På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Skattskyldighet när en begränsat skattskyldig person avyttrar andelar i ett utländskt bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige

Datum: 2007-11-23

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 674273-07/111

1       Sammanfattning


 
För att skattskyldighet enligt 3 kap. 18 § punkt 7 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska föreligga när en begränsat skattskyldig person avyttrar aktier i ett bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige krävs att aktiebolaget är svenskt, dvs. att det är fråga om privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § första stycket IL.
 
Skattskyldighet föreligger därför inte i det aktuella fallet då bostadsaktiebolaget är utländskt.
 

2       Bakgrund och frågeställning


 
Ett norskt aktiebolag avser att uppföra flerfamiljshus  i Sverige där lägenheterna ska upplåtas med nyttjanderätt till aktieägarna för fritidsboende.
 
Fråga har uppkommit om skattskyldighet i Sverige  föreligger när en begränsat skattskyldig person avyttrar andelar i bostadsaktiebolaget.
 
En sådan kapitalvinst beräknas enligt bestämmelserna i 46 kap. IL. Av 2 kap. 17 § andra stycket IL framgår att vid tillämpning av 46 kap. IL ska motsvarande utländsk juridisk person inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vara ett privatbostadsföretag.
 
Frågan som ställts är om ändringen i 2 kap. 17 § andra stycket IL påverkar skattskyldigheten i Sverige enligt 3 kap. 18 § punkt 7 IL, dvs. om aktier i ett utländskt bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige kan anses som "privatbostadsrätt" enligt sistnämnda bestämmelse.     

 

3       Gällande rätt m.m.

Enligt 3 kap. 18 § punkt 7 IL, beskattas en begränsat skattskyldig person i "inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige".
 
Med privatbostadsrätt avses en andel i ett privatbostadsföretag, om den till andelen knutna bostaden är en privatbostad (2 kap. 18 § IL).
 
Med privatbostadsföretag avses en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag vars verksamhet
1. till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget, eller
2. uteslutande eller så gott som uteslutande består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla garage eller någon annan för deras personliga räkning avsedd anordning i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget (2 kap. 17 § första stycket IL).
 
Av andra stycket i sistnämnda lagrum framgår att med privatbostadsföretag avses vid tillämpningen av 46 och 47 kap. IL också motsvarande utländska juridiska personer som hör hemma i en stat inom EES.

 

4       Skatteverkets bedömning


 
Kapitalvinstbeskattning av privatbostad utomlands genom aktieinnehav har fr.o.m. den 1 februari 2007 ändrats från att tidigare ha skett enligt reglerna för avyttring av delägarrätter i 48 kap. IL till att avse avyttring av privatbostadsrätt vid tillämpning av 46 och 47 kap. IL. De nya reglerna ska tillämpas på avyttringar som skett under tiden 1 januari 2006 - 31 januari 2007 om den skattskyldige begär det.
 
I 2 kap. 17 § andra stycket IL anges att med privatbostadsföretag avses vid tillämpning av 46 och 47 kap. IL också motsvarande utländsk juridisk person som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avsikten är att även utomlands belägna ursprungs- och ersättningsbostäder i form av privatbostad genom aktieinnehav ska kunna omfattas av uppskovssystemet och att vinsten på sådana utländska privatbostadsrätter ska beräknas på det sätt som anges i 46 kapitlet. IL (prop. 2006/07:19 s. 35, 42 och 52).
 
Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket IL hänvisar endast till 46 och 47 kapitlet IL — inte till 3 kap. 18 § punkt 7 IL. Ändringen syftar alltså inte till någon ändring av skattskyldigheten i sig. Begränsat skattskyldiga är därför fortsatt bara skattskyldiga för sådana andelar i svenska privatbostadsföretag.