Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
SKV M
2005:19
Inledning
   Skatteverket har meddelat allmänna råd, SKV 2005:23, beträffande vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. I detta meddelande finns information om bakgrunden till de allmänna råden och kommentarer till dessa.

   Vägavgiftspliktiga fordon
   Enligt 5 § andra stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skall avgiftsplikt gälla för motorfordon eller ledad motorfordonskombination med en totalvikt på minst 12 000 kilogram om fordonet är avsett uteslutande för godstransport på väg. Av tredje stycket framgår vidare att för svenskt fordon med draganordning grundas avgiftsplikten på den högsta tillåtna totalvikten som fordonskombinationen kan ha. I prop. 1997/98:12 s. 30 anges att med motorfordon eller ledade motorfordonskombinationer som är avsedda att uteslutande användas för godstransport avses lastbilar eller lastbilskombinationer som är inrättat för godstransport. Vidare framgår det att enligt uppgift från Vägverket finns det i dag motorfordon som är registrerade som lastbilar men som inte är inrättade för godsbefordran. För det fall ett fordon är registrerat som lastbil men inte är inrättat för att transportera gods på väg skall vägavgift inte tas ut.
   Beträffande fordonskombinationer framkommer det av författningskommentarerna i prop. 1997/98:12 s. 45 att en lastbil med draganordning som väger 7 000 kilogram kan komma att omfattas av avgiftsplikten eftersom ett sådant dragfordon i regel kan dra en släpvagn på 5 000 kilogram och således kommer att få en totalvikt på minst 12 000 kilogram.
   Skatteverket har i de allmänna råden, SKV 2005:23, gjort den bedömningen att lastbilar med en maximal lastkapacitet av högst 2 000 kilogram inte bör anses vara ett fordon uteslutande för godstransport på väg.
   I vägtrafikregistret registreras lastbilar med karosserikoder. Skatteverket har även gjort den bedömningen i de allmänna råden att inte heller lastbilar med bostadsinredning, butiksinredning, kontorsinredning, sjukvårdsinredning, verkstadsinredning, arbetsplattform, bärgningsfordon, stege, husvagn, tältvagn eller chassi bör anses utgöra ett fordon uteslutande för godstransport på väg. Detta medför att följande lastbilar med karosserikoder omfattas och således bör undantas från vägavgiftsplikt:

 • lastbilar med karosserikod 22 skåp - bostadsinredning
 • lastbilar med karosserikod 23 skåp - butiksinredning
 • lastbilar med karosserikod 24 skåp - kontorsinredning
 • lastbilar med karosserikod 25 skåp - sjukvårdsinredning
 • lastbilar med karosserikod 26 skåp - verkstadsinredning
 • lastbilar med karosserikod 74 arbetsplattform
 • lastbilar med karosserikod 76 bärgningsfordon
 • lastbilar med karosserikod 78 stege
 • lastbilar med karosserikod 81 husvagn
 • lastbilar med karosserikod 82 tältvagn
 • lastbilar med karosserikod 91 bärgningsfordon
 • lastbilar med karosserikod 97 chassi

   Slutligen bör enligt de allmänna råden inte heller lastbilar med karosserikod 29, under förutsättning att den maximala lastkapaciteten är satt till högst 4 000 kilogram, anses vara ett fordon uteslutande för godstransport på väg. Inom denna grupp ryms fordon som i huvudsak består av en bostadsdel samt någon form av lastutrymme.