På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Avräkning av utländsk skatt

Om du har fått en inkomst från utlandet som är skattepliktig både i Sverige och i utlandet kan dubbelbeskattningen undanröjas på olika sätt. Inkomsten kan vara undantagen från beskattning enligt Sveriges interna regler, t.ex. sexmånaders- eller ettårsregeln, eller enligt skatteavtal med aktuellt land.

Om inkomsten inte undantas från beskattning i Sverige kan dubbelbeskattningen istället helt eller delvis undanröjas genom att du begär avräkning och/eller avdrag för den skatt du har betalat i utlandet.

Om Sverige har ett skatteavtal med det andra landet framgår det av detta avtal hur en eventuell dubbelbeskattning ska undanröjas. Enligt de flesta skatteavtal undanröjs dubbelbeskattning genom att du medges avräkning för utländsk skatt i det land där du är bosatt.

När Sverige ska undanröja dubbelbeskattning genom avräkning tillämpas bestämmelserna i den svenska avräkningslagen. Här hittar du information om hur avräkning sker i Sverige. Beskrivningen nedan förutsätter att det är klarlagt att dubbelbeskattningen ska undanröjas genom avräkning i Sverige.

Om du får den utländska skatten återbetald

Om du har fått avräkning för utländsk skatt och den utländska skatten sätts ner är du skyldig att anmäla detta till Skatteverket. Du måste anmäla det inom tre månader från det att du fått beslutet om nedsättning. Anmälan görs på blankett "Anmälan, nedsättning av utländsk skatt", SKV 2705.

Avräkning av utländsk skatt på tjänsteinkomster

Om du bor i Sverige och har arbetat i ett annat land, kan du bli skyldig att betala skatt på inkomsten både i Sverige och i det andra landet. Då har du rätt att begära att den skatt du har betalat i det andra landet ska avräknas från den skatt du ska betala i Sverige.

Du kan bara begära avräkning för slutlig utländsk skatt. Du begär avräkningen genom att kryssa i rutan under ”Övriga upplysningar” i din svenska inkomstdeklaration, antingen i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på pappersblanketten,  det år du redovisar den utländska inkomsten. När du begär avräkning är det viktigt att du dessutom lämnar följande uppgifter under rubriken ”Övrigt”:

 • vad inkomsten avser (till exempel anställningsinkomst från privat eller offentlig tjänst)
 • den utländska inkomstens och skattens storlek i svenska kronor
 • från vilket land inkomsten kommer
 • i vilket land, eller vilka länder, du har arbetat
 • vilken valutakurs du har använt vid omräkningen till svenska kronor
 • vilka kostnader du har gjort avdrag för som avser den utländska inkomsten.

Du kan även ansöka om avräkning på blankett SKV 2703. Du ska kunna visa att du har betalat den utländska slutliga skatt du begär avräkning för. 

Observera att du aldrig kan få avräkning med ett högre belopp än den svenska skatt som tas ut på den utländska inkomsten. Om t.ex. skatten i utlandet uppgår till 10 000 svenska kronor och den svenska skatten på den utländska inkomsten uppgår till 8 000 svenska kronor får du avräkning med 8 000 kronor. Vissa utländska inkomster som tas med i deklarationen kan påverka din avräkning, öka avräkningsutrymmet, även om de inte har beskattats i utlandet. De inkomster som är aktuella är inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i utlandet, ränta, utdelning och royalty från utlandet.

När vi räknar ut den svenska skatten på den utländska inkomsten tar vi hänsyn till vissa skattereduktioner du har fått, t.ex. för underskott av kapital, allmän pensionsavgift, rotavdrag, gåva och jobbskatteavdrag.

Du kan även begära avdrag för utländsk skatt under "inkomst av tjänst". Avdraget är frivilligt och görs under punkten "övriga utgifter". Om du begär avräkning för slutlig skatt som du har begärt avdrag för tar vi hänsyn till den skatteminskning som avdraget har medfört. Läs mer om avdrag av utländsk skatt i avdragslexikon.

Justering under inkomståret skattejämkning samt preliminär deklaration

Under inkomståret kan du begära jämkning av det skatteavdrag som görs i Sverige. Det gör du på blankett SKV 4302. Justering genom jämkning kan du begära när du har en svensk arbetsgivare eller utländsk arbetsgivare med fast driftställe i Sverige. Skatteverket räknar då ut hur stort skatteavdrag som ska göras med hänsyn till att du även betalar utländsk skatt som du vill ha avräkning för. I din jämkningsansökan ska du ange samma uppgifter om den utländska inkomsten och skatten som du senare lämnar i din inkomstdeklaration.

Du som har en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige och som själv betalar din svenska skatt genom en preliminär debitering kan begära justeringen i din preliminära deklaration (SKV 4314). Även i den preliminära deklarationen ska du ange samma uppgifter om den utländska inkomsten och skatten som du senare lämnar i din inkomstdeklaration.

Avräkning av utländsk skatt på kapitalinkomster

Du kan begära avräkning för den slutliga skatt du har betalat i utlandet om du t.ex. har

 • fått utdelning på utländska aktier eller fonder
 • fått ränta på ett konto i utlandet
 • gjort en kapitalvinst vid försäljning av utländska aktier, fonder eller fastigheter som beskattas både i utlandet och i Sverige
 • fått inkomster på utländska tillgångar på ett investeringssparkonto.

Du begär avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration det år du redovisar den utländska inkomsten.
I inkomstdeklarationen ska du uppge

 • vad inkomsten avser (till exempel ränta eller utdelning)
 • om det avser tillgångar på ett investeringssparkonto
 • storleken på den utländska kapitalinkomsten eller kapitalvinsten
 • den utländska skatten i svenska kronor
 • vilket land inkomsten kommer ifrån
 • vilken valutakurs du har använt vid omräkningen till svenska kronor.

Du kan även ansöka om avräkning på blankett SKV 2703. Du ska kunna visa att du har betalat den utländska skatt du begär avräkning för.

Om du har betalat utländsk skatt på utdelningar eller på inkomster på ditt investeringssparkonto och skatten finns redovisad på kontrolluppgift så sker avräkning automatiskt. På din preliminära skatteuträkning ser du hur stor avräkning du har fått. Om du har fått automatisk avräkning ska du inte begära avräkning under 'Övriga upplysningar' eller på blanketten. Du kan läsa mer om detta under rubriken Automatisk avräkning av utländsk skatt.

Du får aldrig avräkning med ett högre belopp än den svenska skatt som tas ut på de utdelningsinkomster, ränteinkomster, kapitalvinster m.m. som du har haft i utlandet. Om t.ex. skatten i utlandet uppgår till 5 000 svenska kronor och den svenska skatten på den utländska inkomsten uppgår till 3 000 svenska kronor får du bara avräkning med 3 000 svenska kronor. Vissa utländska inkomster som tas med i deklarationen kan påverka din avräkning, öka avräkningsutrymmet, även om de inte beskattats i utlandet. De inkomster som är aktuella är inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i utlandet, ränta, utdelning och royalty från utlandet.

När vi räknar ut den svenska skatten på den utländska inkomsten tar vi hänsyn till vissa skattereduktioner som du har fått, till exempel allmän pensionsavgift, rotavdrag, gåva och jobbskatteavdrag.

Du får aldrig avräkning med ett högre belopp än den skatt som det andra landet (källstaten) har rätt att ta ut enligt det aktuella skatteavtalet. Enligt det nordiska skatteavtalet har källstaten till exempel rätt att ta ut 15 procent i skatt på utdelningar. Om källstaten har tagit ut mer i skatt, till exempel 27 procent, kan maximalt 15 procent i skatt räknas av. Den skatt som överstiger 15 procent får du begära tillbaka från källstaten. Om du får en utdelning om 10 000 kronor från ett bolag i ett annat nordiskt land och den utländska skatten uppgår till 2 700 kronor så får du bara avräkning med 1 500 kronor. Mellanskillnaden om 1 200 kronor får du begära tillbaka från det andra nordiska landet.

Under "inkomst av kapital" kan du också begära avdrag för den utländska skatt du har betalat . För in beloppet i rutan för ränteutgifter (ruta 8.1). Om du även begär avräkning för den slutliga skatt som du har begärt avdrag för beaktas den skatteminskning du har fått genom avdraget för den utländska skatten. Normalt är det fördelaktigare att begära avräkning än avdrag för den utländska skatten, men har du underskott av kapital i Sverige är möjligheten till avräkning begränsad. Då är det oftast förmånligare att i stället begära avdrag för den utländska skatten.  Läs mer om avdrag av utländsk skatt under skatter i avdragslexikon.

Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas. Ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot beskattas inte. Eftersom även utländska tillgångar kan förvaras på ett investeringssparkonto kan det uppstå situationer där utländsk källskatt har betalats på en inkomst på kontot. I sådana fall kan avräkning av utländsk skatt begäras. I dessa fall behövs uppgifter om inkomsterna på kontot trots att det inte är dessa som beskattas. Underlaget för avräkning utgår från de utländska inkomsterna. Avräkningen kan dock inte bli högre än den skatt som tas ut på schablonintäkten.

Avräkning av utländsk fastighetsskatt

Du betalar inte fastighetsavgift på en privatbostad i utlandet. Därför kan du normalt inte få avräkning för utländsk fastighetsskatt. Har du haft en inkomst som kommer från en utländsk privatbostad och denna inkomst beskattas i Sverige så kan du få avräkning för den utländska fastighetsskatten. Det kan vara fråga om såväl löpande inkomst (uthyrningsinkomst) som inkomst av engångskaraktär (kapitalvinst vid försäljning av privatbostad).

Avräkningsordning

Avräkning av skatt sker alltid i en viss ordning. Vi räknar

 • i första hand av från den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster och förvärvsinkomster
 • i andra hand av från den kommunala inkomstskatten.

Om du inte får avräkning för hela den utländska skatten så kan du spara den överskjutande delen i högst fem år. För att kunna få avräkning för den sparade skatten ett senare år måste du ta upp en utländsk inkomst till beskattning i din svenska deklaration samma år.

Skatteverket

Till toppen