Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Får Skatteverket uppställa villkor i anståndsbeslut och, om dessa inte efterföljs, återkalla ett beviljat anstånd?

Datum: 2006-10-18

Dnr/målnr/löpnr:
131 635841-06/111

1 Sammanfattning


 
Det kan inte anses förenligt med omprövningsbestämmelsen i 17 kap. 11 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, att Skatteverket i ett anståndsbeslut gör ett återkallelseförbehåll, dvs. ställer villkor om att beslutet under vissa betingelser kan återkallas.
 
Skatteverket anser dock att skattskyldigs bristande efterlevnad av att betala skatter på delförfallodagar eller att, för kommande skatteperioder, på rätt sätt och i rätt tid redovisa och betala skatter och avgifter under anståndstiden är att se som sådant särskilt skäl som kan grunda rätt för verket att med stöd av 17 kap. 11 § SBL ompröva ett beviljat anstånd.
 
I samband med ett anståndsbeslut kan Skatteverket lämna upplysning om att sådana brister som anges i föregående stycke kan föranleda omprövning av anståndsbeslutet.

 

2 Bakgrund och frågeställning


 
Fråga har uppkommit om Skatteverket kan förena ett beslut om anstånd som meddelats med stöd av 17 kap. 7 § SBL med villkor som, om de inte efterföljs, innebär rätt för Skatteverket att återkalla beslutet.
 
Som exempel på villkor har följande nämnts:

 

  • Om, vid anstånd med delbetalningar, betalning inte erläggs i rätt tid vid de förfallodagar som anges i beslutet kommer beviljat anstånd att omedelbart återkallas.  
  • Om inte skatt avseende kommande skatteperioder redovisas och betalas på rätt sätt och i rätt tid kommer beviljat anstånd att återkallas.

 

3 Gällande rätt m.m.


 
Enligt 17 kap. 7 § SBL får Skatteverket medge anstånd med inbetalning av skatt även i andra fall eller på annat sätt än som avses i 17 kap. 1-6 §§ SBL om det finns synnerliga skäl.
 
Enligt 21 kap. 9 § SBL finns en generell möjlighet för Skatteverket att, utan att nya omständigheter framkommit, ompröva ett beslut till skattskyldigs nackdel. När det gäller omprövning av anståndsbeslut finns en särskild reglering i 17 kap. 11 § SBL. Omprövning av sådant beslut kan ske i de fall skattskyldigs ekonomiska förhållande väsentligen förändrats eller det annars finns särskilda skäl.
 
I prop. 1996/97:100 s. 614 framgår bl.a. följande. Skatteverket får, vad gäller anståndstiden, besluta att betalningen av ett skattebelopp får delas upp på flera för-fallo-dagar. Vidare framgår på s. 423f att Skatteverket ska ha möjlighet att ompröva ett beslut om anstånd om den skattskyldiges ekonomiska förhållanden påtagligt förändrats, dvs. i regel på så sätt att betalningssvårigheterna inte är av samma omfattning som när anstånd medgavs. En väsentligt ändrad situation kan göra att det uppkommer behov av att kräva säkerhet av den skattskyldige för fortsatt anståndsgivning. På s. 616 uttalas vidare att särskilda skäl för att ompröva anståndet kan finnas bl.a. i de fall den skattskyldiges betalningssvårigheter har varit en väsentlig grund för anståndet och fråga uppkommer om återbetalning av skatt till honom.
 

4 Skatteverkets bedömning


 
Skatteverket har i rekommendationen RSV S 1998:13 p. 9 uttalat att omprövning av ett beviljat anstånd och krav på säkerhet bör aktualiseras t.ex. om Skatteverket fått kännedom om att den skattskyldige har nytillkomna skulder hos Kronofogdemyndigheten eller har ställt in sina betalningar m.m.
 
Huvudregeln inom förvaltningsrätten är att ett gynnande beslut dvs. ett beslut där enskild fått ett sökt tilstånd, blivit beviljad ekonomiskt bistånd etc. inte får ändras till den enskildes nackdel. Anledningen till detta är att den enskilde ska kunna känna trygghet till beslutet och lita på att beslutet står fast. Ett beviljat bidrag eller ett tillstånd man fått ska inte utan vidare kunna ändras vid risk att den enskilde, som förlitar sig på beslutet, kan komma att drabbas av en rad nackdelar om beslutet inte står fast. Mot detta talar framförallt att det är otillfredsställande att felaktiga, olagliga eller olämpliga beslut står fast.
 
Av rättspraxis och JO-uttalanden framgår att man under vissa förutsättningar kan göra undantag från huvudregeln att ett gynnande beslut inte får ändras. Ett beslut kan t.ex. i vissa situationer återkallas om det försetts med s.k. återkallelseförbehåll. Ett tillstånd kan alltså ges under det uttryckliga villkoret, att det under vissa betingelser kan komma att återkallas. De villkor som ställs måste dock vara förenliga med de syften som ligger till grund för lagstiftningen i fråga. Ett ytterligare undantag är där tvingande säkerhetsskäl påfordrar en omedelbar återkallelse. Här syftas i första hand på hälsofara, brandfara m.m. Undantag gäller också om den enskilde har utverkat ett gynnande beslut genom vilseledande uppgifter.
 
I 17 kap. 11 § SBL anges under vilka förutsättningar Skatteverket har möjlighet att ompröva ett meddelat anståndsbeslut. Skatteverket menar att denna specialbestämmelse uttömmande reglerar möjligheten att återkalla ett beviljat anstånd. Det kan inte anses förenligt med denna särskilda reglering att i ett anståndsbeslut uppställa villkor som, om de inte efterlevs, ger verket rätt att omedelbart återkalla anståndsbeslutet.
 
Skatteverket anser dock att skattskyldigs bristande efterlevnad av att betala skatter på delförfallodagar eller att, för kommande skatteperioder, på rätt sätt och i rätt tid redovisa och betala skatter och avgifter under anståndstiden är att se som sådant särskilt skäl som kan grunda rätt för verket att med stöd av 17 kap. 11 § SBL ompröva ett beviljat anstånd.
 
Hinder föreligger inte mot att i samband med anståndsbeslutet upplysa den skattskyldige om att anståndet kan komma att omprövas om sådana omständigheter inträffar som anges i föregående stycke. Eftersom det är fråga om att ompröva ett gynnande beslut till skattskyldigs nackdel ska omprövningsbeslutet enligt 14 kap. 1 § SBL föregås av att skattskyldig ges tillfälle att yttra sig. Med hänsyn till att utredningsmaterialet i ärendet i normalfallet inte bör vara alltför omfattande kan skattskyldigs tid att yttra sig normalt begränsas till fem dagar.