På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Villkor och återföring

Investeraravdraget riktar sig till fysiska personer. Avdrag kan medges för förvärv av andelar i samband med företagets bildande eller vid nyemission som skett efter den 30 november 2013.

Nya regler från och med 1 januari 2016

Du får inte göra något investeraravdrag om du (eller någon närstående) äger eller har ägt andelar i det företag som du förvärvar andelar i. Det gäller om du har ägt andelar i företaget någon gång under perioden den 1 januari två år före beskattningsåret fram till det datum då du förvärvar andelarna. Det gäller oavsett om du äger/ägde andelarna direkt eller indirekt och det gäller även om du äger/ägde andelar i ett annat företag inom samma koncern.

Den nya bestämmelsen börjar gälla den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på förvärv av andelar som sker efter den 31 december 2015.

Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor.

Exempel: nyemission

Företaget Mindre AB gör en nyemission, erbjudandet innebär att man får teckna en aktie för 100 kronor styck. Företaget uppger att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Karl tecknar sig för 500 aktier, och han betalar 50 000 kronor för dessa.

Investeraravdragets storlek blir 25 000 kronor (hälften av 50 000 kronor), vilket ger en skattereduktion på 7 500 kr (25 000 kr x 30 %).

I det fall flera fysiska personer tillsammans betalar mer än 20 000 000 kronor för andelar i ett och samma företag under ett kalenderår ska underlaget för investeraravdraget minskas. Detta görs genom att underlagen minskas proportionellt i förhållande till betalningen för andelarna så att underlagen tillsammans inte överstiger 20 000 000 kronor.

Exempel: underlag över 20 000 000 kronor

Har 100 fysiska personer vardera betalat in 300 000 kronor för nyemitterade aktier under ett kalenderår uppgår betalningen till ett och samma företag till 30 000 000 kronor. Underlaget för investeraravdraget ska då minskas eftersom den totala betalningen från fysiska personer överstiger 20 000 000 kronor. Underlaget minskas proportionellt med 2/3 till 200 000 kronor per person så att totalt underlag för investeraravdrag uppgår till det maximala beloppet på 20 000 000 kronor. När företaget lämnar Kontrolluppgift (KU28) fyller dom i 200 000 kr i Underlag för investeraravdrag (ruta 528 på KU28) och 30 000 000 kr i Totalt underlag för investeraravdrag (ruta 529 på KU28).

Även ett dödsbo kan ha rätt till investeraravdrag. I det fall en fysisk person förvärvat andelarna och sedan avlider kan dödsboet få rätt att göra investeraravdrag.

Nedan följer en kort sammanfattning av de villkor som krävs för att du ska kunna få investeraravdrag.

Investerarens villkor för att få göra investeraravdraget

 • Du är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna.
 • Du ska ha betalat andelarna kontant. Detta innebär att apportemission, kvittning av fordran mot företaget eller liknande betalningar som inte innebär att företaget får ett kontant tillskott inte ger rätt till avdrag.
 • Du ska ha förvärvat andelarna
  - vid bildandet av företaget
  - vid en nyemission eller
  -  från en juridisk person om det avser ett företag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet (s.k. lagerbolag).
 • Andelar i en ekonomisk förening ska du ha förvärvat genom tillskott i form av medlemsinsats eller förlagsinsats.
 • Andelarna ska innehas av dig eller av dödsboet vid betalningsårets utgång.
 • Vid förvärv av andelar efter den 31 december 2015 får inte investeraravdrag göras om du eller någon närstående innehar eller har innehaft andelar i företaget. Även innehav av andelar i ett annat företag inom samma koncern omfattas av bestämmelsen. Andelarna får inte ha innehafts under de två beskattningsåren närmast före det år då förvärvet sker fram till tidpunkten för förvärvet. Detta innebär t. ex. att om du äger aktier i ett företag och köper nya aktier i företaget i samband med en nyemission kan du inte få ett investeraravdrag för betalningen av de nyemitterade aktierna.

Villkor för företaget

 • Företaget ska vara ett svensk aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller utländska bolag som motsvarar svenska aktiebolag eller svenska ekonomiska föreningar och som har ett fast driftställe i Sverige. Detta under förutsättning att det utländska bolaget hör hemma i en stat inom EES eller i en stat där Sverige har ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte. Vissa undantag finns, t.ex. investmentföretag och kooperativa föreningar.
 • Företaget måste vara av mindre storlek (bedömningen ska göras vid utgången av betalningsåret), vilket innebär att:
  • medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret har arbetat i företaget är lägre än 50
  • företagets nettoomsättning under betalningsåret eller balansomslutning uppgår till högst 80 miljoner kronor
  • företagets andelar eller röster får inte ägas direkt eller indirekt med 25 procent eller mer av ett offentligt organ
  • företagets andelar får inte vara upptagen till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES.
 • Företaget ska uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse vid utgången av betalningsåret eller vid utgången av det beskattningsår som kommer närmast efter betalningsåret. Avdrag får inte göras vid förvärv av andelar i företag som är verksamma inom varvs-, kol-, eller stålindustrin.  
 • Företaget måste ha ett löneunderlag under betalningsåret eller följande beskattningsår som uppgår till minst 300 000 kronor.
 • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
 • I det fall du eller närstående fått en eller flera värdeöverföringar från företaget eller annat företag inom koncernen kan du i vissa fall inte få investeraravdrag. Detta gäller värdeöverföringar under betalningsåret eller något av de två beskattningsåren närmast före betalningsåret som överstiger ett jämförelsebelopp. Jämförelsebeloppet är din andel av kapitalet vid tidpunkten för värdeöverföringen multiplicerat med företagets redovisade resultat för beskattningsåret närmast före det kalenderår då du eller någon närstående får värdeöverföringen.
 • Företaget får inte under betalningsåret eller under de två närmast föregående åren ha gjort vissa särskilt definierade förvärv, vilket exempelvis kan vara förvärv av verksamhet eller andelar från dig.

Tidpunkt för avdraget

Du får göra avdraget i inkomstslaget kapital för det år då du betalar andelarna (betalningsåret). Om villkoren att företaget ska ha ett visst minsta löneunderlag och att företaget uteslutande eller så gott som uteslutande ska bedriva rörelse uppfylls först året efter betalningsåret gör du istället avdraget det året. Begäran om investeraravdrag gör du på bilaga K11.

Underskott av kapital

Om ett investeraravdrag medför ett underskott i inkomstslaget kapital som du får dra av i form av en skattereduktion, ska skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som motsvarar avdragsbeloppet oavsett underskottets storlek.

Exempel: Beräkna skattereduktionen för underskott av kapital

Greta har lån både på huset och på sommarstugan och har betalat 150 000 kronor i ränta under beskattningsåret. Hon har dessutom köpt andelar i ett mindre företag i samband med en nyemission. Hon har betalat 100 000 kronor för aktierna. Hon kan därför få ett investeraravdrag på 50 000 kronor. Hennes totala underskott av kapital är därmed 200 000 kronor. För den del av underskottet som avser investeraravdraget ska hon ha 30 procent i reduktion. För det övriga underskottet blir det reducerad reduktion på den del som överstiger 100 000 kronor. Hennes skattereduktion blir därmed:

Exemplet i tabellformat
ProcentSumma
30 % på 50 000 kr (investeraravdraget)15 000 kr
30 % på 100 000 kr30 000 kr
21 % på 50 000 kr10 500 kr
  
Totala summan: 55 500 kr

Återföring av investeraravdrag

Du måste återföra avdraget om

 • du under de fem år som följer närmast efter betalningsåret avyttrar andelarna. Som avyttring anses bl.a. försäljning av andelar, andelsbyten, upplösning genom fusion/fission, inlösen av andelar, konkurs eller likvidation. Att överföra aktierna från ett konto som inte är ett investeringssparkonto till ett eget investeringssparkonto är också att betrakta som en avyttring.
 • du (eller någon närstående) under något av de fem närmaste åren efter betalningsåret tar emot en värdeöverföring från företaget överstigande jämförelsebeloppet (Jämförelsebeloppet = din andel av kapitalet vid tidpunkten för värdeöverföringen multiplicerat med företagets redovisade resultat för beskattningsåret närmast före det kalenderår då du eller någon närstående får värdeöverföringen.)
 • företaget under de två åren närmast efter betalningsåret genomför vissa interna förvärv.

Du ska även återföra avdraget om du upphör att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna. Du har då möjlighet att begära anstånd med betalningen av skatten. Skulle det efter utgången av den ovan nämnda femårsperioden visa sig att du inte har avyttrat andelarna och att det inte heller finns någon annan grund för återföring, kan du begära omprövning av beslutet om återföring.

Återföring av investeraravdrag ska vid tillämpningen av de så kallade kvittningsreglerna behandlas som en skattepliktig kapitalvinst på en delägarrätt.

I det fall du har såväl andelar som du har fått investeraravdrag som andra andelar i företaget ska en avyttring av andelar i företaget alltid behandlas som om avyttringen avsåg de andelar som du fått investeraravdrag för. Om du fått flera investeraravdrag för andelarna i företaget, ska avdragen återföras i den ordning som du fått investeraravdragen.

Återföring av tidigare medgett investeraravdrag gör du på bilaga K11.

​Exempel: Värdeöverföring och jämförelsebeloppet

Bengt fick investeraravdrag i deklarationen 2016 (betalningsår 2015). Han har under 2016 fått en utdelning på 100 000 kr från företaget. Bengts andel av kapitalet i företaget vid tidpunkten för utdelningen var 5 %.  Företagets resultat för beskattningsåret 2015 var 1 500 000 kr. Bengt beräknar jämförelsebeloppet till 1 500 000 kr x 5 % = 75 000 kr. Eftersom utdelningen överstiger jämförelsebeloppet måste Bengt återföra investeraravdraget i deklarationen 2017.

Arv, gåva och bodelning

Gåva ses som avyttring när det gäller investeraravdraget (jämför försäljning). Om du ger bort dina andelar ska du därför återföra ditt investeraravdrag. Du ska däremot inte redovisa eventuell vinst eller förlust på överlåtna andelar, det ska göras av gåvomottagaren när denna avyttrar aktierna.

Du behöver inte återföra investeraravdraget om andelarna övergår till någon annan genom arv, testamente eller bodelning som görs med anledning av att ett samboförhållande upphör, skilsmässa eller makans, makens eller sambons död. Det innebär att om mottagaren i sin tur avyttrar andelarna under femårsperioden, ska mottagaren återföra investeraravdraget och redovisa eventuell vinst eller förlust på avyttringen av andelarna.

Både överlåtare och mottagare ska upplysa om överföring av investeraravdrag under Övriga upplysningar i sina inkomstdeklarationer. Ni ska där uppge personnummer på överlåtare och mottagare samt antal andelar och vilket företag det gäller.

Bodelning som sker av annan anledning än att ett samboförhållande upphör, skilsmässa eller makans, makens eller sambons död ses som avyttring när det gäller investeraravdraget och du ska då återföra ditt investeraravdrag. Du ska däremot inte redovisa eventuell vinst eller förlust på överlåtna andelar, det ska göras av mottagaren när denna avyttrar aktierna.  

Särskilt om återföring vid split och fondemission

Split

Skatteverkets uppfattning är att vid split ska investeraravdraget fördelas på det nya antalet aktier som du fått pga. det gamla innehavet du fått investeraravdrag för.

Exempel

Karl har 100 st aktier som han tidigare fått investeraravdrag för. Företaget genomför en split med villkoret S 2:1, vilket innebär att Karl efter splitten har 200 st aktier. Han säljer 100 st av dessa. Karl ska då återföra halva sitt tidigare medgivna investeraravdrag. Vid återföringen på bilaga K11 utgår Karl från det ursprungliga antalet och fyller i 50 st vid punkt 1.7 på bilaga K11. Hade han sålt 200 st aktier så skulle hela investeraravdraget återförts och Karl skulle fyllt i 100 st vid punkt 1.7 på bilaga K11.

Nisse har 100 st aktier som han tidigare fått investeraravdrag för. Företaget genomför en omvänd split med villkoret S 1:10, vilket innebär att Nisse efter splitten har 10 st aktier. Han säljer 5 st av dessa. Nisse ska då återföra halva sitt tidigare medgivna investeraravdrag. Vid återföringen på bilaga K11 utgår Nisse från det ursprungliga antalet och fyller i 50 st vid punkt 1.7 på bilaga K11. Hade han sålt 10 st aktier så skulle hela investeraravdraget återförts och Nisse skulle då fyllt i 100 st vid punkt 1.7 på bilaga K11.

Fondemission

Skatteverkets uppfattning är att vid fondemission ska investeraravdraget inte fördelas på de nya fondemitterade aktierna.

Exempel

Sven har 100 st aktier som han tidigare fått investeraravdrag för. Företaget genomför en fondemission med villkoret F 1:1, vilket innebär att Sven efter fondemissionen har 200 st aktier. Han säljer 50 st av dessa. Sven ska då återföra halva sitt tidigare medgivna investeraravdrag. Hade han sålt 100 st aktier så skulle hela investeraravdraget återförts.

Skatteverket

Till toppen