Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Atle AB:s utdelning av aktier i Studsvik AB
RSV M 2001:18

Erbjudandet
Atle AB (Atle) har uppgett följande.    

Bolagsstämman i Atle beslutade den 19 april 2001 att dela ut bolagets samtliga aktier i Studsvik AB (Studsvik) till aktieägarna.    

För tio aktier i Atle erhölls en aktie i Studsvik.    

Samtidig kontant utdelning lämnades med sex kr per aktie.    

Avstämningsdag hos VPC AB för fastställande av vem som skulle erhålla aktier i Studsvik och kontant utdelning var den 24 april 2001.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.    

Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.    

Riksskatteverket har i skrivelse, den 30 mars 2001, med hänsyn till de uppgifter som har lämnats, gjort bedömningen att förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Studsvik är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Atle delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Studsvik. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Atle på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Studsvik. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Atle förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
Den sista dagen för handel med aktier i Atle med rätt till utdelning av aktier i Studsvik var den 19 april 2001. Den lägsta noterade betalkursen för aktier i Atle var denna dag 155,50 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 20 april 2001, då den lägsta noterade betalkursen var 143 kr. Utan kontant utdelning om sex kr hade denna senare kurs - allt annat lika - varit 149 kr.    

Av de ursprungliga anskaffningsutgifterna för aktierna i Atle bör 96 procent (149 : 155,50) hänföras till aktierna i Atle och 4 procent (6,50 : 155,50) till aktierna i Studsvik.

Exempel:
Anskaffningsutgifterna för aktierna i Atle antas vara 1 000 kr. Av detta belopp ska 96 procent eller 960 kr hänföras till aktierna i Atle och 4 procent eller 40 kr hänföras till aktierna i Studsvik.¹

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:27.