På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

VisaValt område:
  
Innehållsförteckning

Fastighetstaxering


Fastighetsskatt

 • Vi har byggt ut vår villa och fick därför värdeåret höjt från 1990 till 2004 vid fastighetstaxeringen 2015. Ändå har vi inte fått någon minskning av fastighetsavgiften i våra inkomstdeklarationer. Varför?
  Avgiftsminskningen, med full befrielse de första fem åren och halv avgift de följande fem åren, gäller bara för nybyggda hus. Det omräknade värdeåret för småhuset måste vara året närmast före fastighetstaxeringsåret för att det ska bli aktuellt med avgiftsminskning.Ert värdeår är äldre än så och det är skälet till att ni inte får någon avgiftsminskning nu.
 • Jag har sålt min fastighet i februari 2016. För vilken tid ska jag betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt?
  Det är den som är - eller blir - ägare till fastigheten den 1 januari inkomståret som ska betala fastighetsavgiften eller fastighetsskatten för hela inkomståret. Vem som ska anses som ägare i samband med en fastighetsförsäljning, avgörs av tidpunkten för äganderättens övergång. Det vanligaste är att äganderätten övergår till köparen vid en tidpunkt som har avtalats i köpekontraktet, oftast tillträdesdagen. Om det däremot inte har avtalats något i kontraktet om en senare tidpunkt för äganderättens övergång, anses köparen som ny ägare redan den dag som köpekontraktet undertecknas.
 • Ska fastighetsskatt betalas för alla fastigheter med bostäder?
  Ja, men från och med den 1 januari inkomståret 2008 är det kommunal fastighetsavgift på bostäder som gäller i stället för statlig fastighetsskatt.
   
  För varje småhus har fastighetsavgiften ett fast maxbelopp på 7 412 kr för inkomståret 2016. Men om 0,75 % av taxerat värde för bostadsbyggnaden och tomtmarken ger en lägre avgift, ska det gälla i stället.
   
  För hyreshus har fastighetsavgiften ett fast maxbelopp på 1 268 kr per bostadslägenhet för inkomståret 2016. Men om 0,3 % av taxerat värde för bostadsbyggnaden och tomtmarken ger en lägre avgift, ska det gälla i stället.
   
  Statlig fastighetsskatt ska fortfarande betalas för alla obebyggda tomter, samt för bostadsbyggnader som är under uppförande.
   
  Fastighetsskatten för småhus- och ägarlägenhetsenheter är 1,0 % av taxeringsvärdet, och för hyreshusenheter 0,4 % av taxeringsvärdet. Något maxbelopp finns inte för fastighetsskatten.

 • Jag äger en villa. Vilken fastighetsskatt ska jag betala?
  Den 1 januari inkomståret 2008 slopades den statliga fastighetsskatten på bostäder. I stället infördes ett nytt system med kommunal fastighetsavgift.Fastighetsavgiften för inkomståret 2008 hade ett fast maxbelopp på 6 000 kronor för varje småhus. Det fasta maxbeloppet är indexbundet och för inkomståret 2016 har det ökat till 7 412 kronor.Men om 0,75 % av taxerat värde för bostadsbyggnaden och tomtmarken ger en lägre avgift, ska det gälla i stället för maxbeloppet.Om din villa är nybyggd och har fått värdeår 2011 eller tidigare, har du minskning av fastighetsavgiften under en 10-årsperiod efter värdeåret, först hel befrielse i fem år och sedan halv avgift de därpå följande fem åren.Om din villa är nybyggd och har fått värdeår 2012 eller senare, är du helt befriad från fastighetsavgift i 15 år efter värdeåret.
 • Jag har ett småhus som jag får betala 0,75 % i fastighetsavgift för. Min granne har också ett småhus men betalar bara 0,375 % i avgift. Varför denna skillnad?
  Din granne har ett nyare småhus. Ett nybyggt småhus med värdeår (nybyggnadsår) 2003-2011 är helt befriat från fastighetsavgift i fem år efter värdeåret, och får halv avgift de därpå följande fem åren.Om småhuset är nybyggt och fått värdeår (nybyggnadsår) 2012 eller senare, gäller hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år efter värdeåret.
 • Jag har en obebyggd tomt som är avsedd för ett småhus. Hur stor fastighetsskatt ska jag betala?
  Fastighetsskatten är 1,0 procent av tomtens taxeringsvärde.
 • Jag fick ett nytt taxeringsvärde på min villa 2016. Hur slår det på fastighetsavgiften?
  Ett höjt taxeringsvärde 2016 på ett småhus medför en högre kommunal fastighetsavgift om taxeringsvärdet tidigare var lägre än 988 267 kr. Då blir fastighetsavgiften 0,75 % av taxeringsvärdet upp till 988 267 kr.Om det nya taxeringsvärdet blev högre än 988 267 kr, blir fastighetsavgiften inte högre än 0,75 % av 988 267 kr, eller 7 412 kr som är det fasta maxbeloppet för inkomstår 2016.Det fasta maxbeloppet är indexbundet, och för inkomståret 2017 höjs det till 7 687 kr. Fortfarande gäller dock att om 0,75 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, ska det gälla i stället.
 • Vilka förutsättningar gäller för begränsningsregeln numera, när fastighetsskatten har ersatts av den kommunala fastighetsavgiften?
  Det finns en begränsningsregel i det nya systemet med kommunal fastighetsavgift, men den gäller bara för pensionärer. Den heter formellt "skattereduktion för kommunal fastighetsavgift" och den gäller från och med inkomstdeklarationen 2009. Den innebär att man ska betala högst 4 % av sin inkomst i fastighetsavgift för sin permanentbostad.Som "pensionär" räknas den som
  • före inkomståret har fyllt 65 år,
  • under någon del av inkomståret har fått sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringslagen (SFS 2010:110),
  • eller under inkomståret har fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), om ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjuk- eller aktivitetsersättning.
  Ägare och bosatt hela inkomståretDet krävs att man både har varit ägare till småhuset och varit bosatt där under hela inkomståret. Detta innebär att skattereduktionen inte kan ges om ägaren har avlidit under inkomståret.Vilka hus omfattas?Bara fastigheter som är taxerade som småhusenheter eller småhus på lantbruksenheter omfattas. Även småhus på ofri grund räknas som sådan fastighet, om den är ägarens permanentbostad.En sådan fastighet kallas för reduktionsfastighet.Hur beräknas skattereduktionen?Fastighetsavgiften kan aldrig bli lägre än 3 025 kronor för inkomståret 2016. Du kan därför få skattereduktion i inkomstdeklarationen 2017 om
  • din fastighetsavgift för reduktionsfastigheten blir 3 025 kronor eller högre,
  • och din fastighetsavgift för reduktionsfastigheten är högre än 4 procent av summan av
              - din beskattningsbara förvärvsinkomst, och
              - ditt överskott i inkomstslaget kapital.
  Spärrbelopp kallas 4 procent av summan av din beskattningsbara inkomst och ditt överskott av kapital. Om fastighetsavgiften för reduktionsfastigheten är högre än spärrbeloppet, medges mellanskillnaden som skattereduktion, dock lägst till 3 025 kronor.Spärrbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av prisbasbeloppet.Behövs en ansökan?Du behöver normalt inte ansöka särskilt om skattereduktionen, utan den räknas ut automatiskt och framgår av ditt slutskattebesked. Där står den som en avräkningspost från kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt.Du kan få mer information i broschyrerna nedan.

Skatteverket

Till toppen