På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Utländsk pensionsförsäkring

Du som har en utländsk pensionsförsäkring ska själv betala avkastningsskatt på försäkringen och redovisa underlaget för skatten i inkomstdeklarationen. Här beskriver vi de regler som gäller för pensionsförsäkringar.

Utländsk pensionsförsäkring

En personförsäkring som är tecknad utomlands kan vara en pensionsförsäkring. Från och med 2 februari 2007 är det möjligt att teckna pensionsförsäkringar utomlands, begränsat till länder inom EES-området. För en sådan pensionsförsäkring gäller samma villkor som för en pensionsförsäkring tecknad i Sverige. En personförsäkring tecknad utomlands som inte uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring kan dock under vissa förutsättningar anses vara en pensionsförsäkring.

Utbetalning från en utländsk pensionsförsäkring ska beskattas i Sverige om den betalas ut till dig som är obegränsat skattskyldig i Sverige.

Redovisa och betala avkastningsskatt på en utländsk pensionsförsäkring

Du som har en utländsk pensionsförsäkring ska själv betala avkastningsskatt i Sverige på försäkringen. Underlaget för skatten ska du redovisa vid punkt 9.2 på inkomstdeklarationen.

Avkastningsskatten är 15 procent av skatteunderlaget. Avkastningsskatten är även 15 procent på skatteunderlaget för en så kallad kapitalpensionsförsäkring, under förutsättning att du inte har gjort några ändringar i avtalet vad gäller premiebetalningar efter den 1 februari 2007.

Skatteunderlaget är i sin tur en viss procentandel av försäkringens kapitalunderlag. Om skatteunderlaget exempelvis är 5 000 kronor ska du betala 750 kronor i avkastningsskatt (5 000 kronor x 15 procent = 750 kronor).

Räkna ut kapitalunderlaget

Kapitalunderlaget är värdet på försäkringen vid ingången av kalenderåret. Till skillnad från kapitalförsäkringar görs inte något tillägg för under året inbetalda premier.

Värdet vid ingången av året är detsamma som det återköpsvärde som försäkringsföretaget har beräknat efter försäkringstekniska riktlinjer med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott. Har du en fondförsäkring används fondandelarnas marknadsvärde vid ingången av inkomståret.

Du har inget kapitalunderlag det år då du tecknar försäkringen, utan först följande år. Om du exempelvis tecknade en försäkring under 2016, så ska du inte betala någon avkastningsskatt för inkomståret 2016 utan först för inkomståret 2017. Skatteunderlaget redovisar du för första gången i inkomstdeklarationen 2018.

Exempel på beräkning av kapitalunderlaget

Anders har en pensionsförsäkring vars återköpsvärde är 130 000 kronor vid ingången av inkomståret. Under året betalar Anders in 6 000 kronor i premier till försäkringen. Anders kapitalunderlag beräknas så här:

Värdet vid årets början130 000 kronor
Kapitalunderlag=130 000 kronor

Premieinbetalningarna påverkar inte försäkringens kapitalunderlag.

Kontrolluppgift på kapitalunderlaget

Har du en utländsk försäkring tecknad inom EES-området och uppfyller försäkringen villkoren för en pensionsförsäkring ska försäkringsföretaget lämna en kontrolluppgift på pensionsförsäkringens kapitalunderlag till Skatteverket. Kontrolluppgiften ska lämnas senast den 31 januari året efter inkomståret. På din inkomstdeklaration kommer underlaget för avkastningsskatten att vara förifyllt med hjälp av uppgifterna i kontrolluppgiften. Är uppgiften rätt behöver du inte göra något.

Redovisning i inkomstdeklarationen när kontrolluppgift saknas

Om försäkringsföretaget inte har lämnat någon kontrolluppgift på kapitalunderlaget för din utländska pensionsförsäkring måste du själv lämna uppgifter från försäkringsgivaren om försäkringen, till exempel värdebesked, till Skatteverket. Uppgifterna ska lämnas senast den 31 maj året efter inkomståret. Om inga uppgifter om kapitalunderlaget kommer in till Skatteverket ska försäkringen avskattas.

Om du har en försäkring som anses som en pensionsförsäkring, det vill säga försäkringen uppfyller inte villkoren för en pensionsförsäkring men anses som en sådan enligt en särskild bestämmelse, lämnar försäkringsföretaget troligen ingen kontrolluppgift på kapitalunderlaget.

När försäkringsföretaget inte har lämnat någon kontrolluppgift till Skatteverket, eller om kontrolluppgiften har lämnats för sent, är skatteunderlaget inte förifyllt i din inkomstdeklaration. Då måste du själv ta fram uppgift om kapitalunderlaget, räkna ut skatteunderlaget och fylla i det vid punkt 9.2 i inkomstdeklarationen.

Räkna ut skatteunderlaget

Skatteunderlaget inkomståren 2012-2016

Skatteunderlaget beräknar du genom att multiplicera försäkringens kapitalunderlag med den genomsnittliga statslåneräntan som gäller för kalenderåret före inkomståret.

Skatteunderlaget inkomstår 2016

Den genomsnittliga statslåneräntan för 2015 var 0,58 procent. Skatteunderlaget för inkomståret 2016 räknas därför ut genom att multiplicera kapitalunderlaget med 0,58 procent.

Skatteunderlaget från och med inkomståret 2017

Från och med inkomståret 2017 räknar du fortfarande ut skatteunderlaget genom att multiplicera kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan som gäller för kalenderåret före inkomståret, men räntesatsen som kapitalunderlaget multipliceras med måste alltid vara minst 0,5 procent. Det innebär att det blir aktuellt att höja räntesatsen till 0,5 procent när den genomsnittliga statslåneräntan året före inkomståret är lägre än 0,5 procent.

Skatteunderlaget inkomstår 2017

Den genomsnittliga statslåneräntan för 2016 var 0,34 procent. Skatteunderlaget för inkomståret 2017 räknas ut genom att multiplicera kapitalunderlaget med 0,5 procent, eftersom kapitalunderlaget alltid ska multipliceras med minst 0,5 procent.

Avrundning av skatteunderlaget

Det skatteunderlag du får fram i din beräkning avrundar du nedåt till närmast lägre hundratal innan du fyller i beloppet vid punkt 9.2 i Inkomstdeklaration 1. Är försäkringen en kapitalpensionsförsäkring fyller du också i det uträknade skatteunderlaget vid punkt 9.2.

Exempel på beräkning av skatteunderlaget

Inkomståret 2016

Anders har inte fått någon kontrolluppgift från sitt utländska försäkringsföretag, men han har själv räknat ut kapitalunderlaget till 130 000 kronor för inkomståret 2016. Anders beräknar sitt skatteunderlag så här till deklarationen 2017:

Kapitalunderlaget 130 000 kronor x den genomsnittliga statslåneräntan för 2015 (året före inkomståret); 0,58 procent = 754 kronor, eller avrundat 700 kronor. Anders fyller i 700 kronor vid punkt 9.2 på inkomstdeklarationen 2017. Anders avkastningsskatt blir 105 kronor (700 kronor x 15 procent) på slutskattebeskedet 2017.

Inkomståret 2017

Om Anders kapitalunderlag fortfarande skulle vara 130 000 kronor inkomståret 2017 ska han betala 90 kronor i avkastningsskatt vid deklarationen 2018. Kapitalunderlaget 130 000 kronor ska multipliceras med 0,5 procent inkomståret 2017, eftersom den genomsnittliga statslåneräntan för 2016 var 0,34 procent. Skatteunderlaget blir då 600 kronor (130 000 x 0,5 procent = 650 kronor, avrundat till 600 kronor) och Anders avkastningsskatt 90 kronor (600 x 15 procent).

Avtal med ett utländskt försäkringsföretag om betalning av avkastningsskatten

Om du har en pensionsförsäkring i ett utländskt försäkringsföretag inom EES-området kan du träffa ett avtal med försäkringsföretaget om att de ska betala din svenska avkastningsskatt med medel ur din försäkring. Avtalet måste vara skriftligt. Beloppet motsvarande avkastningsskatten får inte betalas ut förrän skatteunderlaget för avkastningsskatt har fastställts vid den årliga beskattningen. Utbetalningen får inte överstiga avkastningsskatten i ditt slutskattebesked, med tillägg för bankavgifter och andra överföringskostnader.

Skatteverket

Till toppen