På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Frågor och svar om investeraravdrag

Här hittar du  exempel på vanliga frågor om investeraravdraget, till exempel om du kan begära avdrag fast du inte fått någon kontrolluppgift eller vad som händer om du ger bort dina aktier som gåva.

Avdraget

Kan marknadsnoterade aktier uppfylla villkoren för investeraravdrag?

Om någon andel i företaget handlas på en reglerad marknad (tidigare börs) uppfyller man inte villkoren för investeraravdrag. Reglerade marknader avseende aktiehandel i Sverige är Nasdaq Stockholm  och NGM Equity. Om företaget handlas på en handelsplattform (MTF) t.ex. Aktietorget, First North, Nordic MTF eller annan lista kan villkoren vara uppfyllda.

Kan jag betala andelarna genom att kvitta en fordran?

Nej, investeraravdrag får bara göras om andelarna har betalats kontant. Kravet på kontant betalning innebär att apportemission, kvittning av fordran mot företaget eller liknande inte medför rätt till avdrag.

När uppkommer en andel i ett aktiebolag?

Skatteverket anser att de tecknade andelarna i bolaget får anses ha uppkommit i och med att bolaget bildats, det vill säga då stiftelseurkunden undertecknats av samtliga stiftare. En förutsättning är emellertid att registrering av bolaget senare kommer till stånd.

När det gäller en nyemission anses andelarna ha uppkommit i och med tilldelningen. Om registrering senare inte kommer till stånd förfaller nyemissionen. Se ställningstagande När uppkommer en andel i ett aktiebolag? Dnr:131 100946-11/111länk till annan webbplats

Är preferensaktier en andel i ett företag?

Ja, preferensaktier är att betrakta som andelar i ett företag

Kan ett svenskt holdingbolag vars enda uppgift är att äga aktier i ett rörelsedrivande dotterbolag anses uppfylla villkoret att bedriva rörelse?

Nej, ett företag som bara förvaltar värdepapper anses inte bedriva rörelse.

Kan en konvertibelemission uppfylla villkoren för investeraravdrag?

Nej, vid en konvertibelemission förvärvas inga andelar i företaget och vid konvertering sker inget kontant tillskott till företaget.

Är det tillåtet att ha aktierna på ett investeringssparkonto om jag vill ha ett investeraravdrag?

Ja, Skatteverkets uppfattning är att det kan vara möjligt att erhålla ett investeraravdrag i det fall aktierna ligger på ett investeringssparkonto.

Om jag har aktierna i en depå när jag får investeraravdraget och sedan året efter flyttar över de till ett investeringssparkonto, måste jag då återföra avdraget?

Ja, investeraravdraget ska återföras om andelarna i företaget avyttras under de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret. Att överföra aktierna från ett konto som inte är ett investeringssparkonto till ett eget investeringssparkonto är att betrakta som en avyttring.

Jag har förvärvat aktier i en vanlig depå och sedan under samma år fört över aktierna till ett investeringssparkonto. Kan jag få investeraravdrag?

Om du förvärvar aktierna via ett vanligt konto eller depå och flyttar över dem till ett investeringssparkonto samma år kan du ha rätt till investeraravdrag.

Är det tillåtet att ha aktierna i en kapitalförsäkring om jag vill ha ett investeraravdrag?

Nej, ett villkor för att erhålla investeraravdrag är att andelarna innehas av förvärvaren eller dennes dödsbo vid utgången av betalningsåret. När det gäller kapitalförsäkringar är det försäkringsbolaget som är ägare till aktierna som ligger i försäkringen. Innehavaren av en kapitalförsäkring är endast ägare till själva försäkringen.

Vad innebär att företaget är i ekonomiska svårigheter?

Ett företag är i ekonomiska svårigheter om det vid tidpunkten för den fysiska personens förvärv är

  • skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning och kapitaltillskottet inte undanröjer skyldigheten
  • föremål för företagsrekonstruktion
  • på obestånd. Med obestånd avses att företaget inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Om obestånd föreligger ska företaget normalt försättas i konkurs.

Vad händer med omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften) för mina aktier om jag får ett investeraravdrag?

Ditt omkostnadsbelopp påverkas inte av att du får ett investeraravdrag

Jag har inte fått någon kontrolluppgift på investeraravdraget, kan jag begära avdrag ändå?

Ja, det går bra att begära avdrag i din deklaration även om företaget inte lämnat kontrolluppgift. Du bör dock kontakta företaget och be dem lämna kontrolluppgifter för ditt avdrag.

På kontrolluppgiften står Underlag för investeraravdrag, hur stort blir mitt avdrag?

Investeraravdrag får göras med hälften av det Underlag för investeraravdrag som framgår av kontrolluppgiften.

Jag har inte tillräckligt med skatt att räkna av emot, kan jag begära ett lägre avdrag än hälften av det Underlag för investeraravdrag som framgår av kontrolluppgiften?

Ja, när du begär avdrag i din deklaration ska du uppge investeraravdragets storlek. Har du inte tillräckligt med skatt att räkna av emot bör du begära avdrag med ett lägre belopp.

​Jag äger aktier i företaget A och nu ska dom göra en företrädesemission med villkoren N 1:1(nyemission med företrädesrätt för tidigare aktieägare). Kan jag få investeraravdrag för denna nyemission?

Nej, vid förvärv av andelar efter den 31 december 2015 får inte investeraravdrag göras om du eller någon närstående innehar eller har innehaft andelar i företaget. Även innehav av andelar i ett annat företag inom samma koncern omfattas av bestämmelsen. Andelarna får inte ha innehafts under de två beskattningsåren närmast före det år då förvärvet sker fram till tidpunkten för förvärvet. Detta innebär t.ex. att om du äger aktier i ett företag och köper nya aktier i företaget i samband med en nyemission kan du inte få ett investeraravdrag för betalningen av de nyemitterade aktierna.

Kan jag få investeraravdrag för ett aktieägartillskott?

Nej, ett aktieägartillskott innebär inte att du förvärvat några andelar i företaget vilket är ett krav.

Återföring

Vad händer om jag året efter jag fått investeraravdrag säljer mina aktier eller delar av innehavet?

Om du säljer alla aktier du fått investeraravdrag för ska hela investeraravdraget återföras. Har du sålt endast en del av innehavet ska återföring ske av så stor del av avdraget som motsvarar den sålda andelen.

Jag har sedan tidigare andelar i ett bolag som genomfört en nyemission (villkor N 1:1) där jag har fått investeraravdrag för de nyemitterade aktierna . Jag har nu sålt halva mitt innehav, hur skiljer jag på de gamla aktierna och de nya som jag fått investeraravdrag för?

Om du har såväl aktier för vilka du fått investeraravdrag som andra aktier i företaget ska en försäljning av aktier i företaget alltid behandlas som om försäljningen avsåg de aktier för vilka du har fått investeraravdrag. Observera ny lagändring från och med inkomståret 2016: Investeraravdrag får inte göras om andelar ägts i företaget innan förvärvet. Vid förvärv av andelar efter den 31 december 2015 får inte investeraravdrag göras om förvärvaren eller någon närstående innehar eller innehaft andelar i företaget. Även innehav av andelar i ett annat företag inom samma koncern omfattas av bestämmelsen. Andelarna får inte ha innehafts under de två beskattningsåren närmast före det år då förvärvet sker fram till tidpunkten för förvärvet

Jag har flera investeraravdrag i samma bolag och ska nu sälja en del av mitt innehav, hur blir det med återföringen?

Om du har fått flera investeraravdrag för andelarna i företaget ska avdragen återföras i den ordning som du har fått dem, det vill säga, det avdrag du har fått först ska återföras först.

Vad händer om jag ger bort mina aktier som jag fått investeraravdrag för?

Gåva är att likställa med avyttring när det gäller investeraravdraget (jämför frågan om försäljning) och du ska då återföra ditt investeraravdrag. Du ska däremot inte redovisa eventuell vinst eller förlust, det ska göras av gåvomottagaren när denna avyttrar aktierna.

Vad händer med investeraravdraget vid arv, testamente eller bodelning?

Investeraravdraget behöver inte återföras om andelar övergår till någon annan genom arv, testamente eller bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makans, makens eller sambons död. Det innebär att om mottagaren i sin tur avyttrar andelarna under femårsperioden, ska mottagaren återföra investeraravdraget och redovisa eventuell vinst eller förlust på avyttringen av andelarna.

Bodelning av annan anledning än upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makans, makens eller sambons död likställs med avyttring när det gäller investeraravdraget och du ska då återföra ditt investeraravdrag. Du ska däremot inte redovisa eventuell vinst eller förlust, det ska göras av mottagaren när denna avyttrar aktierna.  (Jämför frågorna om försäljning och gåva).

Kontrolluppgifter

Betalning för andelarna har skett år 1 men investeraravdraget ska göras år 2 pga. att lönevillkoret inte är uppfyllt förrän då. När ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för år 2.

Vi har gjort en nyemission på 25 miljoner kr under året avseende fysiska personer, då detta överstiger takbeloppet på 20 miljoner kr proportionerar vi underlagen så att de tillsammans inte överstiger 20 miljoner kr. Vilka belopp ska det stå i rutorna Underlag för investeraravdrag resp. Totalt underlag för investeraravdrag på KU28?

I ruta 528 på KU28 Underlag för investeraravdrag ska det proportionerade underlaget fyllas i.

I ruta 529 på KU28 Totalt underlag för investeraravdrag ska det totala beloppet som fysiska personer har betalat in, 25 miljoner kr, fyllas i.

Skatteverket

Till toppen