På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:64

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Swedish Match AB

Ordinarie bolagsstämma i Swedish Match AB (Swedish Match) beslutade den 27 april 2000 att erbjuda aktieägarna i Swedish Match inlösen av aktier.

Villkor

För varje aktie skulle erhållas en inlösenrätt.

14 inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie.

Inlösenbeloppet skulle vara 35 kr per aktie.

Sista dag för handel i Swedish Match-aktier inklusive rätt att erhålla inlösenrätter skulle vara den 27 april 2000.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i inlösenförfarandet samt rätt till kontant utdelning om 1,35 kr skulle vara den 3 maj 2000.

Handel med inlösenrätter skulle ske under perioden 8 - 30 maj 2000.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Av Regeringsrättens dom RÅ 1997 ref. 43 i mål om förhandsbesked framgår följande. Inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Vid sådant förhållande skall den första noteringen på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna sista dagen de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Sista dagen för handel med aktier inklusive rätt till inlösenrätter var den 27 april 2000. Denna dag var lägsta betalkurs för aktier i Swedish Match 26,90 kr.

Första dagen för handel med inlösenrätter var den 8 maj 2000. Denna dag var lägsta betalkurs för inlösenrätter 0,65 kr.

Vid fördelning av det gemensamma anskaffningsvärdet skall samtidig kontant utdelning om 1,35 kr per aktie beaktas. Av aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde belöper således 2,54 procent (0,65 : [26,90-1,35]) på inlösenrätter. Beloppet bör avundas till närmas högre ental, dvs. tre (3) procent. Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Swedish Match bör 97 procent hänföras till dessa aktier och 3 procent till inlösenrätter.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Swedish Match blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med tre (3) procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av fjorton (14) inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Swedish Match uppgår till 50 kr, övergår 1,50 kr (3 procent av 50 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 48,50 kr. För inlöst aktie tillkommer värdet av 14 inlösenrätter, i detta fall 21 kr (14 x 1,50 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 69,50 kr (48,50 + 21).
Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir således 48,50 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.