Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Flytträtt för s.k. kapitalpensionsförsäkringar

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-11-15

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
7518-05
  

Regeringsrätten

Inkomstskatt — Näring och Kapital
 
 
Regeringsrättens dom den 15 november 2006, mål nr
 
Ett försäkringsavtal som innehåller ett villkor om flytträtt till kapitalpension uppfyller inte de kvalitativa villkoren i 58 kap. IL. En sådan försäkring kan därför inte "klassificeras" som en kapitalpensionsförsäkring. 
 
Beskeden avser taxeringsåren 2006-2008  
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 6 december 2005. Länk till dokumentet.
 
Skatteverket och sökandena yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. 

 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
"Ett av de kvalitativa villkoren för pensionsförsäkringar är enligt 58 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, att försäkringen inte får återköpas i andra fall än som avses i 17 eller 18 §. Under vissa förutsättningar får hela värdet av pensionsförsäkringen överföras till en annan pensionsförsäkring utan att överföringen räknas som ett diskvalificerande återköp (18 § tredje stycket andra meningen).

I målet aktualiseras frågan om en motsvarande överföring kan ske från en försäkring som uppfyller de kvalitativa villkoren för att vara en pensionsförsäkring med som enligt försäkringsavtalet klassificeras som en kapitalförsäkring (jfr 58 kap. 2 § andra stycket andra meningen IL). Överföringen förutsätts vara reglerad i avtalet och ske från en sådan försäkring (ursprungsförsäkringen) till en försäkring (nya försäkringen) som på samma sätt klassificeras som en kapitalförsäkring.

Bestämmelsen i avtalet innebär att överföring får ske till en sådan kapitalförsäkring som avses i 58 kap. 2 § andra stycket andra meningen IL. Bestämmelsen gör att ursprungsförsäkringen inte uppfyller de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring. Den är därmed varken en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring av det angivna slaget utan en "vanlig" kapitalförsäkring.

Av det anförda följer att de ifrågavarande reglerna i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel och lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt inte är tillämpliga. Förhandsbeskedet skall ändras i enlighet härmed."   

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

"Regeringsrätten förklarar, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, att försäkringen vid tillämpning av 9 § lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel och 3 § lagen om statlig förmögenhetsskatt inte skall behandlas som en med pensionsförsäkring likställd försäkring."

Kommentar: Se Skatteverkets ställningstagande (dnr 131 784451-06/111) med tillämpningsinformation (dnr 131 46943-07/111) gällande livförsäkringsavtal som innehåller flyttvillkor.