Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:12

OBS! Dessa rekommendationer har ersatts av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:28 som tillämpas fr.o.m. den 3 december 2004.

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om anstånd med att lämna skattedeklaration och med inbetalning av skatter och avgifter, som skall redovisas i sådan deklaration

Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. om anstånd med att lämna skattedeklaration och med inbetalning av skatter och avgifter, som skall redovisas i sådan deklaration.

För fråga om anstånd med inbetalning av skatt i övriga fall se RSV:s rekommendationer m.m. (RSV S 1998:13).

1 Inledning

Skattebetalningslagen (1997:483), SBL, trädde i kraft den 1 november 1997. SBL ersätter uppbördslagen (1953:272) och lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare. Den ersätter dessutom de nuvarande förfarandebestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200) och bestämmelserna om redovisning och betalning av skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Den nya lagen tillämpas, när det gäller skatter och avgifter som skall redovisas i skattedeklaration, från och med redovisningsperioden januari 1998.

Bestämmelserna om anstånd med att lämna skattedeklaration och om anstånd med betalning av belopp som skall redovisas i denna finns i 10 kap. 24 § och 17 kap. 1 § SBL.

Med arbetsgivaravgift avses i dessa rekommendationer m.m. även sådan särskild löneskatt och allmän löneavgift som en arbetsgivare är skyldig att betala enligt 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

2 Allmänt om lagstiftningen m.m.

Redovisning

Från och med 1998 skall mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt redovisas i en skattedeklaration. Vilka uppgifter en skattedeklaration skall innehålla framgår av 10 kap. 17 § SBL. Skattedeklarationen ersätter mervärdesskattedeklarationen samt uppbördsdeklarationen för arbetsgivaravgift och avdragen skatt.

När en skattedeklaration skall lämnas framgår av 10 kap. 18-23 §§ SBL.

Betalning

När avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som skall redovisas i en skattedeklaration skall ha betalats framgår av 16 kap. 4 § SBL.

Den första inbetalningen i skattekontosystemet skall ske i februari 1998. Inbetalda belopp avräknas mot de totala debiteringarna på kontot och inte mot en viss skatt eller avgift. Inbetalningar måste göras i sådan tid att bokföring på skattemyndighetens särskilda konto för skatteinbetalningar sker senast på förfallodagen.

3 Redovisning i mer än en skattedeklaration

Redovisning för all verksamhet skall ske i en och samma skattedeklaration. Om det finns särskilda skäl får skattemyndigheten besluta att viss verksamhet skall redovisas för sig (10 kap. 28 § SBL). Sådana särskilda skäl kan uppstå t.ex. om någon skall representera ett enkelt bolag eller ett partrederi (prop.1996/97:100 s. 575).

Representanten får i dessa fall ett särskilt skattekonto som är knutet till representantskapet (3 kap. 5 § andra stycket, jämförd med 10 kap. 28 § och 23 kap. 3 § SBL samt prop. 1996/97:100 s. 531).

4 Redovisning i form av elektroniskt dokument

Efter särskilt medgivande från RSV eller skattemyndighet som RSV bestämmer får skattedeklaration lämnas i form av ett elektroniskt dokument (10 kap. 26 § SBL).

5 Anstånd med att lämna skattedeklaration och med betalning

Om det finns särskilda skäl, får skattemyndigheten bevilja anstånd med att lämna skattedeklaration. Ansökan om anstånd skall ha kommit in till skattemyndigheten senast den dag då deklarationen skulle ha kommit in (10 kap. 24 § SBL).

Har skattemyndigheten beviljat anstånd med att lämna skattedeklaration får myndigheten också bevilja anstånd med betalning av det belopp som skall redovisas i deklarationen (17 kap. 1 § SBL).

Rekommendationer:

Ansökan om anstånd med att lämna skattedeklaration bör lämnas skriftligen. I undantagsfall kan en ansökan som görs per telefon i rätt tid kunna godtas, om skriftlig ansökan därefter omedelbart sänds in.

En förutsättning för anstånd bör vara att sökanden kan visa att det på grund av särskilda omständigheter föreligger hinder att lämna deklarationen i tid. Skattemyndighetens bedömning bör vara restriktiv. Anstånd med att lämna skattedeklaration bör beviljas endast för en redovisningsperiod i sänder och inte omfatta längre tidsperiod än två veckor.

En deklarationsskyldig som fått anstånd med att lämna skattedeklaration skall inte ha en ovillkorlig rätt att också få anstånd med hela den motvarande skattebetalningen. Tvärtom skall skattemyndigheten som ett villkor för att bevilja anstånd med deklarationen kunna föreskriva att en delbetalning skall göras med ett beräknat skattebelopp vilket så nära som möjligt överensstämmer med det definitiva beloppet inom den tid som normalt gäller för betalningen. Kan någon sådan beräkning inte göras bör en schablonregel användas. Det kan t.ex. gälla ett belopp som motsvarar genomsnittet av inbetalda belopp de tre senaste inbetalningsmånaderna (prop. 1996/97:100 s. 611)

Rekommendationer:

När ett beslut om anstånd med att lämna skattedeklaration har förenats med villkor om betalning bör deklarationsanståndet kunna omfatta något längre tidsperiod än annars, dock normalt ej längre tid än en månad.

5.1 Skäl för anstånd

5.1.1 Sjukdom eller olyckshändelse

Särskilda skäl att bevilja anstånd med att lämna skattedeklaration kan föreligga om ansvarig tjänsteman hos företaget drabbats av sjukdom eller olyckshändelse (prop. 1996/97:100 s. 573)

Rekommendationer:

Anstånd bör beviljas endast om problemen uppstått i nära anslutning till att redovisning skall ske och när den deklarationsskyldige saknar möjlighet att omedelbart få fram någon ersättare som kan upprätta deklarationen.

Sjukdom eller olyckshändelse som drabbat ansvarig tjänsteman kan motivera att anstånd beviljas även med betalningen. Om det är möjligt bör dock betalning ske med ett ungefärligt belopp.

5.1.2 Datorfel

Datorfel i egen anläggning eller hos ett anlitat serviceföretag i nära anslutning till att deklarationen skall lämnas kan utgöra skäl för anstånd med att lämna skattedeklaration (prop.1996/97:100 s. 573).

Rekommendationer:

När skattemyndigheten beviljar anstånd med att lämna skattedeklaration i sådana fall bör föreskrivas att betalning skall ske med ett belopp som så nära som möjligt kan beräknas överensstämma med det definitiva beloppet.

5.1.3 Övriga omständigheter

Rekommendationer:

Övriga omständigheter som bör kunna motivera anstånd med att lämna skattedeklaration och dessutom med betalning är bl.a. strejk samt brand eller inbrott, där handlingar har förstörts eller kommit bort.

5.2 Skäl som inte bör föranleda anstånd

5.2.1 Bristande betalningsförmåga

Rekommendationer:

Brist på likvida medel bör inte anses utgöra skäl för anstånd med att lämna skattedeklaration och inte heller med betalning.

Den deklarationsskyldige bör uppmanas att lämna skattedeklaration i tid för att undgå förseningsavgift samt att betala så mycket som möjligt för att reducera kostnadsräntan.

Tillfälliga betalningsproblem kan i vissa speciella situationer utgöra skäl för anstånd med inbetalning av skatter och avgifter som skall redovisas i en skattedeklaration på annan grund (prop. 1996/97:100 s. 422 och 423), se RSV:s rekommendationer m.m. (RSV S 1998:13) om anstånd med inbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

5.2.2 Semester

Rekommendationer:

Semester bör inte anses utgöra skäl för anstånd med att lämna skattedeklaration eller med betalning. Det bör kunna anses ingå i ett företags planering att ta hänsyn till detta så att redovisning i deklaration och betalning kan ske i rätt tid.

6 Redovisning i annan ordning m.m.

6.1 Arbetsgivaravgifter

Om det finns särskilda skäl, får skattemyndigheten gå med på att en arbetsgivare som är bosatt utomlands eller är en utländsk juridisk person som saknar fast driftställe här i landet, redovisar arbetsgivaravgifter på något annat sätt eller vid någon annan tidpunkt än vad som annars är föreskrivet (10 kap. 12 § SBL).

Med särskilda skäl avses bl.a. betydande praktiska problem att lämna skattedeklaration och att betala arbetsgivaravgifter varje månad (prop 1996/97:100 s. 568).

Rekommendationer:

Redovisning och betalning bör inte få ske senare än den 17 januari året efter beskattningsåret.

Beslut, som kan avse såväl redovisning som betalning, meddelas efter skriftlig ansökan.

6.2 Säsongsredovisning

Den som är registrerad enligt 3 kap. 1 § SBL men som för någon period inte skall vara skyldig att redovisa skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter i skattedeklaration och har upplyst skattemyndigheten om detta skall inte behöva lämna någon skattedeklaration för de aktuella perioderna. Upplysningen skall lämnas skriftligen. Detta gäller inte den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt utom i de fall mervärdesskatten skall redovisas i självdeklarationen (prop. 1996/97:100 s. 568 och 569).

7 Omprövning/Överklagande

En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut som avses i dessa rekommendationer m.m. skall ha kommit in till skattemyndigheten inom två månader från den dag då sökanden/klaganden fick del av beslutet (21 kap. 5 §, 22 kap. 4 § SBL).

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas från och med redovisningsperioden januari 1998 och ersätter RSV:s anvisningar m m (RSV Du 1987:5) om arbetsgivares redovisning av arbetsgivaravgift och avdragen skatt; m m.