Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:32

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beskattning av värde av produktuttag m.m. vid inkomst av näringsverksamhet avseende jord- och skogsbruk att tillämpas vid 1996 års taxering.1

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. för beskattning av produktuttag m.m. vid inkomst av näringsverksamhet avseende jord- och skogsbruk att tillämpas vid 1996 års taxering.

1 Inledning

Allmänt om lagstiftningen m.m.

Värdet av produkter, varor eller andra förmåner skall enligt 42 § kommunalskattelagen (KL) beräknas till marknadsvärdet. Med marknadsvärde avses enligt anvisningarna till 42 § KL det pris som betalas på orten. För produkter eller varor från egen näringsverksamhet, skall som värde tas upp det belopp som det kan beräknas att den skattskyldige skulle ha fått vid en försäljning under jämförbara förhållanden av motsvarande kvantiteter.

För jord- och skogsbruk gäller den allmänna regeln att allt som kommer näringsidkaren (ägaren eller brukaren) till godo i form av produkter eller varor från egen näringsverksamhet, hänförs till intäkt av näringsverksamheten.

2 Produktuttag

Rekommendationer:

I den mån löpande anteckningar om uttag av produkter som används i hushållet saknas bör normalt nedanstående tabell användas.

VaruslagMängdVärde Moms 
  per enhet,normvärde,per enhet,totalt,
  kr (exkl.moms)kr (exkl.moms)krkr
Potatis90 kg2:602350:5550:00
Kött20 kg25:505105:35110:00
Fläsk35 kg13:154602:7595:00
Mjölk100 l2:902900:6060:00
Ägg  250 55:00
Det förutsätts, att slakt- och styckningsavgifter o.dyl. avseende kött- och fläskuttaget ej belastat näringsverksamheten.

Värdena avser normaluttag för en vuxen person. För barn i skolåldern, vilka i regel äter skolmåltid reduceras normvärdet till två tredjedelar av värdet för vuxna och för barn under skolåldern till hälften av samma värde. För barn under 1 år beräknas inte något värde av uttag.

3 Värde av elektrisk ström för privat bruk

Rekommendationer:

För privatbostad på lantbruksenhet - ej eluppvärmd - med den vanligast förekommande elektriska utrustningen bör värde av elektrisk ström för privat bruk normalt beräknas till minst - 2 940 kr/år exkl. moms (moms därpå 735 kr).

4 Telefonkostnader för privat bruk

Om den skattskyldiges totala kostnader för telefon belastat näringsverksamheten skall viss del härav hänföras till privata levnadskostnader och återföras till beskattning.

Rekommendationer: Normalt bör den privata andelen av telefonkostnader kunna beräknas till minst 1 600 kr/år exkl. moms (moms därpå 400 kr).

5 Avdrag för kost

Rekommendationer: Avdrag för kost till driftspersonal i jord- eller skogsbruket bör för varje person i regel medges med 65 kr/dag.

Avdrag medges endast om värdet av produktuttag från jord- eller skogsbruket för kost åt driftspersonalen tagits upp som intäkt.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas vid 1996 års taxering.

¹ Beträffande 1995 års taxering, se RSV S 1994:21