Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-04-17

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomsttaxering, Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
5088-5089-07, 4451-07, 44454-07, 622-07,
Saken: Arbetsgivaravgifter. Fråga om värdet av måltider som personal i ett hem för vård och boende (s.k. HVB-hem) intar tillsammans med boende som är placerade på hemmet ska tas upp som en skattepliktig förmån och därmed ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. RR:s mål nr 5088-5089-07; KRNG 2107-2108-06

Klagande: AB X

Lagrum:  61 kap. 3 och 18 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), 2 kap. 10 § socialavgiftslagen (2000:980)

Saken: Fråga om tillämpning av reglerna om s.k. marginalbeskattning i samband med förvärv av begagnade motorfordon från ett annat EG-land RR:s mål nr 4451-07 och 44454-07; KRNJ 207—208-07

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 3 kap.30 f§ och9 akap. 1 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200)

Saken: Fråga om tillämpning av reglerna om s.k. marginalbeskattning i samband med förvärv av begagnade motorfordon från ett annat EG-land i mål om efterbeskattning av mervärdesskatt RR:s mål nr 622-07; KRNG 5943-05

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 3 kap.30 f§ och9 akap. 1 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200)