Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-01-01 genom SFS 2005:1115.

Riksskatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 63 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter;
  

RSFS 2001:10

Internationell beskattning

beslutade den 10 september 2001.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 3 kap. 63 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter följande.

1 § Om en person som är bosatt här i landet eller ett företag som är verksamt här har givit ut belopp eller förmån till någon i utlandet, skall utgivaren lämna kontrolluppgift utan anmaning och i den utsträckning som anges nedan. Skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger dock endast om mottagaren, såvitt kan bedömas, har skatterättslig hemvist i något av följande länder eller i Sverige och om beloppet eller förmånen skulle ha föranlett kontrolluppgiftsskyldighet om den utgått till mottagare i Sverige.

 LandVad uppgiften skall avse 
    
  Bestämmelserna enligt avtal eller närmare överenskommelse avser följande belopp eller förmån Motsvarande stadgande i 3 kap. lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter
1Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norgea. Lön, arvode, pension och livränta4 och 14 §§
  b. Royalty och annan periodisk avgift för utnyttjande av upphovsrätt, patent, mönster, varumärke eller annan sådan rättighet eller egendom19 §
    
2Estlanda. Lön, arvode, pension och livränta4 och 14§§
  b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)19 §
    
3Frankrikea. Lön, arvode, pension och livränta4 och 14 §§
  b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)19 §
    
4Italiena. Lön, arvode, pension och livränta 4 och 14 §§
  b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)19 §
    
5Japana. Lön, arvode, pension och livränta 4 och 14 §§
  b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)19 §
    
6Lettlanda. Lön, arvode, pension och livränta4 och 14 §§
  b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)19 §
    
7Nya Zeelanda. Royalty (som avses i artikel 10 i avtalet)19 §
    
8Rysslanda. Lön, arvode, pension och livränta 4 och 14 §§
  b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet) 19 §
    
9Spanien a. Lön, arvode, pension och livränta4 och 14 §§
  b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)19 §
    
10Stor- britannien och Nordirlanda. Lön, arvode, pension och livränta4 och 14 §§
  b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)19 §
    

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket gäller endast om sådan skyldighet inte redan följer av 3 kap. lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, 18 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller 2 kap. 19 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

2 § I dessa föreskrifter avses med här verksamt företag även bland annat statligt affärsdrivande verk, kommunalt affärsverk samt här i landet bedriven filial till utländskt företag.

3 § Om utgivet belopp eller utgiven förmån endast avser del av året skall i kontrolluppgiften anges den tid för vilken beloppet eller förmånen utgått.

4 § Kontrolluppgift skall lämnas för varje person på blankett enligt av Riksskatteverket fastställt formulär (RSV 2303).

5 § I varje kontrolluppgift skall anges mottagarens namn, personnummer eller, om detta inte kan anges, födelsetid samt postadress i bosättningslandet. Vidare skall i uppgiften anges den uppgiftsskyldiges namn, personnummer eller organisationsnummer samt postadress.

6 § Kontrolluppgift skall senast den 31 januari under taxeringsåret lämnas till den skattemyndighet som anges i 3 kap. 58 § första och andra styckena lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter.

7 § Den uppgiftsskyldige skall senast den 31 januari under taxeringsåret skicka meddelande om innehållet i kontrolluppgiften till den som uppgiften avser.
______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2001 och tillämpas beträffande belopp och förmån som utgivits från och med ingången av kalenderåret 2001. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2000:15) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 63 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.