Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets rättsfallsprotokoll 8/04

I de rättsfall som återges i detta protokoll har av sekretess- och integritetsskäl alla egennamn anonymiserats. Detta gäller även i de fall i övrigt direkta citat ur domar och beslut återges.
Område: Regeringsrätten

Ärende behandlat vid Skatteverkets rättsfallsseminarium den 30 mars 2004.

RR:s dom den 24 mars 2004, mål nr 4015-03

Internbank - rörelse

Ett bolag som utgör s.k. internbank i en koncern har ansetts driva rörelse.

Inkomsttaxeringarna 2002-2006

SRN:s förhandsbesked, se RSV:s rättsfallsprotokoll nr 20/03.

Regeringsrätten instämde i SRN:s bedömning att de finansiella tillgångarna ska behandlas som lagertillgångar och fastställde förhandsbeskedet.

Kommentar:
Frågorna gällde i huvudsak hur bolagets finansiella tillgångar skulle behandlas vid beskattningen. RR kom fram till att de skulle behandlas som lagertillgångar. Detta innebär att RR ansett att verksamheten som internbank i en koncern utgör rörelse i skattemässig mening och att de använda finansiella instrumenten ingått i rörelsen och där utgjort lagertillgångar. Detta är i överensstämmelse med bedömningen av affärsbanker som regelmässigt sysslar med den här typen av verksamhet och där denna behandlas som rörelse.

En möjlig utgång hade varit att anse att eftersom internbankens affärer främst avser att säkra risker i verksamheterna i de andra koncernbolagen så skulle detta ”smitta” internbanken så att även denna skulle anses syssla enbart med säkringsverksamhet. Man kan jämföra med RÅ 2001 ref. 55 där RR ansåg att konvertibla skuldebrev i ett bolag skulle likställas med egna aktier även i ett dotterbolag. RR verkar emellertid ha bedömt verksamheten i det aktuella bolaget separat från verksamheten i övriga koncernbolag och rörelse har därför ansetts föreligga.

Att internbanken inte varit inriktad på att göra en konkret nettovinst utan snarare på att göra en inbesparing sett ur hela koncernens perspektiv har inte lett till annan bedömning. Man kan jämföra med en ekonomisk förening där verksamheten inte i sig är avsedd att gå med vinst inom föreningen men där syftet ändå är att genom ekonomisk verksamhet förbättra medlemmarnas ekonomiska situation. Även denna verksamhet bedöms som rörelse i skattemässig mening.

Vad som avses med finansiella tillgångar preciseras inte i detta förhandsbesked.

Område: Regeringsrätten

Ärende behandlat vid Skatteverkets rättsfallsseminarium den 30 mars 2004.

RR:s dom den 9 mars 2004, mål nr 5765- -5768-00, 5813- -5816-00, 6120- - 6121-00 och 6755- -6756-00

Återförvisningsbesluts överklagbarhet

Länsrätts beslut att återförvisa mål till skattemyndigheten för viss ytterligare utredning har innehållit ett principiellt ställningstagande i skattepliktsfrågan. Domen har därmed ansetts innefatta ett avgörande av betydelse för målets utgång och således överklagbar

Skattemyndigheten beslutade höja underlaget för arbetsgivaravgifter för bolagen i en tidningskoncern avseende förmån av fri tidning. Sedan bolagen överklagat skattemyndighetens beslut, fann länsrätten att det för vissa av de anställda inom koncernen, men inte alla i den krets som fått tidningen, fick anses vara nödvändigt för utförandet av arbetet att redan på morgonen få tidningen levererad hem till sig. Enligt länsrättens mening kunde ställning inte tas till frågan om värdering av förmånen innan en individualiserad bedömning av behovet av fri tidning gjorts. Länsrätten återförvisade målen till skattemyndigheten, med angivande av att utredningen borde kompletteras i enlighet med det anförda.

Bolagen i tidningskoncernen överklagade besluten till kammarrätten som avvisade överklagandena med hänvisning till att länsrättens återförvisningsbeslut enligt 34 § förvaltningsprocesslagen, FPL, inte fick överklagas.

Bolagen har därefter överklagat kammarrättens avvisningsbeslut.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

”Enligt 34 § andra stycket FPL får talan föras mot ett beslut om återförvisning endast om beslutet innefattar avgörande av en fråga som inverkar på målets utgång.

Målet gäller i sak frågan om och, i så fall, i vilken utsträckning förmåner i form av s.k. fri tidning som bolaget har lämnat till anställda och tidigare anställda är skattepliktiga och därmed skall ingå vid beräkningen av underlaget för arbetsgivaravgifter.

Med utgångspunkt i respektive parts inställning i skattepliktsfrågan har båda parterna ansett att någon närmare utredning av omständigheterna rörande de enskilda förmånsmottagarna eller de olika personalkategorierna inte behöver göras. Länsrätten har emellertid i sina domskäl angett att det för vissa av de anställda, men inte alla i den krets som fått tidningen, får anses vara nödvändigt för utförandet av arbetet att få tidningen levererad hem till sig redan på morgonen och att det därför är nödvändigt att individualisera mottagarna och deras arbetsuppgifter för att kunna bedöma frågan om skatteplikt. Länsrätten visade målet åter till skattemyndigheten för ytterligare utredning.

Vad länsrätten anfört i sina domskäl innebär i och för sig inte att länsrätten tagit ställning beträffande förmånen till någon särskild mottagare eller grupp av mottagare. Domskälen innehåller emellertid ett principiellt ställningstagande i skattepliktsfrågan, som kan komma att läggas till grund för de nya bedömningar som skall göras i målet med anledning av återförvisningen. Länsrättens dom får därför anses innefatta ett sådant avgörande av betydelse för målets utgång som avses i 34 § andra stycket FPL. Denna bestämmelse utgör därför inget hinder mot överklagande.”

Regeringsrätten biföll överklagandet och visade målet åter till kammarrätten för prövning av överklagandet av länsrättens återförvisningsbeslut.

Område: Meddelade prövningstillstånd

Ärende behandlat vid Skatteverkets rättsfallsseminarium den 30 mars 2004.

Meddelade prövningstillstånd

Saken: Fråga om verkan av att ett omprövningsbeslut inte innehåller uppgift om taxerad och beskattningsbar inkomst.
RR målnr 4289-02, KRNS 116-2000
Klagande: SKV
Lagrum: 4 kap. 7 § TL

Saken: Fråga om omprövningsbeslut meddelats inom föreskriven tid.
RR målnr 4198-02, KRNS 9717-1999
Klagande: SKV
Lagrum: 4 kap. 14 § TL

Saken: Fråga om skattetillägg när bolag underlåtit att i självdeklaration återföra i räkenskapsschemat redovisad nedskrivning av anläggningstillgångar (aktier i dotterbolag), som inte varit avdragsgill, och utdelning med motsvarande belopp på aktier i dotterbolaget, som inte varit skattepliktig.
Klagande: den skattskyldige
Lagrum: 3 kap. 1 §, 5 kap. 2a och 6 §§ TL

Saken: Fråga vid beräkningen av arvsskatten hur ett arvsavstående vid den sist avlidne förälderns död, vilket avsåg endast arvslotten efter en av föräldrarna, ska fördelas vid beräkning av arvslotterna.
RR målnr 8795-03, KRNJ 3214-02
Klagande: SKV
Lagrum: 15 § 2 mom. AGL

Saken: Fråga om bestämmelsen i 20 kap. 2 § ärvdabalken att två gode män ska utses att förrätta bouppteckning också innefattar ett krav på att de gode männen måste vara samtidigt närvarande under förrättningen. RR målnr 5216-03, KRNG 507-02
Klagande: den skattskyldige och SKV
Lagrum: 20 kap. 2, 6 och 9 §§ ärvdabalken