På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Ackumulerad inkomst

Syftet med reglerna om särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst är att lindra skatteeffekterna för deklaranten. Beräkningen gäller bara den statliga inkomstskatten.

En ackumulerad inkomst är en inkomst som hänför sig till minst två år men som beskattas vid ett tillfälle. På grund av att den statliga skatten är progressiv (skattesatsen ökar vid stigande inkomst) för fysiska personer och dödsbon kan inkomsten medföra en högre skatt än om den beskattats successivt under de år som den hänför sig till.

Om du under de år som den ackumulerade inkomsten avser haft inkomster som du betalat statlig inkomstskatt för har detta betydelse för hur stor skattelindring du får när den särskilda skatteberäkningen för ackumulerad inkomst görs.

Vad krävs?

  • utbetald inkomst ett år som avser minst två år
  • omfattar inkomstslagen tjänst eller näring
  • den ackumulerade inkomsten, minskad med avdragsgilla kostnader, måste vara minst 50 000 kronor
  • den beskattningsbara inkomsten måste överstiga den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt med minst 50 000 kronor.
Skiktgränser inkomståren 2016 och 2017
20162017
430 200 kr *438 900 kr *
625 800 kr **638 500 kr **

* Nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt, som betalas med 20 procent i skiktet upp till övre skiktgränsen.

** Övre skiktgräns för statlig inkomstskatt, som betalas med 25 procent på inkomster över denna gräns.

Har du fått flera ackumulerade inkomster under samma inkomstår ska det sammanlagda beloppet vara minst 50 000 kronor.

För inkomster av kapital är skatten proportionell. Det innebär att särskild skatteberäkning inte skulle leda till lägre skatt. Särskild skatteberäkning för inkomster av kapital kan därför inte ske.

Den ackumulerade inkomsten fördelas på en genomsnittsinkomst för de år på vilka inkomsten ska fördelas. Om inkomsten ska fördelas på exempelvis tio år, sker genomsnittsberäkningen för inkomsterna de senaste tio åren. Detta gäller oavsett vilka år den ackumulerade inkomsten egentligen hänför sig till.

Fördelning kan ske på maximalt 10 år. Det är du själv som ska visa hur många år inkomsten hänför sig till. Om du inte kan visa hur många år inkomsten avser fördelas den på 3 år.

Det aktuella inkomstårets skattesatser används vid beräkningen.

Du kan läsa mer om hur skatteberäkningen för ackumulerad inkomst går till i Skatteuträkningsbroschyren (SKV 425).

Inkomster som påverkas

Inkomster som kan bli föremål för särskild skatteberäkning är bl.a.

  • retroaktiva pensioner
  • avgångsvederlag
  • vissa utbetalningar från vinstandelsstiftelser
  • utdelning på aktier eller kapitalvinster vid försäljning av aktier i fåmansföretag som beskattas som inkomst av tjänst.

Inkomsten kan avse såväl tid framåt som bakåt eller både och. Vid skatteberäkningen ska, som nämnts ovan, fördelning av inkomsten alltid ske på ett genomsnitt av det aktuella inkomstårets inkomster och de närmast föregående inkomstårens inkomster. Detta gäller även om den ackumulerade inkomsten hänför sig till tid framåt, till exempel ersättning för framtida pension.

Den vanligaste anledningen till särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst är att man fått ett avgångsvederlag. Normalt framgår det av avtalet hur avgångsvederlaget beräknats och vilken tid det avser.

Semesterersättning hänför sig normalt inte till mer än ett år och reglerna om särskild skatteberäkning tillämpas inte.

Utbetalning från en vinstandelsstiftelse kan bli föremål för särskild skatteberäkning om man får en utbetalning, för mer än ett års avsättningar, vid samma tillfälle. Om kvalifikationen är att man arbetat viss tid, till exempel fem år för visst års avsättning till stiftelsen, kan detta medföra att man kan få särskild skatteberäkning på utbetalningen. Däremot har den tid som andelen stått inne i vinstandelsstiftelsen inte någon betydelse.

Vissa engångsbelopp för framtida inkomstbortfall på grund av personskada medför inte rätt till särskild skatteberäkning.

Du kan läsa mer om vad som gäller för olika inkomster i Rättslig vägledning.

Dödsbon

Även dödsbon kan omfattas av reglerna om ackumulerad inkomst. Reglerna är tillämpliga under dödsfallsåret och de därpå följande tre åren.

Ansökan

Det finns ingen särskild blankett för ackumulerad inkomst, utan du gör ansökan i inkomstdeklarationen.

Har du fått en ackumulerad inkomst ska du deklarera den enligt vanliga regler – i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på pappersblanketten – och ansöka om särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst under "Övriga upplysningar".

Du kan även göra ansökan genom en begäran om omprövning inom sex år efter inkomståret. Om det finns förutsättningar för särskild skatteberäkning först efter beslut av Skatteverket eller förvaltningsdomstol (till exempel förvaltningsrätten) får du göra ansökan inom ett år efter beslutet, även om sexårsfristen har gått ut.

Före utbetalningen av den ackumulerade inkomsten kan du ansöka om jämkning (ändrad beräkning av skatteavdrag). Du kan göra din ansökan i e-tjänsten Jämkning eller på blanketten Jämkning (ändring av preliminär A-skatt), SKV 4302.


Skatteupplysningen, 0771-567 567, svarar på frågor om skatteberäkningen och om tillämpningen av reglerna om ackumulerad inkomst i övrigt.

Skatteverket

Till toppen