På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Litteratur i urval (Sveriges församlingar genom tiderna)

Indelning

 • Almquist, J A: Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630, 4 band (1917-1922)
 • Betänkande och förslag beträffande den kyrkliga indelningen och organisationen (1901)
 • Det medeltida Sverige, hittills publicerat Uppland och Möre (1972-) Ds Kri 1980:8, Förhållandet mellan församlingsindelning och fastighetsindelning
 • Fritz, B: Hus, land och län. Förvaltningen i Sverige 1250-1434 (Acta Universitatis Stockholmiensis 16 + 18), band 1-2 (1972-1973)
 • Grill, Claes: Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket, 1855-1858 (faksimilupplaga beräknas utkomma 1988)
 • Gullstrand, Ragnar: Bidrag till den svenska sockensjälvstyrelsens historia under 1600-talet (1923)
 • Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, 1-7 (1859-1868)
 • Lagerstedt, Torsten: Den civila lokalförvaltningens gränser 1630-1952 (1973)
 • Levin, Herman: Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782 (1896)
 • Medeltidsstaden, rapporter från Riksantikvarieämbetet (1976-)
 • Ohlsson, Sven Håkan: Pastoratsindelning och församlingsprästerlig organisation före och efter I januari 1962 (1961)
 • Redogörelse för de ecklesiastika boställena, 6 delar (1904-1929; omfattar län 17 samt 20-25)
 • Resolutioner angående lönereglering för rikets presterskap (1898)
 • Rikets indelningar, utges årligen av Statistiska centralbyrån (1917-)
 • SCB:s ADB-register över kommuner och församlingar (1952-)
 • Schalling, Erik: Den lantkommunala författningsregleringens historia, i Kommunalindelningskommittén 1, SOU 1944:37
 • Schalling, Erik: Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid. SOU 1936:28
 • Schäck, Herman: Ecclesla lincopensis (1959)
 • Skara stifts kyrkliga jordebok af år 1540 (tryckt 1899)
 • Styffe, C G: Skandinavien under unionstiden, 3 upp1 (1911)
 • Styffe, C G: Westergötlands kyrkliga indelning vid Reformationstiden (i Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift) (1869, nytryck 1938)
 • Svensk ortförteckning (1935-) Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium (1912-)
 • Underdånigt betänkande angående Reglering af oregelbundenheter i rikets administrativa, judiciela, eckleslastika och kommunala indelningar (1882; kallat Oregelbundenhetskon>mitténs betänkande)
 • Widberg, Jan: Från socken till kommunblock, Ds Kri 1979:14Äldre territoriell indelning i Sverige. Bebyggelsehistorisk tidskrift 4/1982 (temanummer)

Kartverk

 • Atlas över rikets indelningar, Lantmäteriverket/SCB (1985)
 • Kartor över det medeltida Sverige, Atlas över Sverige 133-134 A (1967)
 • Österberg, Anita: Karta över Sveriges kyrkliga indelning (1973)

Statistik

 • Forsell, C af: Sockenstatistik över Sverige (1834)
 • Friberg, Nils: Tabellverket och de fullständiga mantalslängderna från 1700-talet (i Regionala utvecklingslinjer och strukturförändringar i Sveriges befolkningsgeografi, 1974)
 • Friberg, Nils och Inga: Historisk befolkningsforskning (i d:o, 1974)
 • Friberg, Nils och Inga: 350 års befolkningsutveckling i Mälardalen. Tillberga (i d:o, 1972)
 • Hahr, August: Statistisk tablå öfver länens och socknarnes eklesiastika, administrativa och juridiska indelningar inom Sverige (1861)
 • Hammar, C W: Sockenstatistik över Sverige (1860)
 • Lundkvist, Sven: Rörlighet och social struktur i 1610-talets Sverige (Historisk tidskrift 1974)
 • Rosenberg, C M: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, 1-4 (1881-1883, faksimilutg 1982)
 • Sidenbladh, K (utg): Sveriges kommuner i administrativt, judiciellt och ecklesiastikt hänseende (1885-1916)
 • Statistiska centralbyråns folkräkningsredogörelser (1855-)

Arkiv

 • Arkiv i Norrland nr 3, 1982 (Landsarkivets källor om norra Angermanland), nr 6, 1985 (Landsarkivets källor om Medelpad)
 • Berg, Lars 0: Militärt material i ett landsarkiv (Meddelanden från Krigsarkivet VII, 1980)
 • Berg, Lars 0: Några anteckningar rörande Stockholmsgarnisonens kyrkoböcker (i Meddelanden från Kungl Krigsarkivet VI)
 • Clemensson, Gustaf & Ljungberg, Leif: Dalslandsarkivalier i Göteborgs landsarkiv, i Dalia nr 5 (1933)
 • Dahlgren, Erik: En rundvandring genom landsarkivets i Härnösand samlingar för Angermanlands vidkommande, 2, i Ångermanlands Hembygdsförenings årsbok 1945
 • Friberg, Nils och Inga: Sveriges äldsta fullständiga husförhörslängd (i Regionala utvecklingslinjer och strukturförändringar i Sveriges befolkningsgeografi, 1971)
 • Hedar, Sam: Jordebok och fastighetsregistrering (Meddelanden från Svenska riksarkivet 1967-1969)
 • Holmberg, Nils Hj: Kronobergs läns arkivalier i landsarkivet i Vadstena, 1. Kyrkoarkiven (1950)
 • Johansson, Carl-Erik: Cradled in Sweden (1977)
 • Jönköpings läns äldre kyrkoarkivaller. Förteckning upprättad av Vadstena landsarkiv. Med en inledning av t f landsarkivarie Gösta Lext, i Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund 26 (1953)
 • Katalog för genealogisk forskning vid landsarkivet i Göteborg (1976)
 • Lext, Gösta: Jönköpings läns kyrkoarkivalier, i Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund XXVI (1953)
 • Lext, Gösta: Mantalsskrivningen i Sverige före 1860 (Meddelanden från Ekonomiskhistoriska institutionen vid Göteborgs universitet, 13; 1968, omtryckt 1979)
 • Lext, Gösta: Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946 (1984)
 • Lext, Gösta: Våra Svenska Kyrkoarkiv, (Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, 12, 1957)
 • Linders, F J: De romersk-katolska församlingarnas kyrkobokföringsfråga (1928)
 • Ljungberg, Leif: Stadsarkivet i Malmö, en orientering, i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1934
 • Ljungberg, Leif: Summarisk förteckning över vissa för släktförskningen viktiga arkivalier i stadsarkivet i Malmö, i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1963
 • Mellander, Karl: Arkivhandlingar för Göteborgs och Bohus län i landsarkivet i Göteborg, i Göteborgs och Bohusläns förnminnesförenings tidskrift 1926
 • Mårtenson, Sture: Värmlandsarkivalier i Göteborgs landsarkiv (Småskrifter utgivna av Värmlands museum 2, 1956)
 • Nilsson, S A: Hemlandet och de stora krigen under Gustaf II Adolfs tid (Gustaf Adolfsakademiens årsbok 1973/74)
 • Norberg, Anders: Med betyget på fickan. Den svenska kyrkobokföringen under industrialismens genombrottsskede (Kyrkohistorisk årsskrift 1979)
 • Nygren, Ernst: Våra Kyrkoarkiv, i Tidskrift för det svenska folkbildningsarbetet, h 1, 1922
 • Petrini, Hasse: Arkivalier rörande Gästrikland i Härnösands landsarkiv, i Från Gästrikland 1962
 • Sandberg, Arnold: Gotlands Kyrkoarkivalier, i Visby stift i ord och bild (1952)
 • Sandberg, Arnold: Kyrkoarkiven i Växjö och Kalmar stift. En översikt, i Växjö stifts hembygdskalender 1957
 • Sandberg, Arnold: Linköpings stifts kyrkoarkivaller till och med år 1800 (1948)
 • Sundberg, Tommy: Summarisk förteckning över de gotländska kyrkoarkiven, i Arkivforskning på Gotland (Skriftserie utgiven av kulturnämnden i Gotlands kommun Gotlandica nr 16, 1979)
 • Swedlund, Robert: Kyrkoarkiven i länsarkivet i Östersund 1939, i Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap, VI Vägledande förteckning över genealogiskt källmaterial i landsarkivet i Lund (1977-)
 • Wannerdt, Arvid: Folkbokföringens historia (Riksskatteverket informerar /RSV info/ 1979-1982)
 • Wirsell, Gunnar: Om kronans jordeböcker 1541-1936 (1968)

Herdaminnen och matriklar

 • Berggren, J A: Matrikel över ordinarie tjänstemän vid församlingarna och läroverken i Sverige och Norge (1826)
 • Bygdén, Leonard: Hernösands stifts herdaminne, 4 band (1923-1926)
 • Carlquist, Gunnar: Lunds stifts herdaminne, 12 band (1943-1985)
 • Cawallin, S: Lunds Stifts Herdaminne del 4-5 (1857-1858)
 • Cederborn, L A och Friberg, C 0: Skara stifts herdaminne 1850-1930, 2 delar (1928-1930)
 • Collmar, Magnus: Strängnäs stifts herdaminne, del 1-2 (1964-1977)
 • Eckerberg, C G: Ny svensk ecklesiastik-matrikel (1896)
 • Edestam, Anders: Karlstads stifts herdaminne, 5 delar (1965-1975)
 • Ekström, Gunnar: Västerås stifts herdaminne, 4 band (1939-1971)
 • Fant, J E och Låstbom, A T (samt del 4 Nyström): Upsala ärkestifts herdaminne, 4 delar (1842-)
 • Hellström, Gunnar: Stockholms stads herdaminne (1951)
 • Leinke, 0 W: Visby stifts herdaminne (1868)
 • Låstbom, A T: Matrikel över ordinarie tjänstemän vid församlingarna och läroverken i Sverige (1845)
 • Norrman, Ragnar (red): Uppsala stifts herdaminne, del 1 (1980)
 • Ohlsson, Håkan Th och efterträdare: Statistisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap (1899-)
 • Olsson, Bror: Kalmar stifts herdaminne, del 1-4 (1951)
 • Rosenberg, Carl: Ecklesiastik Matrikel (1886-1891)
 • Skarstedt, C W: Göteborgs stifts herdaminne, ny uppl (1948)
 • Ståhl, Magnus: Matrikel öfver ordinarie tjenstemän vid församlingarna och läroverken i Sverige 1810
 • Virdestam, Gotthard: Växjö stifts herdaminne, band 2-8 (1927-1934)
 • Warholm, Johan W: Skara stifts herdaminne, 2 delar (1871-1874, nytryck 1984)
 • Westerling, F A: Ecclesiastik Matrikel (1838-1888)
 • Westerlund, Johan Alfred och Setterdahl, Johan Axel: Linköpings stifts herdaminne del 1-4 (1916-1920)
Skatteverket

Till toppen