld som inte fanns då bolaget försattes i konkurs och avdrag för förlust kunde därför inte göras enligt 44 kap. 8 § IL. Skulden förelåg emellertid för bolaget då det upphörde att existera vilket medförde att det fanns en rättighet att sälja även senare.