Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om anstånd med att lämna gåvodeklaration
SKV A 2004:14
Gåvoskatt
Förseningsavgift
Utkom från trycket den 22 oktober 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om anstånd med att lämna gåvodeklaration.
   Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket enligt 46 a § första stycket lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt (AGL) bevilja en skattskyldig anstånd med att lämna deklaration enligt 45 § AGL.

Allmänna råd:
   Sådana särskilda skäl, som avses i 46 a § första stycket AGL, kan vara sjukdom, olyckshändelse eller skilsmässa, som drabbat den skattskyldige. Även den skattskyldiges ålder, bristande erfarenhet eller närståendes dödsfall eller närståendes sjukdom bör anses utgöra särskilda skäl.
   Särskilda skäl kan också anses föreligga, nämligen
   - om den skattskyldige befinner sig på resa,
   - om han på grund av sina arbetsförhållanden är förhindrad att lämna gåvodeklaration i rätt tid,
   - om den skattskyldige inte i tid kunnat få sakkunnig hjälp att deklarera, eller
   - om väsentligt underlag för gåvodeklarationen inte kunnat erhållas i tid.
   Semester bör inte anses utgöra särskilda skäl för anstånd.

   Enligt 46 a § andra stycket AGL skall en ansökan om anstånd ha kommit in senast den dag då deklarationen skulle ha kommit in.

Allmänna råd:
   En ansökan om anstånd med att lämna gåvodeklaration bör lämnas skriftligen per brev, e-post eller telefax. Även en muntlig ansökan kan godtas.
   Om en ansökan saknar uppgift om skälen till varför gåvodeklarationen inte kan lämnas in i rätt tid, bör sökanden ges tillfälle att komplettera ansökan i detta avseende.
   Anstånd får medges med högst en månad. I undantagsfall får anstånd dock medges för längre tid.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas på gåvodeklarationer som skall lämnas till Skatteverket fr.o.m. den 1 januari 2005.