Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) såvitt avser begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Datum: 2008-06-23

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 348803-08/113
Förslag till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) lämnas i den till hemställan bifogade promemorian, "Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder". Motiven till förslagen framgår av promemorian. Skatteverket hemställer att förslagen i promemorian genomförs.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschef Vilhelm Andersson, skattedirektör Tomas Algotsson och rättslige experten Per Danielsson, föredragande.

Begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m.pdf