Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:53

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av G & L Beijer AB:s utdelning av aktier i Beijer Electronics AB

Vid ordinarie bolagsstämma den 12 april 2000 i G & L Beijer AB (G & L Beijer) beslutades att dela ut bolagets hela innehav av aktier i dotterbolaget Beijer Electronics AB (Beijer Electronics) till aktieägarna.

För varje A- eller B-aktie i G & L Beijer skulle erhållas en aktie i Beijer Electronics.

Avstämningsdag för utdelning av aktierna skulle vara den 6 juni 2000.

Aktierna i G & L Beijer skulle noteras exklusive rätt att erhålla aktier i Beijer Electronics från och med fredagen den 2 juni 2000. Sista dag för handel med aktier i G & L Beijer inklusive rätt till utdelning av aktier i Beijer Electronics skulle vara onsdagen den 31 maj 2000.

Någon kontant utdelning skulle inte utbetalas i samband med utdelning av aktierna.

Allmänt

Förmån för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt de numera upphävda bestämmelserna i 3 § 7 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), som alltjämt är tillämpliga vid 2001 års taxering, är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. I skrivelse, daterad den 6 april 2000, dnr 4055-00/120, har Riksskatteverket gjort bedömningen att - med hänsyn till de uppgifter som lämnats av G & L Beijer - förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning är uppfyllda. Det innebär att utdelningen av aktier i Beijer Electronics inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt de numera upphävda bestämmelserna i 27 § 2 mom. SIL, som alltjämt är tillämpliga vid 2001 års taxering, som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Beijer Electronics anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i G & L Beijer som svarar mot förändringen av marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Beräkning

Den sista dagen för handel med aktier i G & L Beijer med rätt till utdelning av aktier i Beijer Electronics var den 31 maj 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 136 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 2 juni 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 64 kr. Med anledning härav bör av anskaffningsvärdet 47 procent (64:136) hänföras till aktie i G & L Beijer och 53 procent till aktie i Beijer Electronics.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i G & L Beijer bör 47 procent hänföras till dessa aktier och 53 procent till aktier i Beijer Electronics.

________________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.