Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Trängselskatt - förmån och avdragsrätt

Datum: 2007-08-23

Område: Arbetsgivarområdet

Dnr/målnr/löpnr:
131 508454-07/111
OBS! Denna skrivelse har ersatts av en ny skrivelse daterad den 18 ferbruari 2009, dnr 131 172662-09/111.

1

      

Sammanfattning


 
Om arbetsgivaren betalar utgifter för trängselskatt avseende förmånsbil ska denna betalning i första hand anses hänförlig till den anställdes tjänsteresor. Detta innebär att om den trängselskatt som belöper på tjänsteresorna uppgår till minst maxibeloppet 60 kr per dygn uppkommer ingen skattepliktig förmån även om arbetsgivaren betalat trängselskatt som avser den anställdes privata resor.
 
Om en person samma dygn företagit såväl tjänsteresor som privata resor med egen bil ska vid beräkning av avdrag betalningen för trängselskatt i första hand anses belöpa på tjänsteresor.               

 

2

      

Bakgrund och frågeställning


 
Fr.o.m. den 1 augusti 2007 infördes trängselskatt för resor med bil inom Stockholmsområdet. Trängselskatten tas ut för resor som sker inom vissa tider. Avgiften varierar mellan 10-20 kr beroende på vid vilken tidpunkt passagen sker. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil uppgår till högst 60 kr.
 
Skatteverket har den 16 juli 2007 publicerat ett rättsligt ställningstagande med beteckningen Trängselskatt vid tjänsteresor och privata resor med förmånsbil (dnr 131 453073-07/111). Av ställningstagandet framgår att förmånsbeskattning ska ske om arbetsgivaren betalar  utgifter för trängselskatt som belöper på den anställdes privata resor med förmånsbilen. Fråga har uppkommit hur förmånen ska beräknas om den anställde under samma dygn använder förmånsbilen för såväl tjänsteresor som privata resor.
 
Fråga har även uppkommit om beräkning av avdrag för trängselskatt när den skattskyldige under samma dygn gjort såväl resor i tjänsten som privata resor med egen bil.       
  
Ställningstagande "Trängselskatt vid tjänsteresor och privata resor med förmånsbil", dnr 131 453073-07/111
(OBS! Detta ställningstagande har upphört att gälla.)
  

3

      

Gällande rätt m.m.


 
Enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL ska förmåner som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i samma kapitel eller i 8 kap. IL.
 
Enligt 2 kap. 10 § socialavgiftslagen (2000:980) är löner, förmåner och andra ersättningar för arbete avgiftspliktiga.

Utgifter för trängselskatt som uppkommer vid tjänsteresa är avdragsgilla enligt bestämmelserna i 12 kap. IL (se prop. 2006/07:109 s. 26).       

 

4

      

Skatteverkets bedömning


 

4.1

      

Beräkning av förmån


 
Eftersom nivån på uttag av trängselskatt varierar beroende på tidpunkten för resan och den sammanlagda skatten per dygn är maximerad till 60 kr uppkommer problem vid beräkning av förmån när arbetsgivaren betalar trängselskatt för förmånsbil som under samma dygn används för både tjänsteresor och privata resor. Vilket förmånsvärde ska påföras om arbetsgivaren betalat maximibeloppet 60 kr avseende exempelvis 3 tjänsteresor (avgift 20 kr) och 2 privata resor (avgift 20 kr) med förmånsbil?
 
Ska förmånsvärdet beräknas till:
 
a) Värdet av 2 privata resor enligt taxa för resa inom  angiven tidpunkt (20 kr). Förmånsvärdet blir då (2 x 20 =) 40 kr.
 
b) Proportionering av trängselskatten mellan tjänsteresor och privata resor vilket ger ett förmånsvärde på (2/5 av 60 =) 24 kr.
 
c) Trängselskatten ska i första hand anses belöpa på körningen i tjänsten. Eftersom trängselskatten för körningen i tjänsten uppgår till (3 x 20 =) 60 kr uppkommer ingen skattepliktig förmån för den  anställde.
 
I förarbetena till lagstiftningen (Prop. 2006/07:109) anges inte hur förmån eller avdrag ska beräknas när betalning av trängselskatt avser såväl resor i tjänsten som privata resor. I avsaknad av reglering på detta område får sådan fördelning ske i den för den skattskyldige förmånligaste ordningen. Detta innebär att beräkning av förmånen bör ske enligt alternativ c, dvs att utgiften för trängselskatt i första hand anses hänförlig till de tjänsteresor som företagits under dygnet.
 

4.2

      

Beräkning av avdrag


 
Även när det gäller beräkning av avdrag för trängselskatt med egen bil kan det uppkomma problem för skattskyldiga som använder bilen för både tjänsteresor och privatresor under samma dygn. I förarbetena finns ingen uppgift om hur detta avdrag ska beräknas. Även i det här fallet får enligt Skatteverkets uppfattning avdraget beräknas enligt den för den skattskylige förmånligaste ordningen vilket innebär att betalningen för trängselskatten i första hand får anses hänförlig till körningen i tjänsten.