Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2005 års särskilda fastighetstaxering¹
SKV A 2004:30
Fastighetstaxering
Utkom från trycket den 27 december 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värderingen vid 2005 års särskilda fastighetstaxering.

Byggkostnader

   Av 9 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår att riktvärde för hyreshus skall bestämmas för skilda förhållanden för bl.a. värdefaktorn åldern. Av lagrummet framgår vidare att värdeåret bestäms med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattning av till- eller ombyggnader samt tidpunkten för dessa. Detsamma gäller enligt 11 kap. 4 § för industribyggnad och övrig byggnad.

Allmänna råd:
   Vid beräkningen av värdeår bör följande nybyggnadskostnader för 2004 användas.
   Vid jämkning av värdeåret med hänsyn till om- eller tillbyggnad kan nybyggnadskostnader för år 2004 uppskattas enligt följande.
   Nybyggnadskostnader för hyreshus i kronor per kvm boarea och lokalarea: 11 600
   Nybyggnadskostnader för industribyggnad och övrig byggnad i kronor per kvm bruksarea för
   a) produktionslokaler: 7 500
   b) industrikontor: 10 400
   c) lager m.m.: 6 300

Omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader samt för värmekraftverk (IO-tabell)

   Av 1 kap. 15 § sista stycket respektive 1 kap. 35 § andra stycket fastighetstaxeringsförordningen framgår att en tabell för omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader respektive för värmekraftverk (IO-tabell) skall utformas och värdefaktorn ålder klassindelas på sätt anges i bilaga 10 till förordningen. Av bilaga 10 framgår att omräkning av faktiska byggkostnader skall ske till 1998 års kostnadsnivå.

Allmänna råd:
   Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2004 till 1998 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,84 tillämpas.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas vid 2005 års särskilda fastighetstaxering.