På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Avslut av pensionssparande i förtid

Ett pensionssparande betalas normalt ut under lång tid och tidigast från 55 års ålder. Det är normalt inte tillåtet att återköpa pensionsförsäkringar och att avsluta pensionssparkonton i förtid.

Det finns dock vissa undantag som du kan läsa om nedan.

Pensionssparanden kan i vissa fall avslutas utan Skatteverkets medgivande (dispens)

Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton ska uppfylla följande två villkor för att kunna återköpas eller avslutas utan Skatteverkets medgivande:

 • Det tekniska återköpsvärdet för pensionsförsäkringen, eller kontobehållningen för pensionssparkontot, är lägre än ett prisbasbelopp (44 800 kronor för år 2017). 
 • Försäkringsföretaget, eller banken, godkänner att du avslutar sparandet.

Om du har ett pensionssparande som uppfyller dessa krav ska du inte kontakta Skatteverket. Kontakta i stället ditt försäkringsföretag eller din bank.

Pensionssparanden kan i vissa fall avslutas med Skatteverkets medgivande (dispens)

Pensionsförsäkringar som har ett högre tekniskt återköpsvärde,  eller pensionssparkonton som har en högre kontobehållning, än ett prisbasbelopp (44 800 kronor för 2017) kan bara avslutas om både Skatteverket och försäkringsföretaget eller banken godkänner detta.

För att Skatteverket ska godkänna ett återköp av en pensionsförsäkring krävs att du är ägare eller försäkringstagare och att ett återköp är tillåtet enligt försäkringsavtalet och försäkringstekniska riktlinjer. Om försäkringen är en tjänstepensionsförsäkring kan den bara återköpas om den först överlåtits till dig.

För att avsluta ett pensionssparkonto krävs att du äger kontot. I båda fallen krävs att något av följande villkor är uppfyllt:

 • Du är på obestånd och ett återköp eller avslut ger en varaktig lösning på dina ekonomiska problem.
 • Du har synnerliga skäl.

Återköp eller avslut vid obestånd och varaktig lösning

För att få avsluta ditt sparande måste du både vara på obestånd och få en varaktig lösning på dina ekonomiska svårigheter genom att du avslutar sparandet. Därför är det viktigt att du, när du ansöker på grund av sådana skäl, lämnar fullständiga uppgifter om din ekonomi i din ansökan. Ansökan gör du på blankett:

Obestånd

Obestånd innebär att du inte kan betala dina skulder och att dina betalningsproblem inte är tillfälliga.

Du måste ha gått igenom alla andra möjligheter att lösa din ekonomiska situation. Om du efter detta fortfarande inte klarar av att betala dina förfallna skulder inom rimlig tid så är du troligen på obestånd.

Skatteverkets uppfattning är att andra möjligheter till exempel kan vara att

 • byta till ett billigare boende, till exempel genom försäljning
 • sälja eventuella tillgångar
 • ansöka om särskild skatteberäkning (skattejämkning)
 • få pensionssparandet utbetalt månadsvis (om du är 55 år eller äldre eller om du har fått sjukersättning)
 • minska dina löpande levnadskostnader till Kronofogdens normalbelopp.

Varaktig lösning

En utbetalning måste också ge dig en varaktig lösning. Det innebär att du inom en kortare tid efter utbetalningen

 • har betalat samtliga förfallna skulder (inklusive sådana som finns hos Kronofogden) 
 • har en ekonomi där du kan betala dina utgifter varje månad med dina inkomster (försörjningsstöd räknas inte som en inkomst i detta sammanhang).

Ditt försäkringsföretag, eller din bank, drar alltid av 30 procent skatt av värdet på ditt pensionssparande innan utbetalning. Du kan därför bara räkna med att kunna använda 70 procent av värdet för att betala dina skulder. Hela värdet läggs dock till din inkomst vid nästa års beskattning, vilket innebär att den faktiska skatten kan bli högre. För att få en varaktig lösning måste du också klara av att betala den eventuella kvarskatt som du kan få vid nästa års beskattning.

Om dina skulder är större än värdet på ditt pensionssparande kan du behöva avbetalningsplaner med dina fordringsägare. Sådana planer måste vara konkreta och godkända av fordringsägarna för att Skatteverket ska kunna ta med dem i bedömningen. Det är därför lämpligt att du kontaktar fordringsägarna innan du ansöker om dispens. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ofta hjälpa till.

Återköp eller avslut vid synnerliga skäl

Synnerliga skäl är enligt lagstiftaren ”när det framstår som närmast stötande” att vägra en utbetalning. Prövningen är mycket restriktiv och det är få sökanden som får dispens på denna grund. De vanligaste fallen gäller sökanden som har en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom. Om du anger detta som skäl måste du skicka in ditt senaste läkarintyg.

Återköp eller avslut på grund av ändrade avdragsregler för pensionssparande

Det är många medborgare som vill flytta ett pensionskapital till någon annan sparform eftersom reglerna för pensionssparande har ändrats. Detta är inte möjligt med dagens lagstiftning. De nya reglerna räknas inte heller som synnerliga skäl för medgivande (dispens).

Hur du ansöker om dispens

Använd Skatteverkets blankett SKV 2250 för att ansöka om dispens.

Kontakta ditt försäkringsföretag eller din bank och begär att de intygar

 • att du är ägare till pensionssparandet
 • pensionssparandets beteckning/kontonummer
 • värdet på ditt pensionssparande.

För en pensionsförsäkring krävs dessutom att försäkringsföretaget intygar

 • att det inte finns försäkringstekniska hinder för återköp av pensionsförsäkring
 • försäkringens tekniska återköpsvärde
 • när försäkringen tecknades.

Du måste själv se till att uppgifterna från försäkringsföretaget, eller banken, når Skatteverket.

Om du ansöker på grund av obestånd

Om du ansöker på grund av obestånd måste du redovisa dina och din familjs inkomster, utgifter, förfallna räkningar, tillgångar och skulder. Handläggningen av ditt ärende tar längre tid om du inte lämnar samtliga uppgifter. Skatteverket behöver uppgifterna för att kunna bedöma om du är på obestånd och om du får en varaktig lösning av att få dispens.

Om du ansöker på grund av synnerliga skäl

Om ditt synnerliga skäl är sjukdom så måste du bifoga ditt senaste läkarintyg. Om du har andra synnerliga skäl bör du styrka dem med lämpliga handlingar.

Om du inte har ekonomiska svårigheter är det bra om du anger detta tydligt i ansökan. Då behöver Skatteverket inte fråga om din ekonomi.

Särskilt om sekretess

Uppgifter från läkare, försäkringsföretag, banker och andra aktörer är ofta sekretessbelagda. Därför måste du själv ta fram dessa uppgifter och skicka in till Skatteverket.

Skicka din ansökan till:

Skatteverket, 611 89 Nyköping

Frågor och svar

Räcker det att banken eller försäkringsföretaget har godkänt att jag får ut mina pengar?

Nej, såväl banken eller försäkringsföretaget som Skatteverket måste godkänna att du får ut dina pengar. Om värdet av pensionssparandet är högst ett prisbasbelopp räcker det dock att banken eller försäkringsföretaget godkänner att pensionssparandet avslutas.

När kan Skatteverket godkänna att pensionssparandet avslutas?

Skatteverket kan bara godkänna en utbetalning om du antingen

 • är på obestånd och får en varaktig lösning av att pensionssparandet avslutas, eller
 • om du har synnerliga skäl.

Måste banken eller försäkringsföretaget godkänna en utbetalning eller räcker det med att Skatteverket godkänner den?

Banken eller försäkringsföretaget måste alltid godkänna en utbetalning. Kontakta därför dem först, till exempel i samband med att du begär att de ska intyga vissa uppgifter om kontot eller försäkringen. Skatteverket godkänner inte en utbetalning utan uppgifter från banken eller försäkringsföretaget.

Jag vill ta ut mitt pensionssparande eftersom jag inte längre kan spara med avdragsrätt. Är det tillåtet?

Nej. Att avdragsrätten har tagits bort är inte ett synnerligt skäl enligt lagens mening.

Jag vill flytta mitt sparande till en annan sparform. Är det ett skäl för medgivande (dispens)?

Nej.

Jag har flyttat, eller planerar att flytta utomlands permanent, är det ett skäl för medgivande (dispens)?

Nej.

Jag har behov av pengar till tandvård, är det ett skäl för medgivande (dispens)?

Nej.

Kan jag återköpa en tjänstepensionsförsäkring?

Du kan bara återköpa en tjänstepensionsförsäkring om du är registrerad som försäkringstagare eller ägare. Normalt är det arbetsgivare som äger tjänstepensionsförsäkringen. Det är i vissa fall möjligt att föra över äganderätten till dig. Kontakta ditt försäkringsföretag för att få information om detta är möjligt. Om försäkringen förs över till dig gäller samma regler för återköp som för övriga pensionsförsäkringar.

Varför behöver Skatteverket ha detaljinformation om min ekonomi?

Om du ansöker på grund av obestånd behöver Skatteverket uppgifterna för att kunna bedöma om du uppfyller kraven för medgivande (dispens). Om du söker på grund av synnerliga skäl behöver Skatteverket dock inte någon sådan information.

Vad är skillnaden mellan förfallna räkningar och skulder?

Förfallna räkningar är räkningar där du har fått besked om att du måste betala en viss summa inom den närmaste framtiden, eller som har överlämnats till Kronofogden.

Skulder är till exempel bostadslån och andra lån där du inte behöver betala hela summan på en gång utan betalar amortering och ränta till exempel en gång i månaden.

Det är viktigt att du redovisar förfallna räkningar och skulder på rätt ställe i blanketten eftersom Skatteverket annars kan missuppfatta din ekonomiska situation.

Jag har en pågående skuldsanering men klarar inte av att betala både den och mina andra utgifter. Kan jag få dispens för återköp av mitt pensionssparande?

Du ska i första hand kontakta Kronofogden så att de kan bedöma om ditt månadsbelopp kan sättas ned. Om det inte är möjligt kan du ansöka om medgivande (dispens). I så fall bedömer Skatteverket om du är på obestånd och får en varaktig lösning genom en utbetalning.

Jag har försörjningsstöd, kan jag få medgivande (dispens)?

Att leva på försörjningsstöd även efter en utbetalning av pensionskapitalet är inte en varaktig lösning. Du måste ha en annan inkomst för att kunna få medgivande (dispens).

Hur betalas pengarna ut om jag får medgivande (dispens)?

Om Skatteverket beslutar om medgivande (dispens) får du beslutet med posten. Du måste själv kontakta din bank eller ditt försäkringsföretag för att de ska kunna betala ut pengarna.

Kan jag få ut hela summan eller är pengarna skattepliktiga?

En utbetalning från ett pensionssparande räknas som pension och är därmed skattepliktig. Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.

Vilka lagregler gäller för återköp av en pensionsförsäkring och avslutande av ett pensionssparkonto?

58 kap 18 § inkomstskattelagen och 58 kap 32 § inkomstskattelagen.

Skatteverket

Till toppen