Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:35

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Proventus AB att överlåta sina aktier till Weil Invest AB.

Styrelsen för Weil Invest AB (Weil) beslutade den 27 februari 1995 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Proventus AB med vissa villkor. I pressmeddelande den 3 maj 1995 lämnades ett förnyat erbjudande med ändrade villkor.

Villkor (såsom de slutligen bestämts)

För varje aktie i Proventus av serie A eller B skulle erhållas dels 53,50 kr kontant, dels ett tvåårigt förlagsbevis om nominellt 21,50 kr med en årlig ränta på 15,30 % (Welo I), dels ett räntelöst förlagsbevis om nominellt 6 kr med återbetalning den 31 december 1998 (Welo II).

Courtage skulle inte erläggas.

Anmälan om accept skulle, som det slutligen bestämts, ske under tiden 12 april - 12 maj 1995.

Övriga villkor

Som ytterligare villkor uppställdes att erbjudandet accepterades i sådan utsträckning att Weil skulle bli ägare till mer än 90 % av aktierna och röstetalet i Proventus, dock med rätt för Weil att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning. Förvärvet fick inte heller, enligt Weil, helt eller delvis omöjliggöras eller väsentligen försvåras till följd av omständighet utanför Weils kontroll.

Återkallelse av gjorda accepter skulle kunna ske innan offentliggörande skett av att förbehåll om 90 % anslutning uppfyllts, dock senast vid anmälningstidens utgång.

Det har upplysts att Weil den 10 maj 1995 offentligt tillkännagav att erbjudandet hade accepterats i sådan utsträckning att Weils innehav översteg 90 % och att bolaget beslutat att fullfölja erbjudandet.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Proventus

Avyttringspriset bör beräknas med utgångspunkt i den kontanta ersättningen samt värdet på förlagsbevisen vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal. Denna tidpunkt bör, med hänsyn till de i erbjudandet uppställda villkoren, anses vara den 10 maj 1995.

Då det inte förelåg noteringar av kurser på förlagsbevisen vid tidpunkten för avyttringen, bör avyttringspriset beräknas med utgångspunkt i de därefter först noterade betalkurserna.

Värdet av Welo I kan under sådana förhållanden uppskattas till (0,97 x 21,50) = 20,85 kr.

Värdet av Welo II kan på motsvarande sätt uppskattas till (0,50 x 6 )= 3 kr.

Avyttringspriset bör således beräknas till (53,50 + 20,85 + 3) = 77,35 kr per aktie.

2. Anskaffningsvärde för förlagsbevisen

Anskaffningsvärdet på förlagsbevisen bör beräknas på det sätt som redovisats under punkt 1 ovan.

Anskaffningsvärdet för Welo I bör då anses uppgå till 20,85 kr.

Anskaffningsvärdet för Welo II bör på motsvarande sätt anses uppgå till 3 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1996 års taxering.