Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Anskaffningsutgift för kapitalförsäkringar

Datum: 2008-10-30

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
131 636845-08/111

1       Sammanfattning

Vid delåterköp av kapitalförsäkring ska omkostnadsbeloppet reduceras med samma andel som återköpet utgjorde av försäkringens värde vid återköpet.
 
Vid utbetalning från kapitalförsäkring vars villkor innebär att förutbestämda löpande utbetalningar ska göras från försäkringen, ska omkostnadsbeloppet reduceras med summan av de utbetalade beloppen.

 

2       Bakgrund och frågeställning


 
Skatteverket har i en styrande skrivelse den 17 januari 2007 (dnr 131 728126‑06/111) ansett att vid försäljning av kapitalförsäkring från vilken delåterköp tidigare gjorts, ska omkostnadsbeloppet reduceras med samma andel som återköpet utgjorde i förhållande till försäkringens värde vid uttaget.
 
Exempel: Anskaffningsutgiften är 100 000 kr. Försäkringen stiger i värde till 150 000 kr då 20 %, dvs. 30 000 kr, återköps. Anskaffningsutgiften ska minskas med 20 % av 100 000 kr, dvs. 20 000 kr.
 
Det finns emellertid även försäkringar där villkoren föreskriver att det görs automatiska och regelbundna utbetalningar från försäkringen under dess löptid. Vanligast är att utbetalningar sker en gång per månad men i vissa fall sker utbetalningar per kvartal eller årligen.
 
Frågan är hur omkostnadsbeloppet för olika slag av försäkringar ska reduceras vid delåterköp respektive vid löpande utbetalningar från försäkringen.

 

3       Gällande rätt m.m.


 
Av RÅ 2003 ref. 1 framgår att reglerna om kapitalvinstbeskattning omfattar även överlåtelser av kapitalförsäkringar. I avsaknad av särskilda regler, som undantar kapitalförsäkringar från sådan vinstbeskattning ansågs att kapitalvinstbeskattning inte kan underlåtas.
 
I dom den 10 oktober 2008, mål nr 4474-08, prövade Regeringsrätten frågan hur anskaffningsutgiften ska beräknas i det fallet villkoren är sådana att det görs löpande utbetalningar från kapitalförsäkringen. Domstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked av den 2 juni 2008, dnr 172‑07/D, där nämnden ansåg att försäkringens omkostnadsbelopp ska reduceras med ett belopp motsvarande summan av de från försäkringen erhållna utbetalningarna.
 
Någon proportionering av hur stor andel av en sådan försäkring som utbetalningen avser ska således inte ske utan omkostnadsbeloppet reduceras med utbetalade belopp.
 
Exempel: Anskaffningsutgiften är 100 000 kr. Varje månad betalas 1 500 kr ut. Försäkringen säljs efter tio utbetalningar. Avdrag ska ske för 10 x 1 500 kr = 15 000 kr.

 

4       Skatteverkets bedömning


 
Vid återköp av en del av en försäkring är situationen likadan som vid andra delavyttringar. Eftersom det inte finns särskilda regler för just kapitalförsäkringar gäller den allmänna principen att anskaffningsutgiften ska proportioneras på såld och osåld del med ledning av värdet på hela försäkringen vid avyttringstillfället.
 
På kapitalförsäkringar där försäkringsvillkoren inte föreskriver om löpande utbetalningar ska därför den styrande skrivelsen fortfarande tillämpas. Vid delåterköp ska således omkostnadsbeloppet minskas med samma andel som återköpet utgjorde av försäkringens värde vid återköpet.
 
När det gäller sådana försäkringar där villkoren för försäkringen föreskriver att på visst sätt förutbestämda löpande utbetalningar ska ske per månad, per år eller per annan tidsperiod, har emellertid utbetalningarna inte karaktär av kapitalvinst utan av löpande betalningar. Vid försäljning av en sådan försäkring ska omkostnadsbeloppet därför, i enlighet med Regeringsrättens dom, minskas med summan av utbetalda belopp under innehavstiden.
 
Numera ingen beskattning
 
Beträffande avyttringar av kapitalförsäkringar som sker den 1 januari 2008 eller senare gäller emellertid att beskattning av vinst eller avdrag för förlust inte ska ske (44 kap. 40 § IL, SFS 2007:1122). Denna skrivelse och den tidigare styrsignalen har därför bara betydelse till och med 2008 års taxering.