Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:14

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 2000 års taxering; 1

beslutade den 1 november 1999.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) att produktionskostnaden för djur i jordbruk som avses i punkt 2 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen skall beräknas enligt följande.

HÄSTAR
(Ej tävlings- eller ridhästar)
Produktionskostnad per djur vid olika ålder

Draghästar

Åldersklass eller

motsvarande

Kr

Yngre hästar (4-15 år)
Äldre hästar (över 15 år)
6 800
5 200

Unghästar

Åldersklass eller

motsvarande

Kr

Föl
Ett-åringar
Två-åringar
Tre-åringar
2400
3200
5100
6700

NÖTKREATUR


Mjölkkor, dikor, amkor
Produktionskostnad per djur vid olika levande vikt

Levande vikt kg

Kr

400
500
600
700
5750
6000
6250
6500

Åldersklass

Kr

Under 1 år
1-2 år
Över 2 år
2100
4100
6000

Gödnöt
Produktionskostnaden för gödnöt ; 9:00 kr per kg levande vikt.

Svin


Avelssvin
Produktionskostnaden för galtar och suggor (gyltor); 2 490 kr per djur.

Smågrisar och gödsvin
Produktionskostnad per djur efter åldersklass

Åldersklass

Kr

Smågrisar under 2 mån
Gödsvin 2-4 mån
Gödsvin 4-6 mån
Gödsvin över 6 mån
280
320
530
720

Får

Baggar och tackor
Produktionskostnad per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kg

Kr

30
50
70
90
440
460
470
490

I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

1Beträffande 1999 års taxering, se RSFS1998:17.

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft en vecka efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket och tillämpas vid 2000 års taxering.