Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets sammanställning av rättsfall 2006

Dessa sammanställningar av rättsfallinnehåller korta referat av nya domar från Regeringsrätten och kammarrätterna samt av förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Ibland finns även Skatteverkets kommentarer till domen eller förhandsbeskedet.

Observera att samtliga domar etc. inte refereras här. Då referaten är kortfattade måste en viss försiktighet iakttas innan slutsatser dras av domarna etc.

 • 2006-12-27 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Kvalificerade andelar — lönebaserat utrymme — dödsbo - närståendes verksamhet

 • 2006-12-22 | 87-06/D
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Förhöjt pensionssparavdrag

 • 2006-12-21 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Ej undantagen sjukvård eller social omsorg eller led i myndighetsutövning

 • 2006-12-20 | 5842-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Tillämplig skattesats på sodokuböcker

 • 2006-12-20 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Utdelnings- och uttagsbeskattning

 • 2006-12-14 | 6060-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdrag för pensionskostnader - löneväxling

 • 2006-12-12 | 3312-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Bostadsrättsförening och karaktärsbyte

 • 2006-12-06 | 1349-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Värdeminskningsavdrag på byggnad

 • 2006-12-04 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Fusionsspärr och fråga om avyttring i samband med fusion

 • 2006-12-01 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Fastighetsskatt på elproduktionsenhet avseende vattenkraftverk

 • 2006-11-28 | 324-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Företagsförmedling

 • 2006-11-24 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Näringsbetingade andelar — utredningsregeln

 • 2006-11-22 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Beskattningsunderlag

 • 2006-11-21 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Väsentlig anknytning

 • 2006-11-15 | 7518-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Flytträtt för s.k. kapitalpensionsförsäkringar

 • 2006-11-13 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Andelar i irländsk fond, trust

 • 2006-11-10 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Organisationstidskrift

 • 2006-11-09 | 7517-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Omsättningsland - hårstylister, makeupartister och modeller

 • 2006-11-08 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Koncernbidrag till utländska dotterbolag

 • 2006-11-06 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Marknadsföring av aktieindexobligationer; omsättningsland

 • 2006-11-06 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet genom apportemission 

 • 2006-11-01 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Fusion

 • 2006-10-30 | 5806/7-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Utgivet finansiellt instrument?

 • 2006-10-27 | 1778-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalförlust vid försäljning av kapitalförsäkring

 • 2006-10-26 | 5089-03
  Rättsfall från Regeringsrätten
  När ska ett skadestånd som ett företag har anspråk på tas upp till beskattning?

 • 2006-10-25 | 3430-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Villkorat aktieägartillskott och bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL

 • 2006-10-25 | 1676-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Beskattningstidpunkt när personaloptioner ersätts med tjänstepensionsförsäkring

 • 2006-10-25 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Ettårsregeln, Palestina

 • 2006-10-25 | 3440-05 och 3441-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Verklig förlust inom en koncern

 • 2006-10-23 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Undantag från skatteplikt för sjukvård

 • 2006-10-23 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Skatteavtalet med Cypern

 • 2006-10-20 | 2223-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Ackumulerad inkomst vid avveckling av näringsverksamhet

 • 2006-10-19 | 4189-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Befrielse från trängselskatt

 • 2006-10-18 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omsättningsland för bärartjänster

 • 2006-10-17 | 1493-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Utdelning

 • 2006-10-16 | 125-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skalbolagsbeskattning och ventilen

 • 2006-10-16 | 7093-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Avdrag för kapitalförlust vid avyttring av villkorat aktieägartillskott

 • 2006-10-13 | 6483-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Koncernbidragsrätt avseende nyanskaffat dotterbolag

 • 2006-10-11 | 6303-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Väsentlig anknytning

 • 2006-10-11 | 4335-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Underprisöverlåtelse av bostadsrätt - verksamhetsgren?

 • 2006-10-11 | 4185-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Reklamskatt

 • 2006-10-06 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Andelsbyte, röstvillkoret

 • 2006-10-05 | 2283-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Underprisöverlåtelse med förlust inom intressegemenskap.

 • 2006-10-05 | 3310-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Verksamhetsavyttring

 • 2006-10-05 | 3670-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Kostnader i samband med uppköpserbjudande av ett aktiebolag

 • 2006-10-04 | 2704-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avsättning för gratifikationer

 • 2006-10-02 | 4167-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Förvaltningsutgifter, aktiv förvaltning

 • 2006-09-29 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avdragsrätt för koncernbidrag till utländskt dotterföretag

 • 2006-09-29 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Vinstandelsstiftelse

 • 2006-09-29 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Gränsöverskridande koncernbidrag

 • 2006-09-26 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Byte av skatterättslig hemvist, uttagsbeskattning, återföring av periodiseringsfonder och EG-rätt

 • 2006-09-26 | 313-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Nyttjanderättshavare förvärvar fastighet - direktavdrag för förbättringsutgifter?

 • 2006-09-26 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Exitbeskattning

 • 2006-09-25 | 1850-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Konsultkostnader i samband med uppköpserbjudande av ett aktiebolag

 • 2006-09-22 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Skatteflyktslagen

 • 2006-09-21 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avdragsrätt för borgensprovision

 • 2006-09-19 | 802—807-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Inkomst av specialbyggnad

 • 2006-09-11 | 3738-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Förvaltningskostnad, investeringsfond

 • 2006-09-05 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Utländska bolag - motsvarar svenska aktiebolag?

 • 2006-08-31 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Beloppsspärren för underskottsavdrag i 40 kap. 12 § IL

 • 2006-08-31 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Verksamhetsavyttring

 • 2006-08-31 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Ärvda lagerfastigheter - skattemässig karaktär?

 • 2006-08-31 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Intern överlåtelse av näringsbetingade aktier till underpris

 • 2006-08-29 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Aktierelaterade ersättningar

 • 2006-08-18 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Tillämplig skattesats på sudokuböcker

 • 2006-08-18 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Bärgningsförsäkring; skatteplikt

 • 2006-08-16 | 2245-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Ersättning för att avstå hyresrätt

 • 2006-08-03 | 8578-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalförsäkring; genomsyn och verklig innebörd

 • 2006-07-21 | 4479-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Föreläggande; bonuspoäng hos flygbolag

 • 2006-07-21 | 4479-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Föreläggande; bonuspoäng hos flygbolag

 • 2006-06-30 | 4234-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Omvandling av fordringar till ovillkorade aktieägartillskott

 • 2006-06-30 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Lokalupplåtelse i ett sammansatt konferensarrangemang

 • 2006-06-30 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Betalningsförmedling

 • 2006-06-29 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Överlåtelse av andelshus till bostadsrättsförening

 • 2006-06-29 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Överlåtelse av andelshus till bostadsrättsförening

 • 2006-06-29 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avkastningsskatt

 • 2006-06-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omsättningsland för s.k. klinisk läkemedelsprövning

 • 2006-06-27 | 3626-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Utgivet finansiellt instrument?

 • 2006-06-27 | 7780-03
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skattskyldighet för stiftelse

 • 2006-06-27 | 5397-04 och 5399-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skattskyldighet för stiftelse

 • 2006-06-21 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Banks innehav av vissa aktier - lagertillgångar eller kapitaltillgångar?

 • 2006-06-20 | 2972-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Omsättning

 • 2006-06-19 | 3127-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalförlust - aktier

 • 2006-06-16 | 4976-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Halvdagstraktamente efter tre månader

 • 2006-06-15 | 3963-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Gåva av utdelning

 • 2006-06-14 | 7084-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdragsrätt för arvode till likvidator

 • 2006-06-07 | 6132-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Kontraktsvård - social omsorg

 • 2006-06-05 | 1619-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Omsättning/Försäkringstjänst

 • 2006-06-02 | 6265-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skatteflyktslagen

 • 2006-05-26 | 1467-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skattskyldighet för pensionsstiftelse

 • 2006-05-24 | 2956-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Utländska nyckelpersoner. Begreppen "expert" och  nyckelposition i ett företag

 • 2006-05-16 | 1337-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdrag för ingående skatt vid börsintroduktion

 • 2006-05-16 | 705-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdrag för ingående skatt vid offentligt uppköpserbjudande

 • 2006-05-16 | 556-03
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdrag för ingående skatt på avgifter till fondbörs

 • 2006-05-12 | 7802-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Avdrag för uttagsbeskattad fiktiv ränta

 • 2006-05-11 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  En svensk s.k. depåförsäkring 

 • 2006-05-11 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Utländsk kapitalförsäkring

 • 2006-05-08 | 7306-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Efterskottsbetalning till utländsk expert

 • 2006-05-03 | 111-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Ombildning av bostadsaktiebolag till bostadsrättsförening

 • 2006-05-03 | 2239-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Förvaltning/Värdepappershandel

 • 2006-04-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Räntekompensation vid förvärv av andelar i räntefond

 • 2006-04-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Villkorat aktieägartillskott och bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL

 • 2006-04-27 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Frekvensavgifter; beskattningsunderlag

 • 2006-04-27 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Kvittning av förlust i aktiefållan mot vinster på terminer

 • 2006-04-27 | 6917- 6919-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Värdeminskningsavdrag på leasingtillgångar

 • 2006-04-26 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omsättning

 • 2006-04-26 | 8091-03 och 5291-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Eftertaxering, brutet orsakssamband

 • 2006-04-26 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Verksamhetsavyttring

 • 2006-04-25 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Förvärv av leasingbilar

 • 2006-04-25 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Försäljning av delar från skrotbil - vinstmarginalbeskattning

 • 2006-04-25 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avdrag för överföring till pensionsstiftelse

 • 2006-04-21 | 425-04 och 427-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Lön eller förbjudet lån.

 • 2006-04-19 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Bostadsrättsförening och karaktärsbyte

 • 2006-04-12 | -
  Rättsfall från kammarrätten
  Avyttring?

 • 2006-04-12 | 3524-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalförlust, kapitalförsäkring

 • 2006-04-10 | 2926-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Omräkning av valutakurs vid försäljning av egendom

 • 2006-04-07 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Tillhandahållande av personlig träning

 • 2006-04-07 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avdragsrätt vid förvaltning av kommanditbolag

 • 2006-04-06 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Upplåtelse av båtuppläggningsplatser

 • 2006-04-03 | 3375-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalförsäkring; genomsyn och verklig innebörd

 • 2006-04-03 | 2995-04
  Rättsfall från kammarrätten 2006
  Omvandling av värdelös fordran till villkorat tillskott

 • 2006-03-31 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avyttring av andel i handelsbolag med svensk och utländsk delägare

 • 2006-03-31 | 6075-6076-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Transport i skidliftar; skattesats

 • 2006-03-30 | 192-05
  Rättsfall från Regeringsrätten 2006
  Beräkning av justerad anskaffningsutgift för andel i handelsbolag som ägs av annat handelsbolag

 • 2006-03-29 | 4798-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Sammanläggning av utländska fonder

 • 2006-03-22 | 1182-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Tjänst avseende fakturaservice

 • 2006-03-20 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Fråga om undantag från skalbolagsbeskattning

 • 2006-03-20 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Fråga om undantag från skalbolagsbeskattning

 • 2006-03-16 | 4256-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Upplåtelse av parkeringsplatser

 • 2006-03-16 | 4257-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Upplåtelse av parkeringsplatser

 • 2006-03-16 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Investmentföretag

 • 2006-03-15 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Upplåtelse av idrottsanläggning

 • 2006-03-14 | 764-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Borgensavgift

 • 2006-03-09 | 4792-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Koncernbidrag till livförsäkringsföretag

 • 2006-03-09 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avräkning av utländsk skatt, spärrbelopp, valutakursförlust

 • 2006-03-08 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Beloppsspärren

 • 2006-03-07 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Väsentlig anknytning

 • 2006-03-03 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Frivillig skattskyldighet; Stadigvarande användning

 • 2006-03-03 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Kollektivavtalsstiftelse; yrkesmässighet; förvärvsbeskattning

 • 2006-02-28 | 3529-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Omsättningsland, mervärdesskattegrupp

 • 2006-02-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Finansiell tjänst, betalningsförmedling

 • 2006-02-24 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Utdelning

 • 2006-02-23 | 2124-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Kommanditbolag, momsgrupp

 • 2006-02-23 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Uttags- och utdelningsbeskattning samt reglerna om begränsning av avdrag för underskott

 • 2006-02-23 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Uttags- och utdelningsbeskattning

 • 2006-02-23 | 7338—7339-01
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdrag för kostnader för koncerngemensamma tjänster. Tillika fråga om påslag för vinst

 • 2006-02-22 | 4191-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Avdrag för företagshälsovård

 • 2006-02-22 | 2596-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Flygplansleasing

 • 2006-02-17 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Beskattningstidpunkt när personaloptioner ersätts med tjänstepensionsförsäkring

 • 2006-02-15 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Väsentlig anknytning

 • 2006-02-08 | 2132-05 och 3808-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Pågående arbeten på löpande räkning

 • 2006-02-03 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Återföring av värdeminskningsavdrag?

 • 2006-02-02 | -
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Periodisk publikation

 • 2006-02-02 | 4602-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Marknadsvärde vid aktieförvärv

 • 2006-02-02 | 4184-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Framställning av periodisk publikation

 • 2006-02-02 | 223-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Framställning av periodisk publikation

 • 2006-01-31 | 3497-03
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Reklamskatt; mässkataloger

 • 2006-01-27 | 5655-04 och 5657-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Avdrag för fordran på dotterdotterbolag

 • 2006-01-26 | C-2/05
  Rättsfall från EG-domstolen
  Räckvidden av blankett E 101

 • 2006-01-24 | 3824--3828-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Förlust av kontanta medel genom brott

 • 2006 | -
  Meddelade prövningstillstånd
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2006 | -
  Meddelat prövningstillstånd

 • 2006 | -
  Meddelade prövningstillstånd
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2006 | -
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2006 | -
  Meddelat prövningstillstånd
  Meddelat prövningstillstånd

 • 2006 | -
  Meddelade prövningstillstånd
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2006 | -
  Meddelat prövningstillstånd
  Meddelat prövningstillstånd