Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Sammanställning nr 5 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn

Datum: 2007-11-19

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 691311-07/111

1 Sammanfattning

Skatteverket har tidigare i tre skrivelser 2007-06-26, dnr 131 409261-07/111, 2007-06-26, dnr 131 409437-07/111 och 2007-06-26, dnr 131 409443-07/111 samt i ett ställningstagande 2007-11-19, dnr 131 691305-07/111  redogjort för sin syn på ett antal frågor som har inkommit till Skatteverket i anledning av de nya reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Skatteverket har nu tagit ställning till ytterligare ett antal frågor om vilka tjänster som omfattas av de nya reglerna.

Innebörden av begreppen mark- och grundarbeten, bygg- och anläggnings-arbeten, bygg-installationer, slutbehandling av byggnader samt uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska vara densamma som enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) 2002. En ändrad tolkning av vilka aktiviteter som ingår i avdelning F Byggverksamhet i SNI 2002 innebär också en ändring av vilka tjänster som omfattas av bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML.

Sedan Skatteverket i skrivelse 2007-06-26, dnr 131 409437-07/111 redogjorde för sin syn på ett antal frågor om vilka tjänster som omfattas av reglerna har en del av uppslagstexterna i SNI 2002 ändrats. Detta har medfört att några av de svar som lämnats i skrivelsen blivit inaktuella. Skatteverkets ställningstagande avseende buskröjning vid vägar, se avsnitt 4.3,  innebär en ändring i förhållande till den syn som Skatteverket tidigare gett uttryck för.

2 Bakgrund och frågeställning

Den 1 juli 2007 infördes nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn.

De nya reglerna föranleder fortsatt många frågor till Skatteverket. De flesta frågorna avser vilka tjänster som ska omfattas av reglerna.

Exempel på vilka aktiviteter som ska hänföras till avdelning F Byggverksamhet i SNI 2002 framgår av uppslagstexterna till respektive detaljgrupp. Dessa uppslagstexter finns tillgängliga i Statistiska Centralbyråns (SCB) sökfunktion för SNI på www.foretagsregistret.scb.se/sni/. Uppgifterna uppdateras löpande av SCB. SCB har under augusti 2007 flyttat uppslagstexten "Buskröjning, vägar" från SNI-kod 45110 till SNI-kod 01410. Fråga har i anledning härav uppkommit om en tjänst avseende buskröjning vid vägar fortfarande omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

www.foretagsregistret.scb.se/sni/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samtliga tjänster avser fastighet som är belägen i Sverige.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML är den som förvärvar en tjänst som avses i andra stycket skyldig att betala mervärdesskatten (skattskyldig) om denne är

- en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller
- en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i första strecksatsen sådana tjänster.

De i 1 kap. 2 § andra stycket ML angivna tjänsterna är

1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som enligt gällande koder för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-koder) kan hänföras till
- mark- och grundarbeten
- bygg- och anläggningsarbeten,
- bygginstallationer,
- slutbehandling av byggnader, eller
- uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard för klassificering av produktionsenheter — företag, arbetsställen etc. — till näringsgrenar/branscher.

I gällande SNI; SNI 2002, finns en uppräkning av aktiviteter som är hänförliga till "byggverksamhet" (avdelning F, huvudgrupp 45). Med byggverksamhet avses mark- och grund-arbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slut-behandling av byggnader samt uthyrning av bygg- och anläggnings-maskiner med förare. Dessa grupper är i sin tur indelade i olika under- och detaljgrupper.

Innebörden av begreppen mark- och grundarbeten, bygg- och anläggnings-arbeten, bygg-installationer, slutbehandling av byggnader samt uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare i ML ska vara densamma som enligt SNI 2002. SNI ska alltså inte enbart vara vägledande (se Prop. 2005/06:130, se 41).

I 5 kap. 4, 7 och 8 §§ ML finns bestämmelser om omsättningsland för tjänsterna. En grundläggande förutsättning för mervärdesbeskattning i Sverige och för att reglerna om omvänd skattskyldighet ska bli tillämpliga är att omsättningen sker i landet.

4 Skatteverkets bedömning

4.1

Sprängning m.m.

Fråga:

Vi utför avtäckning av mark (dvs. borttagande av jordlager) samt sprängning av berg vid en bergtäkt. Ett annat företag ska krossa sprängmassorna till grus som ska säljas. Det är alltså inte fråga om aktiviteter i samband med byggande av hus eller anläggning. Kan omvänd skattskyldighet ändå bli tillämplig på mervärdesskatten på vårt tillhandahållande?

Svar:

SNI-kod 45110 innefattar rivning av hus och markarbeten på entreprenad. Av omfattartexten till kod 45110 framgår att markarbeten såsom schaktning, utfyllning, utplaning, sprängning, dikning o.d. aktiviteter vid byggande av hus och anläggningar ska omfattas av koden. Detsamma gäller för iordningsställande av gruvarbetsplatser genom borttagande av jordlager och annan preparering av mineralfyndigheter. Detta har av SCB tolkats så att såväl borttagande av jordlager som sprängning i syfte att utvinna sten eller grus omfattas av SNI-kod 45110. Av uppslagstexterna framgår bl.a. att sprängning, utom för råpetroleum- och naturgasutvinning omfattas av koden.

Enligt 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML kan omvänd skattskyldighet bl.a. bli tillämplig på mervärdesskatten på sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som enligt gällande SNI-koder kan hänföras till mark- och grundarbeten. Borttagande av jordlager samt sprängning av berg vid en bergtäkt utgör tjänster avseende fastighet som båda omfattas av SNI-kod 45110. Om dessa tjänster tillhandahålls till en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster som avses i 1 kap. 2 § andra stycket ML eller till en annan näringsidkare som vidaresäljer de aktuella tjänsterna till en sådan näringsidkare ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på tillhandahållandet.

4.2 Dikning m.m.

Fråga:

Vi utför dränering, dikning och andra markarbeten. Ska omvänd skattskyldighet gälla när vi utför tjänster avseende dränering och/eller dikning på uppdrag av ett byggföretag?

Svar:

SNI-kod 45110 omfattar markarbeten såsom schaktning, utfyllning, utplaning, sprängning, dikning o.d. aktiviteter vid byggande av hus och anläggningar. Även byggplatsdränering och dränering av skogs- och jordbruksarealer omfattas av denna kod. I upplagstexterna till kod 45110 anges numera bl.a. följande aktiviteter som exempel på vad som omfattas av koden:

Dikesgrävning
Dikning
Skyddsdikning
Täckdikning
Utdikning
Dräneringsarbeten, ej som stödtjänst till utvinning eller brytning

Dessa aktiviteter utgör byggverksamhet enligt SNI 2002 och sådana tillhandahållanden omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet ska därför tillämpas när sådana tjänster tillhandahålls till ett byggföretag.

Dränering som utgör stödtjänst till utvinning eller brytning är inte byggverksamhet enligt SNI 2002 (se t.ex. koderna 10100, 10200, 11200 och 13100) och är därmed inte en sådan tjänst som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML.

4.3 Buskröjning

Fråga:

Buskröjning vid vägar omfattas inte längre av SNI-kod 45110. Ska omvänd skattskyldighet ändå gälla för mervärdeskatten på vårt tillhandahållande av en sådan tjänst till ett byggföretag?

Svar:

Av uppslagstexterna till kod 45110 i SNI 2002 framgick tidigare att "Buskröjning, vägar" omfattades av koden. Denna uppslagstext har under augusti 2007 flyttats till SNI-kod 01410. Såväl röjning av sly vid vägar som buskröjning vid vägar omfattas numera av kod 01410. Eftersom buskröjning vid vägar inte är en tjänst som enligt gällande SNI utgör byggverksamhet ska omvänd skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML inte gälla för mervärdesskatten på en sådan tjänst.

4.4 Avverkning av skog

Fråga:

Ett skogsentreprenadbolag anlitas av ett byggföretag för att avverka skog på ett område som ska bebyggas. Bolaget använder traditionella skogsmaskiner och åtar sig inte något annat än att avverka skogen och omhänderta virket. Bolaget kommer inte att utföra några grävningsarbeten, schaktningsarbeten eller liknande. Är den tjänst som skogsentreprenadbolaget tillhandahåller en sådan tjänst som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn?

Svar:

Skogsavverkning omfattas av kod 02013 och utgör inte byggverksamhet enligt SNI 2002. Skogsavverkning samt omhändertagande av virke utgör inte ett sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 2 § andra stycket ML. Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn blir därför inte tillämpliga på bolagets tillhandahållande.

4.5 Vattning av vägar

Fråga:

Vi utför uppdrag som underentreprenör till ett företag som anlägger och underhåller vägar. Vårt uppdrag avser vattning av väg med lastbil innan väghyvling såväl vid anläggande av ny väg som vid reparation av befintlig väg. Vattningen utförs för att det inte ska ryka så mycket vid väghyvlingen. Vi utför endast vattningen. Vår uppdragsgivare är ett företag som inte endast tillfälligt tillhandahåller tjänster som omfattas av de nya reglerna om omvänd skattskyldighet. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på vårt tillhandahållande?

Svar:

Såväl anläggning av vägar som vägunderhåll omfattas av kod 45230 i SNI 2002. Bland de aktiviteter som omfattas av denna kod nämns i uppslagstexterna väghyvling, asfaltfräsning, asfaltläggning och linjering av vägar. Dessa tjänster utgör byggverksamhet enligt SNI 2002 och omvänd skattskyldighet kan därför bli tillämplig på ett sådant tillhandahållande.

Vägrenhållning omfattas av kod 90030. Av uppslagstexterna till denna kod framgår att bland annat vägsopning, snöröjning samt sandning och saltning av vägar omfattas av koden.

Vattning av vägar inför väghyvling nämns inte särskilt i SNI 2002. Med begreppet vägunderhåll avses förbättring av väg i form av reparationer. Enligt Skatteverkets uppfattning är en tjänst som avser enbart vattning av väg inför väghyvling inte en sådan tjänst som omfattas av begreppet vägunderhåll i SNI 2002. Inte heller kan tjänsten anses avse anläggande av väg. Då tjänsten inte heller omfattas av annan kod i avdelning F Byggverksamhet (och inte avser byggstädning eller uthyrning av arbetskraft) är reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn inte tillämpliga på en sådan tjänst.
 

4.6 Lackering av köksluckor m.m.

Fråga:

Vi utför lackering av köksluckor och lådfronter. Ibland utför vi uppdrag åt byggföretag som utför renoveringar av kök. Byggföretaget demonterar köksluckor och lådor och dessa sänds till oss för lackering. Efter utfört arbete installerar byggföretaget de omlackerade luckorna och lådorna på plats i det renoverade köket. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på våra tillhandahållanden till byggföretagen?

Svar:

Köksinredning som inmonterats i byggnad och är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden hör till byggnaden och är byggnadstillbehör enligt 2 kap. 2 § Jordabalken (1970:994). Byggnadstillbehör utgör fastighet enligt ML. Byggnadstillbehör som tillfälligt tas bort från en byggnad, exempelvis för reparation, förlorar inte sin egenskap av tillbehör till byggnad. Av uppslagstexterna till SNI-kod 45441 framgår att bland annat "Lackering, byggnader och anläggningar", "Måleriarbeten, på byggnader och anläggningar, in- och utvändigt" samt "Sprutmålning, byggnader och anläggningar" omfattas av koden. Dessa tjänster är därmed sådana tjänster som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML. Detsamma gäller, enligt Skatteverkets uppfattning, för lackering av inredning som utgör byggnadstillbehör. Omvänd skattskyldighet blir därför tillämplig på mervärdesskatten på era tillhandahållanden till byggföretagen.
 

4.7 Avfuktning

Fråga:

Vi utför tjänster avseende avfuktning vid vattenskador och tillhandahåller även tjänster avseende avfuktning av byggnader som utförs i samband med ny-, till- och ombyggnader. Våra kunder är normalt byggföretag. Ska omvänd skattskyldighet gälla eller ska vi debitera mervärdesskatt på våra tillhandahållanden?

Svar:

I uppslagstexterna till SNI-kod 45250 anges som exempel på aktiviteter som omfattas av koden bl.a. avfuktning av byggnader och torkningsarbeten vid fukt- och vattenskador. Dessa tjänster är därmed sådana som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML. Reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn blir därför tillämpliga om ni tillhandahåller sådana tjänster till ett byggföretag.

4.8 Torrsugning

Fråga:

Ett företag har en lastbil med en torrsug. På lastbilen finns en behållare och ett sugaggregat. Till sugen är kopplad en slang med bred diameter. Sugen används till att suga ut kakel, puts, sten m.m. ur byggnader som renoveras. Som exempel kan nämnas att vid en badrumsrenovering så river ett annat företag badrummet. Därefter anlitas företaget som har torrsugen för att suga ut och transportera bort det som rivits.  Omfattas ett sådant tillhandahållande av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn?

Svar:

Skatteverket uppfattar förutsättningarna så att tjänsten huvudsakligen avser insamling och bortforsling av avfall. Sådana tjänster omfattas inte av någon av koderna i huvudgrupp 45 i SNI 2002 utan närmast av kod 90021. Tjänsten är därför inte en sådan tjänst som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML. Tjänsten kan enligt, Skatteverkets uppfattning, inte heller anses avse byggstädning. Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn blir därför inte tillämpliga på företagets tillhandahållande.

 

4.9 Byggstädning av del av byggnad

Fråga:

Ett byggföretag har renoverat ett kök i en lägenhet på uppdrag av en privatperson. Byggföretaget uppdrar åt en städfirma att utföra byggstädning av köket. Privatpersonen beställer även städning av resten av lägenheten. I byggföretagets åtagande gentemot kunden ingår endast att byggstäda köket, men byggföretaget ombesörjer även städningen av resten av lägenheten mot en särskild ersättning. Städfirman får i uppdrag att utföra även denna städning. Städfirman fakturerar byggföretaget för byggstädning av köket samt för städning av resten av lägenheten. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på städfirmans tillhandahållande till byggföretaget?

Svar:

Enligt 1 kap. 2 § andra stycket 2 ML är byggstädning en sådan tjänst som omfattas av de nya reglerna om omvänd skattskyldighet. Annan lokalstädning omfattas däremot inte av uppräkningen i bestämmelsen. Enligt Skatteverkets uppfattning utför städfirman i det aktuella fallet två separata tjänster varav endast den första avser byggstädning. Omvänd skattskyldighet gäller för mervärdesskatten på byggstädningen av köket, medan städfirman ska debitera mervärdesskatt enligt allmänna regler på det uppdrag som avser städning av resten av lägenheten.

4.10 Uthyrning av arbetskraft

Fråga:

Ett svenskt bemanningsföretag hyr ut arbetskraft till en mekanisk verkstad för att utföra de olika arbetsuppgifter som förekommer hos företaget, däribland en mindre del sådana tjänster som avses i 1 kap. 2 § andra stycket ML. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på bemanningsföretagets tillhandahållande till den mekaniska verkstaden? Köparen är en svensk näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn.

Svar:

Uthyrning av en person, t.ex. en plåtslagare, till en kund under en angiven period får anses utgöra en enda tjänst som inte ska delas upp. En bedömning får göras utifrån vad som är känt om vilka arbetsuppgifter som en uthyrd person kommer att utföra. Bedömningen måste göras på individnivå. Om den uthyrda personen till övervägande del förväntas utföra sådana tjänster som avses i 1 kap. 2 § andra stycket ML ska, enligt Skatteverkets uppfattning, omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på bemanningsföretagets tillhandahållande till den mekaniska verkstaden. Om däremot den uthyrda personen till övervägande del förväntas utföra tjänster som inte omfattas av de nya reglerna om omvänd skattskyldighet ska bemanningsföretaget debitera mervärdesskatt på sitt tillhandahållande.