På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:60

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Naturkompaniet AB mot aktier i Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB

Styrelsen för Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB (Friluftsbolaget) beslutade den 17 mars 2000 att lämna ett erbjudande till aktieägarna i Naturkompaniet AB (Naturkompaniet) att överlåta sina aktier mot kontanter eller mot nyemitterade aktier i Friluftsbolaget.

Erbjudandet

För varje aktie i Naturkompaniet erbjöds antingen
- fyra (4) nyemitterade aktier i Friluftsbolaget eller
- 50 kr kontant.

Anmälan om accept skulle ske under perioden den 14 april - 5 maj 2000. Tiden utsträcktes före anmälningstidens utgång till den 16 maj 2000.

Villkor

Erbjudandet saknade villkor.

Bolagsstämman i Friluftsbolaget skulle fatta beslut om sådan riktad nyemission som erfordrades för fullgörandet av erbjudandet.

Allmänt

Generellt gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för aktier i Naturkompaniet bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier och andelar därav, som erhållits i Friluftsbolaget. Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal, d.v.s. vid tidpunkten för aktieägarnas accept. Denna tidpunkt har inträffat mellan den 14 april och den 16 maj 2000.

Enligt den numera upphävda lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, som är tillämplig även vid 2001 års taxering, kan uppskov med beskattning av realisationsvinst ske om vissa villkor är uppfyllda. Det har upplysts att förutsättningarna i detta fall är sådana att lagen är tillämplig. De som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B.

De erhållna aktierna i Friluftsbolaget bör anses anskaffade för aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Beräkningen

Avyttringspriset för aktie i Naturkompaniet bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier i Friluftsbolaget vid den tidpunkt erbjudandet accepterades. Om aktieägare inte kan visa vilken dag han accepterade erbjudandet, bör avyttringspriset beräknas med utgångspunkt i medianvärdet av de lägsta noterade betalkurserna på aktier i Friluftsbolaget under den tid erbjudandet kunde accepteras.

Detta medianvärde var 13:75 kr. Avyttringspriset för en aktie i Naturkompaniet bör därför beräknas till 55 kr (4 x 13:75).

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Naturkompaniet

Om avyttringspriset inte kan visas bör varje aktie i Naturkompaniet anses avyttrad för 55 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i Friluftsbolaget

Anskaffningsvärdet för en aktie i Friluftsbolaget som erhållits på grund av aktieinnehav i Naturkompaniet bör beräknas till 13:75 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.