På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto är en sparform. Varje konto kan bara innehas av en enda person eller dödsbo. Juridiska personer kan inte vara innehavare.

Nya regler från och med den 1 januari 2016

Schablonintäkten för investeringssparkonto ska beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget.

De nya reglerna började gälla den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.  

Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot. Du behöver inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot. Du kan även ta ut  pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen ska inte heller beskattas. Utgifter som avser tillgångar på ett investeringssparkonto är inte avdragsgilla.

På kontot får du förvara:

  • pengar
  • finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad (gamla begreppet börs)
  • finansiella instrument som handlas på en handelsplattform
  • fondandelar

Upptagen på en reglerad marknad avser hela världen medan handel på en handelsplattform förutsätter att det sker inom EES-området. Finansiella instrument som får förvaras på kontot ska, förutom vissa undantag, dessutom köpas och säljas via en reglerad marknad eller via en handelsplattform.

Finansiella instrument räknas inte som tillåtna tillgångar om du, direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget som motsvarar minst 10 procent av rösterna för samtliga andelar eller av kapitalet i företaget. Vid bedömningen av hur stor andel som du har, räknas även innehav som närstående till dig, direkt eller indirekt äger. Kvalificerade andelar kan aldrig vara en tillåten tillgång.

I princip kan du inte förvara annat än tillåtna tillgångar på investeringssparkontot. Om ett värdepapper som du förvarar på kontot övergår från att vara tillåten tillgång till att vara en kontofrämmande (otillåten) finns det regler om hur länge dessa får finnas kvar på kontot innan de ska tas bort. Det finns även regler om hur anskaffningsvärdet på dessa värdepapper ska beräknas när de tas ut från kontot.

Reglerna om investeringssparkonto är ett parallellt system till dagens regler om kapitalbeskattning av värdepapper. Det innebär att du själv väljer om du vill öppna ett investeringssparkonto. Du kan även ha tillgångar på ett VP-konto/depå, och samtidigt förvara andra tillgångar på ett eller flera investeringssparkonton, med en schablonbeskattning.

Schablonbeskattning

Schablonbeskattning sker genom att en schablonintäkt beräknas. Beräkningen görs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret ökad med 0,75 procentenheter. Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot under respektive kvartal. Den på detta sätt framräknade schablonintäkten ska du redovisa i deklarationen i inkomstslaget kapital. Det innebär att skatten på den uträknade schablonintäkten blir 30 procent. Statslåneräntan den 30 november 2015 var 0,65 procent. Detta innebär att 1,40 procent (0,65 % + 0,75 %) kommer att ligga till grund för beräkning av schablonintäkt i deklarationen 2017.

Exempel

Peter öppnar ett investeringssparkonto under det första kvartalet 2016. Han betalar in 40 000 kr under det första kvartalet och sedan ytterligare 20 000 kr under det tredje kvartalet. Under året stiger värdet på Peters tillgångar på investeringssparkontot (utöver gjorda insättningar).

Exempel på uträkning av kapitalunderlag för investeringssparkonto
Värde och insättningarBelopp
Värdet ingången av 1 kvartalet 0 kr
Värdet ingången av 2 kvartalet (inklusive inbetalning)41 000 kr
Värdet ingången av 3 kvartalet 43 000 kr
Värdet ingången av 4 kvartalet (inklusive inbetalning)65 000 kr
Insättning under året60 000 kr
Summa av värde och insättningar209 000 kr
  
Kapitalunderlaget som är en fjärdedel av årets totala värde 52 250 kr

Schablonintäkten räknas fram genom att kapitalunderlaget multipliceras med 1,40 procent (statslåneräntan vid utgången av november året innan ökad med 0,75 procentenheter).

Den schablonintäkt som kommer att finnas förtryckt i Peters deklaration år 2017 blir 731 kr (52 250 kr x 1,40 %). Eftersom schablonintäkten beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent kommer Peter att få betala 219 kr i skatt på sitt investeringssparkonto (731 kr x 30 %).

Kontrolluppgifter

Investeringsföretaget (den som tillhandahåller kontot t.ex. bank, värdepappersbolag eller liknande) kommer att räkna ut schablonintäkten och lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

Investeringsföretaget ska även lämna kontrolluppgift på kapitalvinster och förluster på andelar i fonder som du flyttar till ett investeringssparkonto. Är det aktier eller andra värdepapper som du flyttar till investeringssparkontot kommer investeringsföretaget istället att lämna kontrolluppgift på marknadsvärdet på aktierna vid överföringen som en försäljningsersättning.

För begränsat skattskyldiga ska kontrolluppgift lämnas på ränta, utdelning och försäljningar även om dessa avser tillgångar som förvaras på investeringssparkontot. Däremot ska kontrolluppgift inte lämnas för denna kategori vad det gäller schablonintäkt.

Redovisning i din deklaration

Schablonintäkten kommer att vara förifylld i din deklaration men om du överför tillåtna värdepapper från exempelvis en vanlig depå anses överföringen vara en avyttring som du ska redovisas som en kapitalvinst eller en kapitalförlust. Tillgångarna anses avyttrade till marknadsvärdet vid överföringen dvs. dagen när de förs in på investeringssparkontot. Detta innebär att du t.ex. ska redovisa överföring av marknadsnoterade aktier på bilaga/blankett K4 avsnitt A. Om de överförda tillgångarna skulle vara belastade med ett uppskovsbelopp ska du ta upp detta belopp som en intäkt när aktien överförs till investeringssparkontot.

Automatisk avräkning av utländsk skatt

Om du har betalat utländsk skatt på utdelningar eller på inkomster på ett investeringssparkonto och skatten finns redovisad på en kontrolluppgift, beräknar Skatteverket automatiskt hur mycket avräkning för utländsk skatt som du kan få från den svenska skatten.

Schablonintäkt i deklarationen 2018

Schablonintäkten för investeringssparkonto beräknas genom att  kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget. Statslåneräntan den 30 november 2016 var 0,27 procent.

Den fastställda statslåneräntan på 0,27 procent plus tillägget på 0,75 procentenheter blir lägre än golvet som är satt till 1,25 procent. Detta innebär att 1,25 procent kommer att ligga till grund för beräkning av schablonintäkt i deklarationen 2018 (inkomståret 2017).

Beräkning av schablonintäkt tidigare år

Deklarationen 2017 (inkomståret 2016)          1,40%

Deklarationen 2016 (inkomståret 2015)          0,90%

Deklarationen 2015 (inkomståret 2014)          2,09%     

Deklarationen 2014 (inkomståret 2013)          1,49%

Deklarationen 2013 (inkomståret 2012)          1,65%

Skatteverket

Till toppen