Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:37

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Owell Svenska AB mot aktier m.m. i WM-data AB.

Styrelsen för WM-data AB beslutade den 22 maj 1995 att offentligt erbjuda aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Owell Svenska AB (Owell) att överlåta sina aktier respektive teckningsoptioner till WM-data.

Villkor

Överlåtelse av aktier skulle kunna ske enligt följande två alternativ.

Alternativ 1

För varje tjugofemtal (25) aktier i Owell skulle erhållas tjugoen (21) nyemitterade aktier av serie B i WM-data.

Alternativ 2

För varje tvåtal (2) aktier i Owell skulle erhållas en (1) nyemitterad aktie av serie B i WM-data samt 112 kr kontant.

För varje teckningsoption 1991/96 skulle erhållas 69 kr kontant.

Anmälan om accept skulle ske under tiden 26 juni - 17 juli 1995.

Courtage skulle inte erläggas.

Övriga villkor

Som ytterligare villkor uppställdes att WM-data skulle erhålla mer än 90 % av aktierna och röstetalet i Owell, dock med rätt för WM-data att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning. Samgåendet fick inte heller, enligt WM-datas bedömning, helt eller delvis omöjliggöras eller väsentligen försvåras till följd av omständighet utanför WM-datas kontroll.

Återkallelse av gjorda accepter skulle kunna ske innan offentliggörande skett av att förbehåll om 90 % anslutning uppfyllts, dock senast kl. 15.00 den sista dagen för anmälan.

I pressmeddelande den 20 juli 1995 tillkännagav WM-data att erbjudandet hade accepterats i sådan utsträckning att WM-datas innehav översteg 90 % och att bolaget beslutat att fullfölja erbjudandet.

Allmänt

Generellt sett gäller att den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. På motsvarande sätt utgör marknadsvärdet på den överlåtna egendomen anskaffningsvärde förden erhållna.

Enligt 27 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall emellertid skattepliktig intäkt inte anses uppkomma vid byte av aktier i vissa fall. I sådana fall övergår anskaffningsvärdet för aktierna i Owell till de erhållna aktierna i WM-data och aktualiseras först när de tillbytta aktierna säljs.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Owell

Under förutsättning att realisationsvinstberäkning skall ske, bör avyttringspriset beräknas med utgångspunkt i värdet på en aktie i WM-data vid den tidpunkt då ett för båda parter bindande avtal förelåg. Denna tidpunkt bör, med hänsyn till de i erbjudandet uppställda villkoren, anses vara den 20 juli 1995. Denna dag var lägsta noterade betalkurs för en aktie i WM-data 229 kr.

Alternativ 1

Vid angivna förhållanden bör varje aktie i Owell anses avyttrad för (229 x 21) / 25 = 192,36 kr.

Alternativ 2

På motsvarande sätt bör varje aktie i Owell anses avyttrad för (229 / 2 + 112 / 2) = 170,50 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i WM-data

Den erhållna egendomen bör anses förvärvad till ett pris som motsvarar samma egendoms värde vid förvärvstidpunkten. Priset bör beräknas med utgångspunkt i de grunder som redovisats under punkt 1 ovan.

I båda alternativen bör anskaffningsvärdet för varje aktie i WM-data beräknas till 229 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1996 års taxering.