Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om förberedelsearbetet inför 2006 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter;
SKVFS 2004:20
Fastighetstaxering
Utkom från trycket den 11 november 2004
beslutade den 4 november 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 19 kap. 9 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

Riktvärdekartas innehåll m.m.

1 §  Med riktvärdekarta avses karta (kartbild) på vilken anges gränserna mellan värdeområden för en eller flera typer av värderingsenheter samt förteckning över de riktvärdeangivelser, andra bestämmelser, förtydliganden m.m. som skall gälla inom värdeområdet.

2 §  En riktvärdekarta omfattar utöver kartbilden även till denna ansluten dekal och beskrivning med däri antecknade riktvärdeangivelser, andra bestämmelser, förtydliganden m.m.

3 §  En riktvärdekarta skall utformas på sådant sätt och upprättas på sådant kartunderlag att det entydigt framgår till vilket värdeområde varje värderingsenhet hör och vilka riktvärdeangivelser och andra bestämmelser som skall tillämpas inom varje värdeområde.

4 §  På en riktvärdekarta skall gränser för värdeområden utmärkas genom gränsmarkeringar. Olika slag av gränsmarkeringar, kompletteringar och förtydliganden till riktvärdeangivelserna på kartan samt sådana särskilda förutsättningar för riktvärdeangivelserna, som sägs i 5 §, skall anges på dekalen eller i beskrivningen till kartan. Dekal och beskrivning skall utformas enligt av Skatteverket fastställt formulär.

5 §  Förutsätter riktvärdet annat än inom värdeområdet genomsnittliga förhållanden för en värdefaktor, skall detta anges på riktvärdekartan.

6 §  I ett värdeområde får inte ingå delområden med så skilda värdenivåer att olika riktvärdeangivelser kan anges för delområdena.

Riktvärdekarta S; värdeområden och riktvärdeangivelser

7 §  Riktvärdekarta skall upprättas gemensamt för småhus och tomtmark för småhus ingående i småhusenhet (riktvärdekarta S).

8 §  Riktvärdekarta S innefattar Skatteverkets beslut om indelning i värdeområden samt inom varje värdeområde riktvärdeangivelser och andra bestämmelser, förtydliganden m.m. för värderingen av småhusen och tomtmarken.

9 §  Riktvärdekarta S skall utvisa

  1. indelningen i värdeområden för småhus,
  2. indelningen i värdeområden för tomtmark för småhus,
  3. riktvärdeangivelserna och andra bestämmelser för beräkning av riktvärden för småhus och
  4. riktvärdeangivelserna och andra bestämmelser för beräkning av riktvärden för tomtmark.

10 §  Ett värdeområde för tomtmark får omfatta endast ett län eller del av ett län. Ett värdeområde för småhus får omfatta endast ett värdeområde avseende tomtmark.
    Vid indelningen i värdeområden skall vid särskild fastighetstaxering 2004 tillämpad riktvärdekarta läggas till grund.

11 §  Vad som sägs i 11 §, 12 § utom tredje stycket, 13 och 14 §§ Riksskatteverkets upphävda föreskrifter (RSFS 2001:8) om förberedelsearbetet inför 2003 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter om upprättande av riktvärdeangivelser för småhus och tomtmark till småhus skall tillämpas även vid förberedelsearbetet inför den förenklade fastighetstaxeringen av småhusenheter

Ortsprismaterial

12 §  Förslag till riktvärdeangivelser och andra bestämmelser, förtydliganden m.m. på riktvärdekarta S skall bestämmas med utgångspunkt från köpeskillingar avseende representativa köp under åren 2002–2004 av obebyggda och bebyggda småhusenheter som enligt bestämmelserna i 1 A kap. fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) efter däri föreskriven gallring och granskning tagits in i Skatteverkets ortsprisregister. De köpeskillingar som erlagts vid dessa köp skall även ligga till grund för provvärderingarna.
   Om inte alla försålda småhusenheter inom ett värdeområde behöver ingå i provvärderingen för att en värderingstekniskt godtagbar bedömning av 2004 års marknadsvärdenivå skall kunna göras, skall i första hand köp under 2004 läggas till grund för nivåbestämningen. I andra hand skall köp under 2003 användas och därefter köp under 2002.

13 §  Med ledning av de representativa köpen av bebyggda småhusenheter under åren 2002–2004 skall undersökas om marknadsvärdenivån för sådana enheter förändrats under perioden. Vid förändringar av marknadsvärdenivån skall prisutvecklingsfaktorerna differentieras med avseende på dessa skillnader. Om prisutvecklingen varit väsentligt olika inom skilda regioner, skall flera prisutvecklingsfaktorer bestämmas. Därvid får olika prisutvecklingsfaktorer bestämmas för permanenthus och fritidshus.
   Lantmäteriverket skall senast den 26 februari 2005 till Skatteverket lämna preliminärt förslag till prisutvecklingsfaktorer och senast den 15 mars 2005 lämna slutligt förslag till prisutvecklingsfaktorer.
   Vid bestämning av 2004 års marknadsvärdenivå skall följande vikter användas: köp ingångna 2002 vikt 0,60, köp ingångna 2003 vikt 0,80 och köp ingångna 2004 vikt 1,00.

Provvärdering

14 §  Under förberedelsearbetet skall provvärdering ske för kontroll av vilken taxeringsvärdenivå som uppnås vid tillämpning av föreslagna indelningar i värdeområden och riktvärdeangivelser. Provvärderingarna skall göras utifrån de förslag till riktvärdekartor som Lantmäteriverket skall lämna enligt 18 och 20 §§ och som Skatteverket skall besluta om enligt 19 kap. 3 och 5 §§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Den provvärdering som sker enligt 15 § betecknas kontrollvärdering. Till grund för provvärderingarna skall ligga de representativa köp som anges i 12 §. Vid kontrollvärderingen skall dock köp av obebyggd tomtmark och köp avseende fastigheter bestående tre eller flera värderingsenheter undantas. Köp av obebyggd tomtmark skall utvärderas särskilt. Utöver den kontroll, som föreskrivs i 12 § första stycket, skall vid provvärderingarna även göras en analys av de prisutvecklingsfaktorer som tillämpats vid beräkningarna. Härvid skall taxeringsvärdenivåer och spridning anges för 2002, 2003 och 2004.
   Provvärdering skall ske för varje värdeområde och omfatta det antal provvärderingsobjekt inom området som bedöms erforderligt med hänsyn till områdets omfattning. Om antalet provvärderingsobjekt är för få eller saknas inom ett värdeområde, får provvärdering istället ske för ett provvärderingsområde. Det skall framgå av en särskild förteckning, som skall tas in i beskrivningen till riktvärdekartan, vilka värdeområden som tillsammans bildar ett provvärderingsområde. Varje provvärderingsområde skall ha ett särskilt nummer.

15 §  För varje värdeområde respektive provvärderingsområde för småhus och för tomtmark skall kontrollvärderingen redovisas på sätt Skatteverket närmare bestämmer.
   För varje län och kommun skall vid kontrollvärderingen vidare göras en redovisning av taxeringsvärdenivån för de bebyggda småhusenheterna, fördelade efter följande grunder,

1. enheter med belägenhetsfaktor större än 1,0,
2. friliggande hus, kedjehus och radhus,
3. fyra åldersgrupper,
4. tre standardgrupper,
5. fyra storleksgrupper,
6. småhus, inrättade för boende året om (permanenthus) och
7. småhus inrättade för fritidsboende (fritidshus).

Om ett värdeområde innehåller en kommunenklav skall köp inom enklaven redovisas tillsammans med detta värdeområde.

16 §  Kontrollvärderingen skall utöver redovisningen enligt 15 § innehålla förteckningar över de provvärderingsobjekt, som legat till grund för beräkningarna. Förteckningarna, som för bebyggda småhusenheter skall upprättas per värdeområde för småhus och för obebyggda småhusenheter per värdeområde för tomtmark, skall innehålla:

   a) identifikation. t.ex. fastighetsbeteckning,
   b) köpedatum,
   c) köpeskilling, justerad köpeskilling, prisutvecklingsfaktorer, korrigerad köpeskilling och vikt för köpet,
   d) klassindelningsdata för värderingsenheterna,
   e) värden för värderingsenheterna samt delvärden och taxeringsvärde enligt de föreslagna riktvärdeangivelserna och
   f) taxeringsvärde dividerat med korrigerad köpeskilling (T/K).

   Redovisningen skall även innehålla en förteckning över de köp som ingått i ortsprismaterialet men inte utnyttjats vid kontrollvärderingen. Grunderna för bortgallring skall anges i varje enskilt fall. Förteckningen skall upprättas per kommun. I förteckningen skall anges till vilket värdeområde varje småhusenhet hör.

Förslag till värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer, värdetabeller m.m.

17 §  Lantmäteriverket skall på sätt Skatteverket bestämmer närmare utforma preliminära förslag till värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer, värdetabeller m.m. för småhusenheter. 1-15 §§ Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:11) om värderingen vid allmän fastighetstaxering av småhusenheter 2003 skall ligga till grund för förslagen.
   Lantmäteriverkets förslag skall, om inte annat anges särskilt, lämnas till Skatteverket vid följande tidpunkter.
   1. Förslag till ändringar i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) senast den 17 december 2004.
   2. Förslag som kan påverka Skatteverkets förslag till föreskrifter enligt 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) senast den 1 februari 2005.

Arbetet med riktvärdekartor, provvärdering m.m.

18 §  Lantmäteriverket skall senast den 1 februari 2005 i den ordning Skatteverket bestämmer till Skatteverket lämna ett preliminärt förslag till riktvärdekarta S.

19 §  Lantmäteriverket skall senast den 1 mars 2005 till Skatteverket lämna en förteckning över vid denna tidpunkt kända representativa överlåtelser av småhus och tomtmark, som föreslås som provvärderingsobjekt, samt en förteckning över bortgallrade överlåtelser. Grunderna för gallringen skall redovisas i varje enskilt fall.
   Skatteverket skall granska urvalet av provvärderingsobjekt och senast den 15 mars 2005 till Lantmäteriverket lämna uppgifter om valda provvärderingsobjekt och det preliminära förslaget till riktvärdekarta S enligt 18 §.

20 §  Lantmäteriverket skall senast den 26 april 2005 till Skatteverket och dess referensgrupper överlämna och redovisa ett överarbetat förslag till riktvärdekarta S. Till förslaget skall fogas redovisning av tillämpade provvärderingsområden och företagen provvärdering som visar de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som förslaget leder till. Beräkningarna skall redovisas på sätt som föreskrivs i 15 och 16 §§.

21 §  Lantmäteriverket skall senast den 13 maj 2005 till Skatteverket lämna sitt slutliga förslag till riktvärdekarta S. Till förslaget skall fogas beräkningar som visar de genomsnittliga taxeringsvärdenivåer som förslaget leder till. Beräkningarna skall redovisas på sätt som föreskrivs i 15 och 16 §§.

22 §  Lantmäteriverket skall senast den 17 juni 2005 verkställa de ändringar som Skatteverket bestämt av Lantmäteriverkets i 20 § angivna slutliga förslag till riktvärdekarta S och genomföra en kontrollvärdering enligt 15 och 16 §§.

Övrigt

23 §  Vid sammanträde med Skatteverkets referensgrupp skall protokollföras.

24 §  Lantmäteriverket skall till Skatteverket överlämna den redovisning av kontrollvärderingen, som anges i 15 och 16 §§, och de förteckningar över köp som avses i 16 §. Redovisningen och förteckningarna skall förvaras hos Skatteverket inom respektive län.

25 §  För varje småhusenhet skall Lantmäteriverket på sätt Skatteverket närmare bestämmer till Skatteverket senast den 17 juni 2005 lämna uppgift om till vilket värdeområde enhetens tomtmark hör.
   Senast samma dag skall Lantmäteriverket till Skatteverket för varje värdeområde för tomtmark lämna uppgift om föreslagna riktvärdeangivelser för tomtmark och småhus samt beskrivningar på sätt Skatteverket närmare bestämmer.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2006 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter.