Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om förberedelsearbetet inför 2005 års
allmänna fastighetstaxering av
lantbruksenheter;
RSFS 2003:21
Fastighetstaxering
Utkom från trycket
den 25 juni 2003
beslutade den 16 juni 2003.

   Riksskatteverket beslutar med stöd av 19 kap. 1 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

Riktvärdekartas innehåll m.m.

1 §   Med riktvärdekarta avses karta (kartbild) på vilken anges gränserna mellan värdeområden för en eller flera typer av värderingsenheter samt de förteckningar över riktvärdeangivelser, andra bestämmelser, förtydliganden m.m. som skall gälla inom värdeområdet.

2 §   En riktvärdekarta omfattar utöver kartbilden även till denna ansluten dekal och beskrivning med däri antecknade riktvärdeangivelser, andra bestämmelser, förtydliganden m.m.

3 §   En riktvärdekarta skall utformas på sådant sätt och upprättas på sådant kartunderlag att det entydigt framgår till vilket värdeområde varje värderingsenhet hör och vilka riktvärdeangivelser, andra bestämmelser och förtydliganden som skall tillämpas inom varje värdeområde.

4 §   På en riktvärdekarta skall gränser för värdeområden utmärkas genom gränsmarkeringar. Olika slag av gränsmarkeringar, kompletteringar och förtydliganden till riktvärdeangivelserna på kartan samt sådana särskilda förutsättningar för riktvärdeangivelserna, som sägs i 5 §, skall anges på dekalen eller i beskrivningen till kartan. Dekal och beskrivning skall utformas enligt av Riksskatteverket fastställt formulär.

5 §   Om det för ett riktvärde förutsätts att annat än inom värdeområdet genomsnittliga förhållanden gäller för en värdefaktor, som skall tillämpas vid taxeringen, skall detta anges på riktvärdekartan.

6 §   I ett värdeområde får inte ingå delområden med så skilda värdenivåer att olika riktvärdeangivelser kan anges för delområdena.

Riktvärdekartor LS, J och SK; värdeområden och riktvärdeangivelser

7 §   Riktvärdekartor skall upprättas gemensamt för
   a) småhus och tomtmark till småhus ingående i lantbruksenhet (riktvärdekarta LS)
   b) ekonomibyggnad, åkermark och betesmark (riktvärdekarta J) och
   c) skogsmark och skogsimpediment (riktvärdekarta SK).

8 §   Riktvärdekartorna LS, J och SK innefattar besluten om indelning i värdeområden samt inom varje värdeområde riktvärdeangivelser och andra bestämmelser, förtydliganden m.m. för värderingen av lantbruksenheter.

9 §   För tomtmark och tomtmark till småhus skall tillämpad riktvärdekarta vid särskild fastighetstaxering 2004 läggas till grund vid indelningen i värdeområden.

10 §   Riktvärdekarta LS skall utvisa
    1. indelningen i värdeområden för småhus,
    2. indelningen i värdeområden för tomtmark till småhus,
    3. riktvärdeangivelserna och andra bestämmelser för beräkning av riktvärden för småhus och
    4. riktvärdeangivelserna och andra bestämmelser för beräkning av riktvärden för tomtmark.
   Ett värdeområde för tomtmark får omfatta endast ett län eller del av ett län. Ett värdeområde för småhus får omfatta endast ett värdeområde avseende tomtmark.

11 §   Riktvärdeangivelse för småhus skall upprättas för varje värdeområde för småhus och avse en värderingsenhet, bestående av ett småhus enligt 8 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), normhus.
   Riktvärdeangivelse för småhus skall för de tre klasserna av värdefaktorn byggnadskategori – friliggande hus, kedjehus m.m. och radhus – innefatta uppgift om vilken S-nivåfaktor och vilken SO-tabell L som skall gälla inom varje värdeområde.

12 §   Riktvärdeangivelse för tomtmark skall upprättas för varje värdeområde för tomtmark och avse en tomt på vilken brukningscentrum ligger.

   Riktvärdeangivelse för tomtmark inom ett värdeområde skall, om inte annat framgår av 13 §, för de tre klasserna av värdefaktorn typ av bebyggelse – tomtmark för friliggande hus, för kedjehus m.m. eller för radhus – innehålla uppgift om
   1. normaltomtens storlek i kvadratmeter,
   2. normaltomtens värde i kronor,
   3. korrektionsbelopp vid avvikelse från normaltomtens storlek i kronor per kvadratmeter,
   4. belägenhetsfaktorer för belägenhetsklasserna 1 och 2,
   5. VA-klass för normaltomten och
   6. korrigeringsbelopp i kronor per klass vid avvikelse från normaltomtens VA-klass.
   Korrigeringsbelopp avseende VA-klass enligt andra stycket 6 skall anges i hela 2 000-tal kronor.
   Om vägledande ortspriser saknas upprättas normaltomtens riktvärdeangivelse med ledning av i 1 kap. 35 b § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) föreskriven tomtvärdetabell.

13 §   Riktvärdekarta J skall utvisa
    1. indelningen i värdeområden för ekonomibyggnader,
    2. indelningen i värdeområden för åkermark och betesmark,
    3. i riktvärdeangivelse vilken E-nivåfaktor som gäller inom varje värdeområde för ekonomibyggnader samt
    4. i riktvärdeangivelse vilken J-nivåfaktor som gäller inom varje värdeområde för åkermark.
    Ett värdeområde för ekonomibyggnader får omfatta endast ett eller flera hela värdeområden för åkermark.
    Riktvärdekarta J skall upprättas för varje län.

14 §   Riktvärdekarta SK skall utvisa
    1. indelningen i värdeområden för skogsmark och skogsimpediment och
    2. i riktvärdeangivelsen vilken skogsnivåfaktor (SK-nivåfaktor) som gäller inom varje värdeområde.
    Riktvärdekarta SK skall upprättas för varje län.

Ortsprismaterial

15 §   Förslag till riktvärdeangivelser och andra bestämmelser, förtydliganden m.m. på riktvärdekartorna LS, J och SK skall bestämmas med utgångspunkt från köpeskillingar och likvider för representativa överlåtelser under åren 2001-2003 av hela eller delar av lantbruksenheter som enligt bestämmelserna i 1 A kap. fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199), efter däri föreskriven gallring och granskning, tagits in i Riksskatteverkets ortsprisregister. De köpeskillingar och likvider som erlagts skall även ligga till grund för provvärderingarna.

16 §   Med ledning av de representativa överlåtelserna av lantbruksenheter under åren 2001-2003, skall undersökas om marknadsvärdenivån för sådana enheter förändrats under perioden. Vid förändringar av marknadsvärdenivån skall prisutvecklingsfaktorer bestämmas så att köpeskillingarna och likviderna kan korrigeras att avse den marknadsvärdenivå som i genomsnitt gällde under år 2003. Om prisutvecklingen varit väsentligt olika inom skilda regioner eller för olika slags egendom, skall prisutvecklingsfaktorerna differentieras med avseende på dessa skillnader.
   Vid bestämning av 2003 års marknadsvärdenivå skall följande vikter användas.
   - Köp ingångna 2001: vikt 0,6,
   - köp ingångna 2002: vikt 0,8, och
   - köp ingångna 2003 vikt 1,0.

Provvärdering

17 §   Under förberedelsearbetet skall provvärdering ske för kontroll av vilken taxeringsvärdenivå som uppnås vid tillämpning av föreslagna indelningar i värdeområden och riktvärdeangivelser. Provvärderingen skall göras utifrån de förslag till riktvärdekartor som Lantmäteriverket skall lämna enligt 30, 32 och 34 §§ och de förslag till riktvärdekartor som Riksskatteverket och skattemyndigheten beslutar. Den provvärdering som sker enligt 18 § betecknas kontrollvärdering.
   Till grund för provvärderingen skall ligga de representativa överlåtelserna som anges i 15 §. Utöver den kontroll, som föreskrivs i första stycket, skall vid provvärderingen även göras en analys av de prisutvecklingsfaktorer som tillämpats vid beräkningarna. Härvid skall taxeringsvärdenivåer och spridning anges för 2001, 2002 och 2003.
   Provvärdering skall ske för varje värdeområde och omfatta det antal provvärderingsobjekt inom området som bedöms erforderligt med hänsyn till områdets omfattning. Om antalet provvärderingsobjekt är för få eller saknas inom ett värdeområde, får provvärdering ske för ett provvärderingsområde. Det skall framgå av en särskild förteckning, som skall tas in i beskrivningen till riktvärdekartan, vilka värdeområden som tillsammans bildar ett provvärderingsområde. Varje provvärderingsområde skall ha ett särskilt nummer.

18 §   Vid provvärdering skall de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som riktvärdekartorna LS, J och SK leder till beräknas för sex olika grupper av lantbruksenheter. Beräkningarna skall avse lantbruksenheter eller delar därav som överlåtits genom köp eller frivilliga fastighetsregleringar och avse ett eller flera värdeområden på följande sätt. Beräkningarna A, B, C och D skall normalt omfatta minst 200 överlåtelser.
   a) Beräkning A skall omfatta samtliga överlåtelser där priset eller likviden till huvudsaklig del kan antas ha avsett skogsmark och skogsimpediment. Beräkningen skall göras för grupper av värdeområden för skogsmark och skogsimpediment. Särredovisning skall ske för överlåtelser avseende följande skogsarealklasser: upp till 29 hektar, 30-49 hektar, 50-200 hektar och över 200 hektar.
   b) Beräkning B skall omfatta samtliga överlåtelser där priset eller likviden till övervägande del kan antas ha avsett ekonomibyggnad, åkermark och betesmark. Beräkningen skall göras för grupper av värdeområden för åkermark och betesmark. Särredovisning skall ske för överlåtelser avseende följande åkerarealklasser: upp till 9 hektar, 10-29 hektar, 30-100 hektar och över 100 hektar.
   c) Beräkning C skall omfatta samtliga överlåtelser där priset eller likviden till övervägande del kan antas ha avsett småhus och tomtmark. Beräkningen skall göras för grupper av värdeområden för småhus. Särredovisning skall ske för överlåtelser avseende följande värdeklasser för delvärdet bostadsbyggnadsvärde: upp till 100 000 kronor, 101 000-200 000 kronor, 201 000-400 000 kronor, 401 000-800 000 kronor och över 800 000 kronor.
   d) Beräkning D skall omfatta samtliga överlåtelser. Beräkningen skall göras för grupper av värdeområden för åkermark och betesmark. Särredovisning skall ske för överlåtelser avseende följande typer av egendom: skogsdominerade taxeringsenheter, jordbruksdominerade taxeringsenheter, bostadsdominerade taxeringsenheter och övriga.
   e) Beräkning E skall omfatta samtliga överlåtelser. Beräkningen skall göras för varje län och kommun. Länsberäkningar skall särredovisas för följande typer av egendom: skogsdominerade taxeringsenheter, jordbruksdominerade taxeringsenheter, bostadsdominerade taxeringsenheter och övriga.

19 §   Kontrollvärderingen skall utöver redovisningen enligt 17 och 18 §§ innehålla förteckningar över de provvärderingsobjekt som legat till grund för beräkningarna. Förteckningarna skall upprättas per kommun och innehålla:
   a) identifikation, t.ex. fastighetsbeteckning,
   b) köpedatum,
   c) köpeskilling, justerad köpeskilling, prisutvecklingsfaktor, korrigerad köpeskilling och vikt för köpet,
   d) klassindelningsdata för värderingsenheterna,
   e) värden för värderingsenheterna, delvärden och taxeringsvärden enligt föreslagna riktvärdeangivelser och
   f) taxeringsvärdet dividerat med korrigerad köpeskilling (T/K).
   För varje värdeområde eller grupp av värdeområden skall dessutom genomsnittligt T/K redovisas.
   Vidare skall anges vilka överlåtelser som ingår i beräkningarna enligt
17 §.
   Redovisningen skall även innehålla en förteckning över de köp, som ingått i ortsprismaterialet men inte utnyttjats vid kontrollvärderingen. Grunderna för bortgallring skall anges i varje enskilt fall. Förteckningen skall upprättas per kommun.

Förslag till värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer, värdetabeller m.m.

20 §   Lantmäteriverket skall på sätt Riksskatteverket bestämmer till Riksskatteverket lämna preliminära förslag till värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer, värdetabeller m.m. Detta skall ske i första hand med utgångspunkt från den värderingsmetodik som tillämpades vid 1998 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter. Om Riksskatteverket finner skäl att överväga ändringar i värderingsmetodiken skall Lantmäteriverket även lämna förslag i denna del.
   Lantmäteriverkets förslag skall, om inte annat anges, lämnas till Riksskatteverket vid följande tidpunkter,
   1. förslag till ändrad värderingsmetodik m.m. som kräver ändringar i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) senast den 15 oktober 2003,
   2. förslag som kräver ändringar i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) senast den 19 december 2003,
   3. förslag till värden i tabell över storleksinverkan, SO-tabell L, FV-tabell L, E-tabeller, J-tabeller, skogstabell S och M samt SKI-tabell, upprättade på sätt framgår av 1 kap. 4 a, 7 a och b, 17, 19, 21 respektive 24 §§ fastighetstaxeringsförordningen senast den 19 december 2003,
   4. förslag som kan påverka innehållet i Riksskatteverkets föreskrifter enligt 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen senast den 1 januari 2004 och
   5. övriga förslag till allmänna råd om taxeringen och värdesättningen senast den 1 mars 2004.

21 §   För småhus ingående i lantbruksenhet skall klassindelningen av värdefaktorerna storlek, ålder, standard, byggnadskategori och värdeordning vara densamma som gäller övriga småhus.
   För värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden skall värdeinverkan i FV-tabell L undersökas.

22 §   För tomtmark ingående i lantbruksenhet skall klassindelningen av värdefaktorerna storlek, vatten och avlopp och typ av bebyggelse samt närhet till strand vara densamma som gäller för tomtmark för övriga småhus.
   För värdefaktorern fastighetsrättsliga förhållanden skall värdeinverkan undersökas.

23 §   För ekonomibyggnader skall Lantmäteriverket lämna förslag till
    1. klassindelning av värdefaktorerna för de olika byggnadskategorierna och
    2. andra bestämmelser för beräkning av riktvärden för ekonomibyggnader.
    I förslaget skall erforderliga E-nivåfaktorer anges.
    För åkermark och betesmark skall Lantmäteriverket lämna förslag till
    1. klassindelning av värdefaktorerna för åkermark och betesmark samt
    2. andra bestämmelser för beräkning av riktvärden för åkermark och betesmark.
    I förslaget skall erforderliga J-nivåfaktorer anges.

24 §   För skogsmark och skogsimpediment skall Lantmäteriverket lämna förslag till
   1. nivåanpassning av relationstabellerna för skog och skogsimpediment och
   2. andra bestämmelser för beräkning av riktvärden för skogsmark och skogsimpediment.
   I förslaget skall erforderliga SK-nivåfaktorer anges.

25 §   Skogsstyrelsen skall på sätt Riksskatteverket bestämmer till Riksskatteverket lämna förslag till ändrad värderingsmetodik, klassindelning av värdefaktorer m.m. beträffande skogsmark och skogsimpediment. Detta skall i första hand ske med utgångspunkt från den värderingsmetodik som tillämpades vid 1998 års allmänna fastighetstaxering av skogsmark och skogsimpediment. Förslagen skall lämnas till Riksskatteverket vid följande tidpunkter,
   1. förslag till ändrad värderingsmetodik som kräver ändringar i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) senast den 15 oktober 2003,
   2. förslag till relativa värden per hektar skogsmark och skogsimpediment senast den 3 november 2003,
   3. förslag som kräver ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) senast den 19 december,
   4. förslag som kan påverka innehållet i Riksskatteverkets föreskrifter enligt 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen senast den 1 januari 2004 och
   5. övriga förslag till allmänna råd om värdesättningen av skogsmark och skogsimpediment samt skogsbeskrivningar senast den 1 mars 2004.

26 §   För skogsmark och skogsimpediment skall Skogsstyrelsen lämna förslag till
   1. klassindelning av samtliga värdefaktorer för skogsmark och skogsimpediment,
   2. förteckningar över relativa värden per hektar för skogsmark och skogsimpediment och
   3. områdesvisa tabeller över procenttal för volymtillväxt som anges i 18 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen senast den 1 mars 2004.

27 §   För värdefaktorn kostnad skall Skogsstyrelsen närmare utreda om ändringar behövs av kostnadsklassificeringen med hänsyn till skogsbrukets modernisering och mekanisering samt om kostnadsklassificeringen kan förenklas.

28 §   Förslag till skogsbeskrivning skall upprättas för varje värdeområde för skogsmark och skogsimpediment. Beskrivningen skall för varje värdeområde innehålla föreskrift om normal kostnadsklass för värdeområdet samt uppgift om medelvärden för bonitet och virkesförråd och om procenttal för volymtillväxt.

Arbetet med riktvärdekartorna och provvärderingen

29 §   Lantmäteriverket skall senast den 15 februari 2004 till Riksskatteverket lämna preliminärt förslag till prisutvecklingsfaktorer och senast den 15 mars 2004 lämna slutligt förslag till prisutvecklingsfaktorer.

30 §   Lantmäteriverket skall senast den 1 oktober 2003 till Riksskatteverket lämna ett preliminärt förslag till värdeområdesindelning för skogsmark och skogsimpediment och senast den 1 mars 2004 till värdeområdesindelning för ekonomibyggnader, åkermark och betesmark.

31 §   Lantmäteriverket skall senast den 1 mars 2004 till skattemyndigheten lämna en förteckning över vid denna tidpunkt kända representativa överlåtelser av lantbruksenhet som föreslås som provvärderingsobjekt samt en förteckning över bortgallrade överlåtelser. Grunderna för gallringen skall redovisas i varje enskilt fall.
   Skattemyndigheten skall granska urvalet av provvärderingsobjekt och senast den 15 mars 2004 till Lantmäteriverket lämna uppgifter om valda provvärderingsobjekt.

32 §   Lantmäteriverket skall senast den 5 maj 2004 till skattemyndigheten och dess referensgrupper överlämna och redovisa ett förslag till riktvärdekarta LS och till Riksskatteverket överarbetade förslag till riktvärdekartorna J och SK. Till förslagen skall fogas redovisning av tillämpade provvärderingsområden och företagen provvärdering som visar de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som förslaget leder till. Beräkningarna skall redovisas på sätt som föreskrivs i 18 och 19 §§.

33 §   Lantmäteriverket skall senast den 30 maj 2004 till skattemyndigheten lämna sitt slutliga förslag till riktvärdekarta LS och till Riksskatteverket sina slutliga förslag till riktvärdekartorna J och SK. Till förslagen skall fogas beräkningar som visar de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som förslagen leder till. Beräkningarna skall redovisas på sätt som föreskrivs i 18 och 19 §§.

34 § Lantmäteriverket skall senast den 15 juni 2004 verkställa de ändringar som Riksskatteverket och skattemyndigheten bestämt av Lantmäteriverkets i 33 § angivna slutliga förslag till riktvärdekarta LS, J respektive SK och genomföra en kontrollvärdering enligt 18 och 19 §§.

Övrigt

35 § Vid sammanträde med skattemyndighetens referensgrupp skall protokoll föras.

36 §   Lantmäteriverket skall till skattemyndigheten överlämna den redovisning av kontrollvärderingen, som anges i 18 § och de förteckningar över köp som avses i 19 §. Redovisningen och förteckningarna ska förvaras hos skattemyndigheten.

37 § För varje lantbruksenhet skall Lantmäteriverket på sätt Riksskatteverket närmare bestämmer till Riksskatteverket senast den 16 juni 2004 lämna uppgift om till vilket värdeområde enhetens ekonomibyggnader, åkermark, betesmark, skogsmark, skogsimpediment och tomtmark hör.
Senast samma dag skall Lantmäteriverket till Riksskatteverket för varje värdeområde, som ingår i lantbruksenhet, lämna uppgift om föreslagna riktvärdeangivelser samt beskrivningar på sätt Riksskatteverket närmare bestämmer.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2005 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter.