Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten 2004

Fondförsäkring, fondbytesfullmakt

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2004-12-23

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
7469-03
Ett bolag som, i enlighet med försäkringstagares fondbytesfullmakt, anvisar placeringar resp. omplaceringar av försäkringskapital i värdepappersfond har bedömts tillhandahålla en skattepliktig rådgivningstjänst

Förhandsbesked angående mervärdesskatt

Skatterättsnämndens förhandsbesked från 2003-10-02 finns refererat i rättsfallsprotokoll nr 34/03. Beträffande omständigheterna i ärendet hänvisas till det referatet.

Sökandebolagen yrkade i överklagande att Regeringsrätten måtte förklara att tjänsten inte skulle bedömas skattepliktig när den tillhandahålls av försäkringsmäklare eller annan förmedlare av försäkringar.

Till stöd för sin talan anförde bolagen bl.a. följande. En fondförsäkring är en symbios mellan en livförsäkring och sparande i värdepappersfonder. Försäkringen förutsätter en risk och det är denna risk som skiljer fondförsäkringen från annat sparande. Utmärkande för en fondförsäkring är att försäkringstagaren själv ska välja i vilka fonder försäkringsbolaget ska placera inbetalda försäkringspremier. Placeringen görs i de fonder försäkringsbolaget från tid till annan tillhandahåller för detta ändamål. Vissa av dessa fonder kan i sin tur placera i andra fonder, "fond-i-fondlösning". En försäkringstagare, som vid tecknandet av en försäkring placerar sina försäkringspremier enligt detta alternativ, väljer samma typ av placeringstjänst om han ger i uppdrag till förmedlaren att sköta omplaceringen av försäkringskapitalet. I båda fallen placeras hans försäkringskapital initialt i värdepappersfonder med viss given procentuell fördelning. Omplaceringar sker vid bägge placeringsalternativen utan hörande av försäkringstagaren. Skillnaden ligger i det juridiska ramverket. Förvaltargruppsföretaget, dvs. den som åtagit sig att utöva fondbytesrätten, agerar med stöd av fullmakt/uppdragsavtal från försäkringstagaren. Fondbolaget verkställer däremot placeringar och omplaceringar i enlighet med gällande fondbestämmelser. Vid tecknandet av försäkringen är således den tjänst som förmedlaren i dag erbjuder via aktiebolaget helt underordnad den huvudsakliga tjänsten - tillhandahållande av fondförsäkring. Tjänsten placering/rådgivning förutsätter att kunden tecknar en fondförsäkring. Visserligen kan en kund som redan äger en fondförsäkring vari han själv utövar sin fondbytesrätt ge aktiebolaget i uppdrag att utöva fondbytesrätten. Det tillhör dock ovanligheten att kunderna kommer in i efterhand; normalt förvärvas tjänsten i samband med tecknandet. Mot bakgrund av ovanstående vidhåller bolaget att tjänsten fondplacering/rådgivning, när den tillhandahålls av en förmedlare av fondförsäkringar, utgör en oskiljbar och underordnad del av en mervärdesskattefri försäkringstjänst.

Skatteverket hemställde att förhandsbeskedet skulle fastställas -och anförde bl.a. följande. Försäkringsformen fondförsäkring innebär bl.a. att det är försäkringstagaren som bestämmer i vilka tillgängliga värdepappersfonder försäkringskapitalet ska placeras. I stället för att själv påkalla placeringar och omplaceringar kan försäkringstagaren uppdra fondbytesrätten till annan. Den tjänst som tillhandahålls enligt fondbytesfullmakten kan inte ses som ett oskiljbart och underordnat led till själva förmedlingen av försäkringen. Att tjänsten placering/rådgivning förutsätter att kunden tecknar en fondförsäkring medför inte att tjänsten kan anses oskiljbar från och underordnad försäkringstjänsten. Försäkringstagaren kan avstå ifrån att teckna avtal om placering/rådgivningstjänsten. Av inlämnat avtal framgår också att fondrådgivningstjänsten är en helt fristående tjänst. Verket delar således Skatterättsnämndens uppfattning att den tjänst som försäkringstagaren erhåller via fondbytesfullmakten är en skattepliktig rådgivningstjänst. Att det är fråga om placering av ett försäkringskapital medför ingen annan bedömning.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

”Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked”.