På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Betala fordonsskatt

Fordonsskatt ska betalas senast en viss dag till Transportstyrelsens konto för fordonsskatt. Det är slutsiffran i fordonets registreringsnummer som bestämmer i vilken månad skatten ska betalas (betalningsmånad).

Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt  senast den sista dagen i den månaden. Om den dagen infaller på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton flyttas sista bokföringsdag fram till följande vardag.

För att skatten ska anses vara betald i rätt tid ska skatten finnas bokförd på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt senast den dagen. På det inbetalningskort som skickas ut tillsammans med skattebeslutet anges att skatten ska vara bokförd senast en viss dag.   

Tider för skattebetalning

Om fordonsskatten är högst 3 600 kronor per år betalas skatten en gång per skatteår och om skatten överstiger 3 600 kronor per år betalas den tre gånger per skatteår.

Är ett fordon skattepliktigt under endast en del av ett skatteår eller en skatteperiod, ska fordonsskatt betalas för den tid då fordonet är skattepliktigt. Gäller skatteplikt under en del av en kalendermånad, betalas fordonsskatt för hela månaden. Uppgår skatten till minst 4 800 kronor per år kan den under vissa förutsättningar tas ut per dygn.

Ett skattebeslut med inbetalningskort skickas ut från Transportstyrelsen snarast möjligt och när det gäller skatt för helt skatteår eller skatteperiod ska det skickas ut senast den 12 i den månad som skatten ska betalas. Om du inte har fått något inbetalningskort ska detta anmälas till Transportstyrelsen senast en vecka innan skatten ska vara betald. Som fordonsägare har du skyldighet att själv se till att skatten blir betald i tid även om du inte har fått något inbetalningskort.

Slutsiffra Betalningsmånad Ytterligare betalningsmånad vid årsskatt >3 600 kr
0 Mars juli och november
1 April augusti och december
2 Maj september och januari
3 Juni oktober och februari
4 Augusti december och april
5 Oktober februari och juni
6 November mars och juli
7 December april och augusti
8 Januari maj och september
9 Februari juni och oktober

Vid påställning av fordonet ska skatten vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt senast 21 dagar från påställningsdagen.

Avgifter som kan tas ut tillsammans med fordonsskatt

Vägtrafikregisteravgift 50 kronor och skyltavgift 90 kronor.

Från och med den 1 januari 2016 är vägtrafikregisteravgiften sänkt till 50 kronor och tas ut för de flesta fordon per skatteår.

De bestämmelser som gäller för fordonsskatt gäller också för avgifterna som tas ut tillsammans med skatten.

Vad händer om skatten inte betalas?

Om fordonsskatten inte betalas i rätt tid tas en dröjsmålsavgift ut. En påminnelse om att skatten inte har betalats skickas ut och beloppet på betalningspåminnelsen inkluderar även aktuell dröjsmålsavgift. Dröjsmålsavgiften beräknas efter en procentsats, men är minst 100 kr. Så länge skatten inte betalas ökas procentsatsen vid varje månadsskifte. Dröjsmålsavgiften slutar att uppräknas när ärendet överlämnas till Kronofogden för indrivning. Efter överlämnandet tas ränta ut istället. Betalas skatten innan påminnelsen, kommer ett separat inbetalningskort att skickas ut på dröjsmålsavgiften.

Om skatten ändå inte betalas inom den tid som anges i en betalningspåminnelse kommer ärendet att överlämnas till Kronofogden för indrivning. Kronofogden tar då ut en grundavgift på 600 kronor.

Om fordonsskatten inte har betalats i rätt tid får fordonet inte användas. Användningsförbudet gäller till dess att skatten har betalats. Skatten för de två senaste skatteåren måste vara betalda för att fordonet ska få användas. Det gäller även om obetald skatt avser tidigare ägare.

Ett fordon får inte heller användas om det saknas en gällande trafikförsäkring eller en godkänd kontrollbesiktning. Även en obetald skrotningsavgift medför att fordonet inte får användas.  

Om dröjsmålsavgift

Dröjsmålsavgift tas ut om fordonsskatten inte betalas i rätt tid. Syftet med avgiften är att

  • främja intresset att betalningen ska vara bokförd på mottagarens konto senast på förfallodagen      
  • verka för en snabb betalning även efter förfallodagen
  • ge staten rimlig ersättning för extra kostnader
  • täcka statens ränteförluster och kostnader för faktisk utnyttjad kredit.

Dröjsmålsavgiften beräknas efter en procentsats, men är minst 100 kronor. Så länge skatten inte betalas ökas procentsatsen vid varje månadsskifte. Dröjsmålsavgiften slutar att uppräknas när ärendet överlämnas till Kronofogden för indrivning. Efter överlämnandet tas ränta ut istället.

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket medge befrielse från att betala dröjsmålsavgift.

Om du inte har fått något inbetalningskort på fordonsskatten så är detta inte skäl att bli befriad från att betala dröjsmålsavgiften. Som fordonsägare måste du själv se till att skatten blir betald i tid även om du inte har fått något inbetalningskort.

Återbetalning av fordonsskatt

Återbetalning av fordonsskatt kan ske om

  • fordonet ställs av
  • fordonet avregistreras
  • fordonets konstruktion ändras så att lägre skatt ska tas ut
  • fordonets användningssätt ändras så att skatteplikten upphör eller lägre skatt ska tas ut.

Skatten återbetalas från och med månaden efter det att skatteplikten upphör eller ändringen sker.

Den som har rätt att få tillbaks överskjutande skatt är den som är ägare till fordonet när skatteplikten upphör eller ändringen sker.

Före återbetalningen görs en avräkning om du har några tidigare obetalda förfallna fordonsskatter och/eller avgifter.

 

Skatteverket

Till toppen