På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Utländsk valuta

Vid avyttring av utländsk valuta och av fordringar i utländsk valuta ska kapitalvinstbeskattning ske. Bestämmelserna omfattar alla typer av fordringar, till exempel obligationer, förlagsbevis, inlåningskonton i utländsk bank (bankböcker), privata skuldebrev/reverser samt sedlar och mynt i utländsk valuta.

Även konvertibler, vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis omfattas av bestämmelserna om de är utgivna i utländsk valuta, till skillnad från de som är utgivna i svenska kronor som beskattas på samma sätt som delägarrätter (aktier med mera).

Till nämnda grupp hör även terminer, optioner och liknande avtal där den underliggande egendomen kan kopplas till utländsk valuta eller fordran i utländsk valuta eller ett valutaindex.

Även kursvinster och kursförluster på skulder i utländsk valuta är skattepliktiga respektive avdragsgilla i inkomstslaget kapital.

Av praktiska skäl har ett undantag från beskattning införts. Det gäller kursvinster och kursförluster på så kallad resevaluta. Valuta som är avsedd för den skattskyldiges personliga levnadskostnader under tillfällig vistelse utomlands är alltså inte skattepliktig eller avdragsgill. Detta gäller även resecheckar och liknande. Med tillfällig vistelse avses normalt högst sex månader. Det är avsikten med innehavet som är avgörande. Därför är inte heller växling av eventuell överbliven valuta vid hemkomsten beskattningsbar.

Kontrolluppgifter

Den som för en fysisk person, ett dödsbo eller för en juridisk person förmedlar betalning till eller från Sverige på mer än 150 000 kronor ska lämna kontrolluppgift på detta. Kontrolluppgift lämnas även på delbetalningar om totalsumman överstiger 150 000 kronor. För fysiska personer och dödsbon gäller uppgiftsskyldigheten bara om personen är obegränsat skattskyldig. Kontrolluppgift  lämnas även för de betalningar inom Sverige som en obegränsat skattskyldig gör till eller tar emot från en begränsat skattskyldig.

Med obegränsat skattskyldig fysisk person avses:

  • den som är bosatt i Sverige
  • den som stadigvarande vistas i Sverige
  • den som har väsentlig anknytning till Sverige och
    som tidigare varit bosatt här.

Övriga fysiska personer är begränsat skattskyldiga vilket innebär att endast vissa inkomster beskattas i Sverige.
 
Kontrolluppgiften innehåller uppgifter om betalningens belopp, vad betalningen avser, vilket land som betalningen gjorts till eller kommer från samt vid betalning till utlandet, betalningsmottagarens namn.

Redovisning i din deklaration

Beskattningstidpunkten

Beskattning sker vid avyttringar som i dessa fall kan vara växling av valuta, uttag från bankkonto i utländsk valuta, betalning i utländsk valuta, försäljning och inlösen av skuldebrev eller annan fordran i utländsk valuta.

Avyttring av en skuld i utländsk valuta sker när skulden betalas, det vill säga vid varje amortering. Om en skuld mot vederlag skulle övertas av annan låntagare ses det också som en avyttring. Däremot anses inte omsättning av ett lån i utländsk valuta vara en avyttring. Omsättning av lån innebär att lånet förlängs med i huvudsak oförändrade villkor.

Byte av en valuta mot en annan oavsett om det är en fordran eller en skuld är en avyttring som utlöser beskattning även om inte någon växling sker via svenska kronor. Vid växling av till exempel av YEN till USD ska en kapitalvinstberäkning göras av avyttringen av YEN i svenska kronor. Detta belopp — med ev. tillägg för transaktionskostnader blir samtidigt anskaffningsutgiften för USD.

Avyttring av egendom mot vederlag i utländsk valuta, till exempel utländska aktier, aktieindexoptioner, aktieindexterminer och fastigheter med mera, beskattas enligt svenska regler. Vanligtvis avyttras tillgången och betalning sker i den utländska valutan. Därefter sker växling till svenska kronor. Då skulle egentligen två kapitalvinstberäkningar göras, en vid försäljningen av egendomen och en vid växlingen av den utländska valutan.

Det finns dock ett undantag och det är om ersättningen för egendomen växlas till svenska kronor inom trettio dagar från avyttringsdagen. I detta fall ska kursen på växlingsdagen räknas som ersättning vid kapitalvinstberäkningen av den sålda egendomen.

Hur beräknas skattepliktig vinst och avdragsgill förlust?

När en utländsk valuta eller en fordran i utländsk valuta avyttras är ersättningen det belopp i svenska kronor som man får eller värdet av den egendom i svenska kronor som man får i byte till exempel annan utländsk valuta. Omkostnadsbeloppet är den erlagda köpeskillingen för egendomen eller värdet av den egendom som eventuellt lämnas i byte omräknat i svenska kronor.
 
I kapitalvinstberäkningen på en fordran ingår inte bara själva valutakursförändringen utan även värdeförändringen på själva fordran. Om till exempel någon köper en räntebärande obligation i USD och räntan i USA sjunker då stiger värdet på obligationen. Vid avyttringen inräknas både denna värdestegring och valutakursförändringen vid beräkningen av kapitalvinsten.

Exempel – Utländsk valuta

Har någon växlat 7000 NOK till 1000 USD och sedan växlat de 1000 USD till 700 EUR anses USD avyttrade för värdet i svenska kronor av de 700 EUR som erhölls i stället. Anskaffningsutgift är värdet i svenska kronor av de NOK som erlades vid förvärvet av USD. På motsvarande sätt är värdet av 1000 USD vid växlingen till 700 EUR anskaffningskostnaden för de förvärvade EUR.

När en skuld i utländsk valuta avyttras, vanligtvis genom en amortering, ska låntagaren ta upp värdet av det återbetalade beloppet vid lånets uppkomst som en intäkt. Han får avdrag med värdet av det återbetalade beloppet vid amorteringen.

Exempel – Skuld i utländsk valuta

Kalle lånar 50 000 Euro när kursen är 9,50 SEK. Han betalar tillbaka 20 000 euro när kursen är 9,00 SEK.
Intäkt: 20 000 x 9,50 = 190 000 kronor
Avdrag: 20 000 x 9,00 = 180 000 kronor
Kalle gör en valutakursvinst på det återbetalda beloppet med 10 000 kronor (190 000 - 180 000).

Beträffande skulder i utländsk valuta är det bara vinster från valutakursförändringar som är skattepliktiga. Skulle en vinst uppkomma till följd av att borgenären erbjuder en viss kapitalrabatt om återbetalning sker i förtid är denna vinst inte skattepliktig.

Omkostnadsbeloppet ska beräknas enligt genomsnittsmetoden om samma sorts egendom, till exempel en viss valuta, har förvärvats vid olika tillfällen. Även om ett lån har tagits upp i olika omgångar ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet tillämpas vid kapitalvinstberäkningen.

Om växling har skett används den faktiska växlingskursen vid kapitalvinstberäkningen. Om växling inte har skett så bör man använda den fixkurs som Nasdaq Stockholm AB fastställer varje bankdag. Uppgifter om dagens fixkurs finns på Nasdaqs webbplats och på Riksbankens webbplats. Saknas fixkurser för en viss valuta kan man ta en genomsnittskurs mellan transaktionsdagens köp- och säljkurs enligt officiell kurslista.

​E-tjänster

Du redovisar valuta och marknadsnoterade fordringar i utländsk valuta på bilaga K4 under avsnitt C. Onoterade fordringar i utländsk valuta ska du redovisa på bilaga K4 under avsnitt D. Avyttring av skuld i utländsk valuta: från och med deklarationen 2013 hänvisas du till hjälpblanketten SKV 2191 (Skuld i utländsk valuta, Vinst och förlust). Du lämnar enklast bilaga K4 med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration. Du får då hjälp med olika beräkningar och överföring av belopp till inkomstdeklarationen. Du får också din skatt uträknad. Väljer du att inte deklarera elektroniskt se nedan under Blanketter för mer information.

Blanketter

Avyttring av utländsk valuta och av marknadsnoterade fordringar i utländsk valuta ska du redovisa på blankett K4 under avsnitt C.

Onoterade fordringar i utländsk valuta ska du redovisa på blankett K4 under avsnitt D.

Avyttring av skuld i utländsk valuta: från och med deklarationen 2013 hänvisas du till hjälpblanketten SKV 2191 (Skuld i utländsk valuta, Vinst och förlust), se länk nedan.

Skatteverket

Till toppen