Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:23

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Trelleborg AB:s utdelning av aktier i Boliden Limited

Vid ordinarie bolagsstämma i Trelleborg AB (Trelleborg) den 22 april 1999 beslutades att dela ut dels två (2) kr per aktie, dels Trelleborgs befintliga aktieinnehav i Boliden Limited (Boliden) i förhållande till respektive aktieägares innehav av aktier i Trelleborg. Boliden har sitt säte i Kanada och aktierna i bolaget är sedan ett antal år inregistrerade vid börs där.

Villkor

För varje aktie i Trelleborg, oavsett aktieslag, skulle erhållas - förutom kontant belopp - 0,3908 aktie i Boliden.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Boliden skulle vara den 27 april 1999.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktie i annat bolag är att likställa med utdelning. Utdelningsvärdet utgörs av aktiens marknadsvärde när den blivit tillgänglig för lyftning. Har därutöver kontant belopp erhållits, skall summan av förmånsvärdet och den kontanta utdelningen normalt beskattas såsom inkomst av kapital.

Det har uppgetts att aktierna i Boliden blivit tillgängliga för lyftning den 3 maj 1999. Aktiernas lägsta betalkurs noterades denna dag hos Stockholms Fondbörs till 16,50 kr.

Egendom, som utan vederlag erhålles såsom utdelning, bör anses anskaffad till ett pris som motsvarar samma egendoms värde vid den tidpunkt egendomen blivit tillgänglig för lyftning beräknad på sätt framgår ovan.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Utdelningsvärde för del av aktie i Boliden

Utdelningsvärdet för 0,3908 aktie i Boliden bör bestämmas med ledning av lägsta betalkurs vid den tidpunkt aktien blivit tillgänglig för lyftning, dvs. 6,45 kr (0,3908 x 16,50).

2. Anskaffningsvärde för en aktie i Boliden

Varje aktie i Boliden bör anses anskaffad för 16,50 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.