På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Incitamentsprogram

Här kan du läsa om vad ett incitamentsprogram är, vilka typer som är vanligast och hur du tar upp dem till beskattning.

Incitamentsprogram är ett belöningsprogram

Ett annat ord för incitamentsprogram är belöningsprogram. Dessa riktar sig till anställda och uppdragstagare. Syftet kan vara att rekrytera, motivera och behålla medarbetare eller uppmuntra till delägande i företaget eller koncernen.

Många former av belöningsprogram är aktierelaterade och storleken på belöningen är kopplad till aktiekursens utveckling. Några exempel är; aktier med inskränkande villkor, aktiesparprogram, köpoptioner, teckningsoptioner, personaloptioner och syntetiska optioner.

Exempel på utländska termer som avser belöningsprogram är; Stock Options, Restricted Stock, Restricted Stock Units, SARs (Stock Appreciation Rights).

Det är vanligt att avtalet mellan dig som anställd och utgivaren av belöningsprogrammet innebär att du fått en rätt att i framtiden, om du fortfarande är anställd inom företaget eller koncernen, förvärva ett värdepapper på förmånliga villkor.

I skattelagstiftningen används termen värdepapper som ett samlingsnamn för aktier, köpoptioner, teckningsoptioner, fordringsrätter och andra liknande instrument. Det finns dock ingen skatterättslig definition av begreppet värdepapper.

Vad har du fått? 

Är det ett värdepapper eller en rätt att i framtiden få förvärva värdepapper ?

Denna bedömning görs vid förvärvet/tilldelningen av incitamentsprogrammet.  
 
Det är viktigt att du läser igenom ditt avtal noga för att kunna få en uppfattning om vad du fått.

Huvudregeln i svensk skatterätt innebär att löner, arvoden, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst och/eller uppdrag beskattas i inkomstslaget tjänst.

Förmån av värdepapper

En skattepliktig förmån som du fått på grund av din anställning eller uppdrag, uppstår i samma ögonblick som du förvärvar eller får ett värdepapper gratis eller till ett pris understigande marknadsvärdet. Förmånsvärdet utgörs av skillnaden mellan marknadsvärdet och det pris du får betala för värdepappret.

Olika typer av belöningsprogram och hur de beskattas

Listan med exempel på olika typer av belöningsprogram kan göras lång, här nedan följer en uppräkning på olika former av program som är vanligt förekommande.

Escrowkonto

Konto för deposition av tillgångar hos en oberoende tredje part till dess att avtalsvillkor är uppfyllda, kräver skriftlig form.  

Escrowkonto används ofta i samband med företagsöverlåtelser.

Escrowkonto är det konto där del av köpeskillingen reserveras under en fastställd period för säkerställande av att köparen får ut ersättning om gjorda utfästelser vid affärsförhandlingen inte stämmer med de verkliga förhållandet vid övertagandet.

Köpeskillingen som sådan är emellertid fastställd vid avyttringstillfället och är inte beroende av framtida villkor. Del av köpeskillingen som reserverats på escrowkonto ska beskattas vid avyttringstillfället det vill säga vid ett och samma tillfälle.

Denna reservering betraktas inte som tillkommande belopp(tilläggsköpeskilling) som beskattas när den utbetalas.

Informationsskyldighet

För att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sin skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag samt lämna kontrolluppgift är innehavaren av en personaloption skyldig att skriftligen upplysa sin svenska arbetsgivare om att optionen faktiskt utnyttjats till aktieförvärv. Informationen till arbetsgivaren ska innehålla uppgifter om förmånens storlek och uppgift om under vilken månad den har åtnjutits, den ska lämnas senast månaden efter utnyttjandet.

Tillägg under "Övriga upplysningar" i deklarationen

Är du osäker på hur ditt optionsprogram eller annat belöningsprogram ska beskattas bör du skriva det under övriga upplysningar eller på bilaga i deklarationen. Du bör tydligt "flagga upp" frågeställningen och även ge de ytterligare upplysningar och omständigheter som Skatteverket kan behöva för sin bedömning. Oavsett om du följt instruktioner från din arbetsgivare eller annan rådgivare som senare visat sig vara felaktiga har du själv eget ansvar för att uppgifterna du lämnar i deklarationen är riktiga och fullständiga.

Skatteverket

Till toppen