Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:17

Riksskatteverkets föreskrifter om indelningen i
prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 2000 års omräkning;¹

beslutade den 25 november 1999.

Riksskatteverket (RSV) beslutar med stöd av 16 A kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 15 kap. 1 § jämförd med 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 2000 års omräkning.

1 § För hyreshusenheter till den del de avser värderingsenheter för lokaler (lokaler, lokaler under uppförande och tomtmark som hör till dessa lokaler) fastställs indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal på det sätt som framgår av bilaga 1 med underbilaga.²

2 § För lantbruksenheter skall hela riket utgöra ett prisutvecklingsområde. Omräkningstalet skall vara 1,25 för skogsmark och skogsimpediment och 1,30 för ekonomibyggnader, åkermark och betesmark.

 ¹ Beträffande sådana värderingsenheter som avses i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt småhusenhet och småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet, se lagen (1999:637) om omräkningstal för 1999 års taxeringsvärden.

 ² Underbilagan till bilaga 1 är här utesluten. Den finns tillgänglig hos Riksskatteverket och i de delar den avser en region hos skattemyndigheten i denna region

Bilaga 1

Prisutvecklingsområden och omräkningstal för hyreshusenheter

Områdesnummer OmrådeOmråde
(PO-H)(kommun där inte annat anges)Lokaler
   
1Stockholms län utom delar av Norrtälje och ytterskärgården.1,04
   
 Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv och Öckerö. 
   
 Delar av kommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka, Malmö och Lund. 
   
 Tätorterna Uppsala, Linköping, Växjö, Helsingborg, Halmstad, Karlstad, Örebro, Västerås och Umeå. 
   
1Övriga delar av landet.0,96
   
¹ Se bilaga

_____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000 och gäller vid 2000 års omräkning.