På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:47

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Trustor AB i likvidation

Vid ordinarie bolagsstämma i Trustor i likvidation AB (Trustor) den 23 februari 2000 beslutades om en uppdelning av aktier och nedsättning av det egna kapitalet genom inlösen av aktier.

Villkor

För varje aktie i Trustor skulle erhållas nio (9) inlösenaktier.

Varje inlösenaktie skulle berättiga till att erhålla ett belopp om 6,50 kr.

Sista dag för handel med aktier i Trustor före uppdelning skulle vara den 29 februari 2000.

Första dag för handel med aktier i Trustor efter uppdelning skulle vara den 1 mars 2000.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Av förhandsbesked från skatterättsnämnden den 31 augusti 1999, dnr. 115-99/DI samt den praxis som utformats efter Regeringsrättens dom RÅ 1997 ref. 43 i mål om förhandsbesked framgår följande. Inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall inte anses vara av samma slag som övriga aktier. Det sammantagna anskaffningsvärdet för samtliga aktier omedelbart före avskiljandet skall fördelas på inlösenaktier och övriga aktier. Fördelningen skall ske med utgångspunkt i marknadsvärdena vid avskiljandet. Således skall inlösenaktierna anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt som inlösenaktiernas värde utgör av värdet på de odelade aktierna. Anskaffningsvärdet på kvarvarande aktier skall minskas i motsvarande utsträckning. Vid sådant förhållande bör den första noteringen på inlösenaktierna jämföras med noteringen på aktierna sista dag de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Den 29 februari 2000 förelåg ingen handel med aktier i Trustor på OM Stockholmsbörsen. Den sista dag aktien handlades och noterades före uppdelning var i stället den 25 februari 2000. Emellertid hade handeln med aktien före uppdelningen både sporadisk omsättning och oregelbunden kurssättning. Under sådana omständigheter bör medianvärdet av lägsta betalkurser de sista fem dagarna före uppdelningen (den 21 – 25 februari 2000) ligga till grund för fördelningen. Medianvärdet för dessa dagar var 60,50 kr.

Noteringar för handel med inlösenaktier förelåg först den 7 mars 2000. Även här bör fördelningstalet beräknas med ledning av lägsta betalkurser under de första fem dagarna inlösenaktien var föremål för handel (den 7 – 13 mars 2000). Medianvärdet för dessa dagar var 6 kr.

Vid fördelning av anskaffningsvärdet måste beaktas att en ursprunglig aktie genererade nio inlösenaktier. Därför skall det sammantagna värdet av nio inlösenaktier jämföras med värdet av den ursprungliga aktien före uppdelningen. Vid sådant förhållande bör 89 procent (9 x 6 : 60,50) av aktiens genomsnittliga anskaffningsvärde belöpa på nio inlösenaktier och 11 procent på kvarvarande aktie i Trustor.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Trustor bör 11 procent hänföras till kvarvarande aktier och 89 procent till inlösenaktier.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Trustor uppgår till 50 kr, övergår 44,50 kr (89 procent av 50 kr) till 9 inlösenaktier, dvs. 4,94 kr per inlösenaktie. Återstående genomsnittligt anskaffningsvärde för kvarvarande aktie blir då 5,50 kr.

_______________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.