Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Skattskyldighet när en begränsat skattskyldig person avyttrar andelar i ett utländskt bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige

Datum: 2007-11-23

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 674273-07/111

1       Sammanfattning


 
För att skattskyldighet enligt 3 kap. 18 § punkt 7 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska föreligga när en begränsat skattskyldig person avyttrar aktier i ett bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige krävs att aktiebolaget är svenskt, dvs. att det är fråga om privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § första stycket IL.
 
Skattskyldighet föreligger därför inte i det aktuella fallet då bostadsaktiebolaget är utländskt.
 

2       Bakgrund och frågeställning


 
Ett norskt aktiebolag avser att uppföra flerfamiljshus  i Sverige där lägenheterna ska upplåtas med nyttjanderätt till aktieägarna för fritidsboende.
 
Fråga har uppkommit om skattskyldighet i Sverige  föreligger när en begränsat skattskyldig person avyttrar andelar i bostadsaktiebolaget.
 
En sådan kapitalvinst beräknas enligt bestämmelserna i 46 kap. IL. Av 2 kap. 17 § andra stycket IL framgår att vid tillämpning av 46 kap. IL ska motsvarande utländsk juridisk person inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vara ett privatbostadsföretag.
 
Frågan som ställts är om ändringen i 2 kap. 17 § andra stycket IL påverkar skattskyldigheten i Sverige enligt 3 kap. 18 § punkt 7 IL, dvs. om aktier i ett utländskt bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige kan anses som "privatbostadsrätt" enligt sistnämnda bestämmelse.     

 

3       Gällande rätt m.m.

Enligt 3 kap. 18 § punkt 7 IL, beskattas en begränsat skattskyldig person i "inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige".
 
Med privatbostadsrätt avses en andel i ett privatbostadsföretag, om den till andelen knutna bostaden är en privatbostad (2 kap. 18 § IL).
 
Med privatbostadsföretag avses en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag vars verksamhet
1. till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget, eller
2. uteslutande eller så gott som uteslutande består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla garage eller någon annan för deras personliga räkning avsedd anordning i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget (2 kap. 17 § första stycket IL).
 
Av andra stycket i sistnämnda lagrum framgår att med privatbostadsföretag avses vid tillämpningen av 46 och 47 kap. IL också motsvarande utländska juridiska personer som hör hemma i en stat inom EES.

 

4       Skatteverkets bedömning


 
Kapitalvinstbeskattning av privatbostad utomlands genom aktieinnehav har fr.o.m. den 1 februari 2007 ändrats från att tidigare ha skett enligt reglerna för avyttring av delägarrätter i 48 kap. IL till att avse avyttring av privatbostadsrätt vid tillämpning av 46 och 47 kap. IL. De nya reglerna ska tillämpas på avyttringar som skett under tiden 1 januari 2006 - 31 januari 2007 om den skattskyldige begär det.
 
I 2 kap. 17 § andra stycket IL anges att med privatbostadsföretag avses vid tillämpning av 46 och 47 kap. IL också motsvarande utländsk juridisk person som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avsikten är att även utomlands belägna ursprungs- och ersättningsbostäder i form av privatbostad genom aktieinnehav ska kunna omfattas av uppskovssystemet och att vinsten på sådana utländska privatbostadsrätter ska beräknas på det sätt som anges i 46 kapitlet. IL (prop. 2006/07:19 s. 35, 42 och 52).
 
Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket IL hänvisar endast till 46 och 47 kapitlet IL — inte till 3 kap. 18 § punkt 7 IL. Ändringen syftar alltså inte till någon ändring av skattskyldigheten i sig. Begränsat skattskyldiga är därför fortsatt bara skattskyldiga för sådana andelar i svenska privatbostadsföretag.