Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:34

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i ABB AB mot aktier i ABB Ltd

Styrelserna för ABB Asea Brown Boveri Ltd i Schweiz, ABB AB i Sverige och ABB AG i Schweiz offentliggjorde den 4 februari 1999 att de enhälligt föreslog införandet av en ny aktiestruktur med endast ett aktieslag för ABB.

Aktieägarna i ABB AB erbjöds att byta sina aktier mot nyemitterade aktier i ABB Ltd.

Villkor

För varje aktie av serie A eller B i ABB AB erbjöds 0,1599308 aktie i ABB Ltd.

De aktieägare som önskade acceptera erbjudandet skulle under tiden den 31 mars 1999 - 26 maj 1999 lämna in en anmälningssedel. Courtage skulle inte erläggas.

Om innehavet av aktier i ABB AB inte berättigade till helt antal aktier i ABB Ltd, skulle överskjutande andelar sammanläggas med andra aktieägares andelar för gemensam försäljning.

ABB Ltd förbehöll sig rätten att förlänga anmälningsperioden liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

Följande villkor skulle vara uppfyllda för erbjudandets genomförande.

1. Erbjudandet skulle accepteras i sådan utsträckning att ABB Ltd blev ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i ABB AB och ABB AG representerande mer än 90 procent av det sammanlagda röstetalet i både ABB AB och ABB AG. ABB Ltd förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.

2. Erforderliga tillstånd skulle erhållas från berörda svenska och andra myndigheter.

3. Erbjudandet till aktieägarna i ABB AB inte, enligt ABB Ltd:s bedömning, före tillkännagivandet av att erbjudandet fullföljdes, helt eller delvis omöjliggjordes eller väsentligen försvårades till följd av lagstiftning, domstolsbeslut, myndighetsåtgärd eller annan liknande omständighet som inträffat eller kunde förväntas inträffa i Schweiz, Sverige eller annat land eller till följd av annan omständighet utanför ABB Ltd:s kontroll.

För varje aktie som anmäldes till byte skulle registreras ett depåbevis på aktieägarens VP-konto. Under anmälningsperioden och fram till offentligggörandet av att erbjudandet fullföljdes representerade depåbevisen rätt till anmälda aktier i ABB AB, innefattande rätten till återkallelse av gjord accept.

Övrigt

Under anmälningsperioden (den 5 maj 1999) beslöts en förlängning av anmälningstiden t.o.m. den 15 juni 1999. Den 21 juni 1999 offentliggjordes att samtliga villkor för erbjudandet uppfyllts och att erbjudandet därmed fullföljdes.

Samtidigt, dvs. den 21 juni 1999, erbjöds de aktieägare som ännu inte utnyttjat erbjudandet möjlighet att acceptera detta genom att lämna in anmälningssedel fram till och med den 24 juni 1999. De aktieägare som lämnat in anmälan under under denna period hade möjlighet att återkalla denna senast den 24 juni 1999.

Allmänt

Generellt sett gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen vid avyttringstidpunkten. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för en aktie i ABB AB bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier och andelar därav, som erhållits i ABB Ltd. Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal. Med hänsyn till att accept kunde lämnas vid två olika tillfällen under den aktuella tidsperioden, får avyttringstidpunkten bestämmas med ledning av villkoren för envar tidsperiod.

Det ursprungliga erbjudandet löpte fram till och med den 26 maj 1999, men förlängdes dessförinnan, varvid sista dag för anmälan under den förlängda anmälningsperioden var den 15 juni 1999. De aktieägare som lämnade in sina anmälningssedler under perioden den 31 mars - 15 juni 1999 bör anses ha avyttrat sina aktier den 21 juni 1999, då det offentliggjordes att samtliga villkor för erbjudandet uppfyllts och att erbjudandet därmed fullföljdes.

Den 21 juni 1999 förnyades erbjudandet med sista anmälningsdag den 24 juni 1999. De aktieägare som lämnade in sina anmälningar under denna period hade möjlighet att återkalla anmälan till och med sista dagen för anmälan. Eftersom samtliga aktieägare som anmälde sig under denna period hade rätt att återta sina anmälningar förelåg ett för parterna bindande avtal först den 24 juni 1999.

Under sådana omständigheter förelåg två avyttringstidpunkter, den 21 juni respektive den 24 juni 1999.

De nya aktierna i ABB Ltd noterades på Stockholms Fondbörs först den 22 juni 1999, varvid lägsta betalkurs utgjorde 750 kr. För varje aktie i ABB AB erhölls 0,1599308 aktie i ABB Ltd varför de aktier som anmäldes under perioden den 31 mars till och med den 15 juni 1999 bör anses avyttrade för 119,95 kr (750 x 0,1599308). Den 24 juni 1999 var lägsta betalkurs för en aktie i ABB Ltd 793 kr. Avyttringspriset för de aktier som anmäldes under perioden den 22 juni till och med den 24 juni 1999 bör beräknas till 126,82 kr (793 x 0,1599308).

De som accepterat erbjudandet skall i sina deklarationer lämna en realisationsvinstberäkning.

Enligt lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, skall emellertid uppskov med beskattning av realsationsvinst ske om vissa villkor är uppfyllda. Det har upplysts att förutsättningarna i detta fall är sådana att lagen är tillämplig. De som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B.

De erhållna aktierna i ABB Ltd bör anses anskaffade till aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten. Värdet bör därvid bestämmas enligt de grunder som redovisas ovan, dvs.lägsta betalkurs för ABB Ltd-aktien vid respektive dag för bindande avtal.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i ABB AB

Har accept skett under perioden den 31 mars - 15 juni 1999, bör en aktie i ABB AB anses ha avyttrats för 119,95 kr.

Har accept skett under perioden den 21 juni - 24 juni 1999, bör en aktie i ABB AB anses ha avyttrats för 126,82 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i ABB Ltd

Har aktie i ABB Ltd erhållits på grund av att anmälan om byte lämnats under perioden den 31 mars - 15 juni 1999, bör anskaffningsvärdet anses utgöra 750 kr.

Har aktie i ABB Ltd erhållits på grund av att anmälan om byte lämnats under perioden den 21 juni - 24 juni 1999, bör anskaffningsvärdet anses utgöra 793 kr.

____________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.