Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Skattesats på böcker m.m.

Datum: 2007-12-06

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 419762-07/111 
 

1 Sammanfattning

En vara som har samma form och utseende som en bok och dessutom rubriceras som en bok enligt allmänt språkbruk omfattas av den lägre skattsatsen 6 procent.

Motsvarande gäller även en vara som pga. form, utseende och allmänt språkbruk kan hänföras till någon av de andra uppräknade kategorierna i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, t.ex. broschyrer, häften och liknande alster även i form av enstaka blad, tidningar och tidskrifter.

Om en vara har samma form och utseende som t.ex. en bok men på grund av sin funktion inte rubriceras som en bok i allmänt språkbruk måste däremot en tolkning göras med ledning av Tullverkets tulltaxa för att avgöra om varan omfattas av den lägre skattesatsen.

Detta ställningstagande ersätts av

Denna skrivelse ersätter

samt

 

2 Bakgrund och frågeställning

Regeringsrättens dom 2006-12-20, RÅ 2006 not. 209, avseende sudokuböcker har väckt frågor om omfattningen av den lägre skattesatsen på böcker m.m. Frågan är om Riksskatteverkets skrivelse från 2003-01-24, Tillämplig mervärdesskattesats vid försäljning av trycksaker för barn, dnr 2907-02/120, samt Skatteverkets skrivelse från 2005-02-08, Skattesats på stick- och sömnadsbeskrivningar, bygg/monteringsbeskrivningar, matrecept m.m., dnr 130 715636-04/111, fortfarande är aktuella.
 

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML ska skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av bl.a. böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad, tidningar och tidskrifter, bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn om inte annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

Den aktuella bestämmelsen infördes främst av kulturpolitiska skäl i syfte att förbättra villkoren för litteraturen och läsandet. En lägre mervärdesskattesats än den normala får tillämpas för de i bestämmelserna angivna varorna enligt artikel 98 och punkt 6 i bilaga III till rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet. Av artikel 98 framgår att medlemsstaterna får använda Kombinerade nomenklaturen (EG:s tulltaxa, rådets förordning EEG nr 2658/87) för att fastställa exakt vad respektive kategori omfattar.

I förarbetena, prop. 2001/02:45 s. 43, anges att tulltaxan lämpar sig väl att användas som ledning för att avgränsa de varor som ska beskattas med den reducerade skattesatsen. I sitt yttrande över förslaget uttalade Lagrådet att de kategorier av varor som uppräknas i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML enligt vanlig lagtolkningsteknik normalt ska ges den innebörd de har i allmänt språkbruk och att det främst är i fall då innebörden är otydlig som tulltaxan behöver tillgripas som ett hjälpmedel vid tolkningen. Lagrådet tillade att det följer av normala metoder för lagtolkning att tulltaxan, som utgjort grunden för regleringen, bör tjäna till ledning vid tolkningen (prop. 2001/02:45 s. 76).

Vid en tolkning som görs med ledning av Tullverkets tulltaxa är utgångspunkten att om varan ingår i tulltaxenummer (KN-nummer) 4901-4905 föreligger en presumtion för att varan omfattas av tillämpningsområdet för den lägre skattesatsen och motsatsvis, om varan ingår i ett annat tulltaxenummer så är presumtionen att den inte omfattas av tillämpningsområdet för denna punkt (nämnda prop. s. 44).  

Regeringsrätten har i RÅ 2002 ref. 51, avseende en väggalmanacka med hälsoråd, ansett att den inte kan hänföras till sådana tryckalster som omfattas av skattesatsen 6 procent.

I ett förhandsbesked har Skatterättsnämnden 2002-03-05 ansett att en flerårsalmanacka med aforismer och illustrationer inte omfattas av den lägre skattesatsen.

Skatterättsnämnden prövade också om förpackningar som innehåller kort med aforismer omfattas av den lägre skattesatsen. Nämnden ansåg inte att trycksakerna omfattades av den lägre skattesatsen.

Skolfotokataloger som förutom klassfotografier innehåller text i varierande omfattning har av Skatterättsnämnden ansetts omfattas av den reducerade skattesatsen. Förhandsbeskedet fastställdes av Regeringsrätten 2005-05-02, RÅ 2005 ref. 6.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av böcker med sudokupussel. Avgörande för om en trycksak ska omfattas av den lägre skattesatsen är enligt nämnden om trycksaken enligt allmänt språkbruk eller med ledning av den klassificering som kan göras utifrån tulltaxan kan hänföras till någon av de varor som räknas upp i det aktuella lagrummet. De ingivna varorna hade samma form och utseende som en bok och torde också i allmänt språkbruk rubriceras som en bok. Det förhållandet att merparten av varornas innehåll utgjordes av diverse pussel förtog inte detta intryck. Nämnden fann därför att varorna redan på den grunden omfattades av den reducerade skattesatsen. Regeringsrätten fastställde förhandsbeskedet, RÅ 2006 not. 209.

I en skrivelse 2003-01-24, dnr 2907-02/120, har Riksskatteverket ansett att trycksaker om barnets första år s.k. babyalbum, kompisböcker, skolkalendrar och liknande trycksaker samt anteckningsböcker med förtyckt text inte omfattas av den lägre skattesatsen.

I en skrivelse 2005-02-08, dnr 130 715636304/111 har Skatteverket ansett att bl.a. stick- och virkbeskrivningar, sömnadsmönster, bygg/monteringsbeskrivningar, matrecept m.m. inte omfattas av den lägre skattesatsen på 6 procent. Detta gäller även i de fall beskrivningarna sätts samman med ett gemensamt omslag i papp eller i pärm. Om det däremot är fråga om en bok eller tidning ska, enligt skrivelsen, mervärdesskatt tas ut med 6 procent även om dessa i vissa fall till stor del, utöver redaktionell text, innehåller beskrivningar, recept och mönster.

4 Skatteverkets bedömning

Av förarbetena framgår att det avgörande för om en vara ska omfattas av den lägre skattesatsen är om varan enligt allmänt språkbruk kan hänföras till någon av de uppräknade kategorierna och att tulltaxan ska tillgripas som ett hjälpmedel vid tolkningen endast i de fall innebörden är otydlig.

Av RÅ 2006 not. 209, om sudokuböcker, framgår att om en vara har samma form och utseende som en bok och i allmänt språkbruk också torde rubriceras som en bok så omfattas varan av den lägre skattesatsen. Skatteverket tolkar uttalandet som att det i dessa fall inte har någon betydelse om boken är avsedd för egentlig läsning eller inte. Det grundläggande syftet med bestämmelserna, att stimulera läsandet, ska då inte tillmätas någon avgörande betydelse.

Skatteverket anser att motsvarande bedömning måste göras när det ska bedömas om varan pga. form, utseende och allmänt språkbruk kan hänföras till någon av de andra uppräknade kategorierna t.ex. broschyrer, häften och liknande alster även i form av enstaka blad, tidningar och tidskrifter.

Om en vara har samma form och utseende som t.ex. en bok men på grund av sin funktion inte rubriceras som en bok i allmänt språkbruk måste däremot, enligt Skatteverkets uppfattning, en tolkning göras med ledning av tulltaxan för att avgöra om varan omfattas av den lägre skattesatsen.

Om varan beroende på dess form, utseende, funktion och allmänt språkbruk inte klart omfattas av exempelvis rubriceringarna bok, broschyr, häfte eller liknande alster måste således en tolkning göras med ledning av tulltaxan.

Vid en tolkning som görs med ledning av tulltaxan är  utgångspunkten att de varor som är hänförliga till kategorierna KN-nummer 4901-4905 omfattas av den lägre skattesatsen. KN-nummer 4901 omfattar i stort sett alla tryckalster som är avsedda att läsas. Dit hänförs bl.a. böcker och häften vilka i huvudsak består av text av något slag, t.ex. kan nämnas litterära verk av alla slag, läroböcker, uppslagsböcker och ordböcker. Däremot omfattas inte tryckalster som inte är avsedda för egentlig läsning, såsom tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden. KN-nummer 4902 omfattar tidningar och tidskrifter, KN-nummer 4903 omfattar bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn, KN-nummer 4904 omfattar musiknoter och KN-nummer 4905 omfattar bl.a. kartor.

Enligt Skatteverkets uppfattning medför ovanstående att s.k. kompisböcker med titlar såsom "Mina vänner", "Mina klasskamrater", om de har samma form och utseende som en bok, får anses omfattas av den lägre skattesatsen eftersom de i allmänt språkbruk rubriceras som böcker.

Exempel på varor som kan ha samma form och utseende som t.ex. böcker, men som pga. sin funktion inte rubriceras som böcker enligt allmänt språkbruk är almanackor, kalendrar, album (även babyalbum) och anteckningsböcker. I dessa fall måste en tolkning göras med ledning av Tullverkets tulltaxa. Varorna omfattas inte av KN-nummer 4901 eftersom de inte är avsedda för egentlig läsning och inte heller någon av kategorierna med KN-nummer 4902-4905. Av tulltaxan framgår att t.ex. skolkalendrar och almanackor omfattas av KN-nummer 4910. Varorna omfattas således inte av den lägre skattesatsen.

Stick- och virkbeskrivningar, sömnadsmönster, byggbeskrivningar, matrecept och liknande trycksaker innehåller oftast en kortfattad skriftlig och ibland även en tecknad beskrivning samt eventuella mönsterdelar. Trycksakerna beskriver och instruerar användaren hur denne ska gå tillväga vid viss tillverkning/tillagning. Dessa varor kan ha form och utseende av t.ex. en broschyr eller ett häfte men rubriceras i allmänt språkbruk som t.ex. stick- och virkbeskrivningar, sömnadsmönster pga. sin funktion. En tolkning med ledning av tulltaxan måste då göras. Skatteverket anser inte att trycksakerna kan omfattas av KN-nummer 4901 eftersom de inte i första hand är avsedda för läsning. De består typiskt sett inte i huvudsak av redaktionell text utan en stor del utgör ritningar och teckningar som beskriver hur användaren praktiskt ska gå tillväga. Skatteverket anser att beskrivningarna inte är avsedda för läsning utan istället är instruktioner avseende viss tillverkning/tillagning till användaren. Någon av de övriga tänkbara KN-numren 4902—4905 passar inte heller utan trycksakerna är istället att hänföra till KN-nummer 4911. Varorna omfattas således inte av den lägre skattesatsen.

Om däremot stick- och virkbeskrivningar m.m. har samma form och utseende som en bok eller tidning så torde varan enligt allmänt språkbruk rubriceras som bok eller tidning i stället för efter dess funktion varför de omfattas av skattesatsen 6 procent.

Om trycksakerna inhandlas tillsammans med det material som ska användas vid tillverkningen av den produkt som trycksaken beskriver ingår i normalfallet trycksaken som ett underordnat led i tillhandahållandet av produkten.

Regeringsrättens dom RÅ 2006 not. 209 har medfört att Skatteverket ändrat bedömningen av s.k. kompisböcker och liknande böcker och hänför dessa numera till kategorin böcker. Skatteverkets bedömningar avseende babyalbum, anteckningsböcker, kalendrar, beskrivningar, mönster och recept m.m. har inte förändrats trots att en bedömning gjorts mot bakgrund av domen.

Eftersom skälen till Skatteverket bedömning till viss del förändrats ersätts Riksskatteverkets skrivelse från 2003-01-24, Tillämplig mervärdesskattesats vid försäljning av trycksaker för barn, dnr 2907-02/120, samt Skatteverkets skrivelse från 2005-02-08, Skattesats på stick- och sömnadsbeskrivningar, bygg/monteringsbeskrivningar, matrecept m.m., dnr 130 715636-04/111 av denna skrivelse.