På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Optioner

En option är ett värdepapper där utfärdaren åtagit sig att vid en bestämd framtida tidpunkt (slutdagen), till ett bestämt pris (lösenpriset), köpa något från eller sälja något till den som har optionen (innehavaren).

Det som kännetecknar ett optionsavtal är att det endast är optionsinnehavaren som kan kräva att avtalet fullföljs.

Utnyttjar inte innehavaren sin rättighet före avtalstidens utgång, upphör avtalet att gälla. Om innehavaren vill fullfölja optionsavtalet är utfärdaren förpliktigad att uppfylla avtalet. Utfärdaren får en ersättning (en premie) för den risk han påtagit sig genom att förbinda sig att köpa eller sälja viss egendom till ett bestämt pris.

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter ska lämnas vid utfärdande av option och vid avyttring av en option. Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av optionen. Det anses också som avyttring när

  • innehavaren av en option får betalt för att utfärdarens förpliktelse ska upphöra (kvittning)
  • innehavaren får betalt utan att den underliggande tillgången överlåts (kontantavräkning)
  • tiden för utnyttjande av en option löper ut utan att optionen utnyttjas (förfall).

Kontrolluppgift vid kvittning, kontantavräkning eller förfall ska lämnas för det år som transaktionen genomförts. Beträffande utfärdaren kommer kontrolluppgift att lämnas det år optionen utfärdas trots att premieintäkten i vissa fall inte ska redovisas förrän utfärdaren befrias från sina förpliktelser (se mer under Redovisning i din deklaration). Det framgår alltså inte av kontrolluppgifterna vilket år erhållen premien ska tas upp till beskattning.

När en option avslutas genom lösen av den underliggande egendomen lämnas kontrolluppgift avseende säljaren enligt de bestämmelser som gäller för den underliggande egendomen. Detta innebär att om en aktieoption avslutas med lösen lämnas en kontrolluppgift på aktieförsäljningen för säljaren. För köparen lämnas ingen kontrolluppgift förrän aktierna säljs.

Skatteverket anser att det inte finns någon skyldighet att lämna kontrolluppgifter för avyttrade råvaruoptioner. Detta beror på att en råvaruoption varken kan anses vara en delägarrätt eller en fordringsrätt.

Redovisning i din deklaration

Innehavaren

Beskattning sker vid avyttringen och försäljningspriset är den erhållna likviden. Vid förfall är ersättningen 0 kronor. Omkostnadsbeloppet ska beräknas enligt genomsnittsmetoden. Du som innehavare får inte beräkna omkostnadsbeloppet enligt schablonregeln vid vinstberäkning av optioner.

Har du en köpoption och begär lösen så köper du den underliggande egendomen t.ex. aktier. Du har då inte avyttrat optionen utan lägger omkostnadsbeloppet för optionen till anskaffningsutgiften för den underliggande egendomen, aktierna. Begär du däremot lösen av en säljoption sker en avyttring av den underliggande egendomen. Du lägger då omkostnadsbeloppet för optionen till anskaffningsutgiften för den underliggande egendomen vid vinstberäkningen.

Utfärdaren

Du som utfärdare får betalt (en premie) när du utfärdar optionen. För att man inte skulle kunna skjuta upp beskattningen av denna premie allt för länge införde lagstiftaren olika beskattningstidpunkter beroende på optionernas löptid. Beskattningstidpunkten är därför olika för utfärdaren beroende på om optionens löptid är upp till ett år eller längre än ett år. Begreppet löptid får tolkas som den maximala löptid som den aktuella optionen kan ha räknat från det faktiska utfärdandet till slutdagen.

Har optionen en löptid på högst ett år beskattas du för premieintäkten det beskattningsår då du befrias från dina förpliktelser. Du kan befrias från dina förpliktelser till följd av optionen genom återköp (kvittning), stängning genom kontantavräkning eller förfall. Det som du ev. betalar för att förpliktelsen ska upphöra (vid kvittning och stängning) är ditt omkostnadsbelopp som du får avdrag för vid vinstberäkningen. Vid förfall blir vinsten densamma som premieintäkten.

Du ska inte göra någon genomsnittsberäkning av erhållna premier eftersom genomsnittsmetoden är tillämplig på omkostnadsbelopp och premien anses vara en ersättning för optionen. Om du skulle ha utfärdat fler optioner än du har återköpt under året får du välja vilka premier du ska ta upp till beskattning i år och vilka som du ska vänta med tills nästa år då även dessa avslutas.

Har optionen en löptid på mer än ett år ska du ta upp premien till beskattning som en vinst, det beskattningsår då du utfärdar optionen. Avdrag för eventuell kvittnings- eller stängningslikvid medges som en förlust, det år då kvittningen eller stängningen sker. Skulle förpliktelsen upphöra under samma beskattningsår som optionen utfärdades görs en gemensam vinstberäkning.

Vid lösen av en köpoption säljer du den underliggande egendomen, till exempel aktier, till innehavaren. Vinstberäkning ska då ske av den sålda egendomen. Om optionen är lämpad för allmän omsättning och löptiden är högst ett år så ökas ersättningen för egendomen med premien för optionen.

Vid lösen av en säljoption köper du den underliggande egendomen till exempel aktier, av innehavaren. Om optionen är lämpad för allmän omsättning och löptiden är högst ett år är huvudregeln att du ska beskattas för premien då dina förpliktelser upphör det vill säga då lösen sker i detta fall. Skulle du även sälja de underliggande aktierna under samma beskattningsår minskar du anskaffningsutgiften för aktierna med premieintäkten för optionen vid vinstberäkningen av aktierna.

Utfärdar man en sälj- eller köpoption som är lämpad för allmän omsättning som har en löptid som är längre än ett år beskattas du för premieintäkten det beskattningsår som du utfärdar optionen. Om innehavaren skulle begära lösen och du säljer den underliggande egendomen t.ex. aktier eller säljer aktier som du har köpt till följd av optionen, under samma beskattningsår som du utfärdat optionen, ska premieintäkten räknas av från anskaffningsutgiften för aktierna.

Om man utfärdat optioner i en och samma serie och bara en del av dessa har gått till lösen så är det valfritt vilka premieintäkter som ska ingå i en ev. vinstberäkning av den underliggande egendomen.

E-tjänster

Du redovisar optioner på bilaga K4. Du lämnar enklast bilaga K4 med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration. Deklarerar du elektroniskt får du värdepapprets namn, antal sålda värdepapper och din ersättning ifylld på rätt plats. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad och överförd till rätt ruta på inkomstdeklarationen. Dessutom räknas din skatt ut. Väljer du att inte deklarera elektroniskt se nedan under Blanketter för mer information.

Blanketter

Redovisa optionerna så här:

  • Marknadsnoterade aktie- och aktieindexoptioner redovisas på blankett K4 under avsnitt A
  • Marknadsnoterade ränteoptioner redovisas på blankett K4 under avsnitt C
  • Valutaoptioner redovisas på blankett K4 under avsnitt C
  • Marknadsnoterade råvaruoptioner redovisas på blankett K4 under avsnitt D
  • Onoterade optioner (förutom valutaoptioner se ovan) redovisas på blankett K4 under avsnitt D
Skatteverket

Till toppen