På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m. vid 2009 års taxering

Datum: 2009-02-23

Dnr/målnr/löpnr:
131 241237-09/111
För att minska kostnaderna och reducera antalet fel vid intaget av deklarationsuppgifter till Skatteverket, ska uppgifterna i första hand lämnas elektroniskt. Tjänsterna för elektronisk inlämning byggs stadigt ut och antalet blanketter som kan lämnas elektroniskt har ökat. 

Lämnas uppgifterna elektroniskt kan också en generösare tidsplan för byråanstånd medges. (Dnr 131-567952-08/111). För att ett sådant generösare anstånd ska kunna medges, ska samtliga blanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så. Detta gäller alltså även K- och T-blanketter. Blanketter kan lämnas elektroniskt genom Skatteverkets filöverföringstjänst eller via mobilt media (CD, DVD, diskett m.m.).

Skatteverket lämnar inför varje års taxering riktlinjer för kraven på deklarationsblanketter som framställs i olika datorprogram. Uppgifter till ledning för egen taxering ska lämnas i form av självdeklaration. Dessa uppgifter ska redovisas på blankett enligt av Skatteverket fastställt formulär.

Vid sidan av de fastställda formulären förekommer olika utföranden av laserritade deklarationsblanketter. Om sådana deklarationsblanketter ska tillåtas finns ett stort behov av klara riktlinjer för hur dessa blanketter ska vara utformade.

Skatteverket har tidigare 2008-01-23, Dnr 131 96530-08/111, utfärdat riktlinjer avseende utformningen av de laserritade deklarationsblanketterna. Vad som sägs i dessa riktlinjer har numera upphört att gälla. Istället gäller de riktlinjer som redovisas nedan.

Författningsbestämmelser

I lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter (LSK) finns bestämmelser om skyldigheten att lämna självdeklaration och om vilka uppgifter en deklaration ska innehålla.

Enligt 1 kap. 1 och 2 § LSK ska uppgifter till ledning för egen taxering lämnas i form av självdeklaration. Dessa uppgifter ska redovisas på blankett enligt fastställt formulär för Allmän självdeklaration (Inkomstdeklaration 1) eller Särskild självdeklaration (Inkomstdeklaration 2 - 4) 2 kap. 1, 2 och 7 § LSK. Det är Skatteverket som fastställer formulär till blanketter.

Formkravet för Inkomstdeklaration framgår av 4 kap. 1, 3 och 4 § LSK och för Särskild uppgift för vissa stiftelser, föreningar och trossamfund av 5 kap. 4 § LSK.

Uppgiftskraven för näringsverksamhet finns angivna i 3 kap. 5 § LSK. För handelsbolag m.fl. som inte är skyldiga att lämna självdeklaration gäller enligt 3 kap. 18 § LSK motsvarande uppgiftsskyldighet som enligt 3 kap. 5 § LSK. Enligt 3 kap. 1 § p.6 LSK ska en självdeklaration innehålla, förutom uppgifter i nämnda paragraf, de uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst.

Efter medgivande från Skatteverket får näringsuppgifter lämnas elektroniskt.

Se även: Skatteverkets författningssamling Skatteverkets föreskrifter om inlämning av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form; SKVFS 2009:10.  

1 Skatteverkets riktlinjer

1.1 Blanketter från vilka registrering ska ske m.m.

1.1.1 Inkomstdeklaration 1 och bilagor

Inkomstdeklaration 1 kan lämnas in via papper, Internet, telefon eller SMS.

Lämnas Inkomstdeklaration 1 på annat pappersformulär än det förtryckta, som skickas ut i två exemplar, ska Inkomstdeklaration 1 vara av samma papperskvalitet och med samma färgmarkering på kanten samt färgsättning i övrigt som den av Skatteverket fastställda blanketten.

När alla uppgifter på blanketterna NE, NEA, N3A, N4, N7, N8, Momsbilagan, T1, T2, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K10A, K12, K13, K15A och K15B lämnas elektroniskt kan en laserritad Inkomstdeklaration 1 lämnas. Vare sig färgkant eller färgsättning i övrigt krävs då. Den undertecknas och lämnas tillsammans med övriga uppgifter, som inte kan lämnas elektroniskt.

Den laserritade blanketten Inkomstdeklaration 1 är en "manuell" blankett. Den ska ha ett M på sidan 1 till höger om fältet för person-/organisationsnummer och texten "Manuell blankett" längst ner till höger på sidan 1. På blanketten saknas fält för förtryckta uppgifter. Alla uppgifter som ska gälla vid taxeringen måste vara ifyllda i fälten med registreringskoder. Det innebär att samtliga belopp från den förtryckta deklarationsblanketten måste föras över till rutor med registreringskoder på den manuella blanketten. Ska något annat belopp gälla än det förtryckta, ska det fyllas i.

Tänk på att istället för att lämna Inkomstdeklaration 1 på papper går det att lämna den via e-tjänsten elektronisk inkomstdeklaration.
 

1.1.2  Inkomstdeklaration 2 - 4 och bilagor

Huvuddelen av de uppgifter som finns på blanketterna Inkomstdeklaration 2 - 4 ska registreras in i Skatteverkets datasystem. Samma sak gäller för de i inkomstdeklarationerna ingående räkenskapsschemana.

Vid 2009 års taxering ska blanketterna Inkomstdeklaration 3 - 4 vara i A3 planoformat (4-sidigt A4-format) och av samma papperskvalitet som de av Skatteverket fastställda blanketter och försedda med samma färgmarkering på kanten som de av Skatteverket fastställda blanketter. För Inkomstdeklaration 2 gäller 2-sidigt A4-format fr.o.m. taxeringsår 2009.

 Inkomstdeklaration 2 - 4 får lämnas som laserutskrift av blankettens sida 1 om samtliga övriga uppgifter på blanketten (skattemässiga justeringar och räkenskaper) lämnas elektroniskt. Dessutom ska i förekommande fall blanketterna DU, N3B, N4, N7, N8 och Momsbilagan också lämnas elektroniskt. Om någon bilaga (fritextbrev) ska lämnas till Inkomstdeklaration 2 — 4 som inte kan lämnas elektroniskt, gäller att bilagan ska lämnas på papper.

Det är viktigt att föra över de förtryckta uppgifter som ska gälla till den blankett som lämnas in för att rätt uppgifter ska kunna registreras.

Den laserritade Inkomstdeklaration 2 - 4 är en "manuell" blankett. En manuell blankett innebär att den har ett M på sidan 1 till höger om rutan för organisationsnummer och texten "Manuell blankett" längst ner till höger på sidan 1. På en "manuell" huvudblankett Inkomstdeklaration 2 - 4  måste alltid underlag för fastighetsavgift och fastighetsskatt anges. Detta även om underlagen inte ska ändras.

Tänk på att istället för att lämna Inkomstdeklaration 2 på papper går det att lämna den via e-tjänsten elektronisk inkomstdeklaration. Det går även att där skriva upplysningar m.m. i fritextformat.

 

1.1.3  Gemensamt för Inkomstdeklaration 1 - 4 och bilagor

I övrigt gäller för de hittills nämnda blanketterna att de ska ha exakt samma utformning och text som de av Skatteverket fastställda blanketter. Av praktiska skäl ska person-/organisationsnummer anges på varje blankettsida.

Från och med taxeringsår 2006 har Skatteverket infört rutor med rundade hörn på samtliga blanketter. Det är valfritt att använda sig av motsvarande rundning på laserritade blanketter eller att använda sig av rutor med raka hörn.

Ett av syftena med ovannämnda enhetlighetskrav är att underlätta deklarationsregistrering, skanning och granskning. Vid olika utföranden av blanketter skulle registrering, skanning och granskning försvåras och bli mer tidskrävande. Registrering och skanning ligger bland annat till grund för skatte- och avgiftsberäkningen samt för uppdatering av olika register. För att denna hantering ska gå snabbt och bli så säker som möjligt är det nödvändigt att underlagen ligger i viss ordning och är lättåtkomliga.
 

1.1.4  Omslag

  Deklarationsblanketter ska inte skickas till Skattemyndigheten inlagda i omslag. Varken i den förtryckta deklarationsblanketten för Inkomstdeklaration 3 - 4 eller i någon annan typ av omslag.  

1.2 Blanketter

För alla de blanketter som ska lämnas in vid 2009 års taxering gäller att även dessa ska ha exakt samma utformning och text som de av Skatteverket fastställda blanketter. Skälet är att annars kan granskningsarbetet försvåras. 

1.3 Övrigt

Flersidiga blanketter häftas ihop längst upp till vänster och ordningsföljden är densamma som i Skatteverkets blanketter. Om blanketten består av flera sidor anges person-/organisationsnummer på varje sida.

Sammanställning över hur olika blanketter får lämnas vid 2009 års taxering se bilaga 1.

Bilaga 1

SKVNR NAMN LASERRITAD
2000 INK1 Ja **
2002 INK2 Ja, A4 **
2003 INK3 Ja, A3 planoform med färgkant **
2003a Räk Ja
2004 INK4 Ja, A3 planoform. med färgkant **
2004a Räk. Ja
2004b DU Ja
2050 T1 Ja
2051 T2 Ja
2102 K2 Ja
2104 K4 Ja
2105 K5 Ja
2106 K6 Ja
2107 K7 Ja
2108 K8 Ja
2109 K9 Ja
2110 K10 Ja
2110a K10A Ja
2112 K12 Ja
2113 K13 Ja
2115 K15A Ja
2116 K15B Ja
2161 NE Ja
2164 NEA Ja
2153 N3A Ja
2167 N3B Ja
2154 N4 Ja
2170 N7 Ja
2155 N8 Ja
2168 Momsb. Ja